Interview met Maria Divine Mercy, de Zienster van de “Waarschuwing” op 2.11.2011

De zienster was agnostisch, ze vond het moeilijk om een praktiserend geloofsleven te leiden omdat zij het niet gewoon was de H.Mis te bezoeken of te gaan biechten. Zij was een ambitieuze zakenvrouw die zich niet bekommerde over het religieuze leven. 

Zij werd duidelijk voorbereid op haar grote taak in profetische dienst. Zij bezocht iemand in de kliniek. Daarna ging ze naar de kerk en bad er inderdaad de eerste keer na een lange tijd. Plotseling zag ze de Moeder Gods neerdalen van het altaar. Zij was enorm geschrokken en kon zich niet bewegen. De Moeder Gods was zeer majestueus en de verschijning begon te wenen. Maria, de zienster, was niet alleen in de kerk – een andere persoon bad daar eveneens en had dezelfde ervaring met de Moeder Gods zoals de zienster.

Plotseling kwamen verschillende figuren uit de aanwezige beelden. Zij bewogen zich. Deze gebeurtenis duurde geruime tijd. Maria kon absoluut niets begrijpen, deze gebeurtenissen waren compleet nieuw voor haar. Zij wist hoegenaamd niet wie deze figuren waren. Deze gebeurtenissen vonden plaats één jaar vooraleer de eerste boodschap kwam want ze waren een voorbereiding voor haar grote taak aan de mensheid. Begin november 2010 ging zij samen met een rozenkransgebedsgroep naar een Mariagrot waar beelden stonden van de Moeder Gods, de H.Jozef, de overleden paus Johannes Paulus II, Zuster Faustina, Bernadette en twee voor haar onbekende heiligen die later de H. Benedictus en de H. Augustinus bleken te zijn. Ze zag ook de H. Familie. Deze figuren kwamen uit de genoemde beelden en werden levend.

Na deze ongelooflijke gebeurtenissen vond Maria het zeer moeilijk terug te keren naar haar werk en in de nuchtere realiteit verder te werken.

Merkwaardige feiten manifesteerden zich: ze dacht aan Jezus op het kruis en zag plotseling de kruisiging van Jezus. Ze beefde van schrik. De zienster is afkomstig uit Ierland en moeder van een gezin, succesvol in het beroepsleven, d.w.z. haar sociale en familiaire entourage geven haar stabiliteit en realiteitszin.

Toen ze op 8 november 2010 de Rozenkrans bad, bewogen plotseling de lippen van de H.Maagd Maria – ze nam pen en papier, ze hoorde echter niets, geen stem was te horen, maar haar hand werd inderdaad geleid door de Heilige Geest zodat de Moeder Gods haar de eerste boodschap in liefde en tederheid kon geven. Ze wees erop, dat zij door God was uitgekozen om een verantwoordelijke taak voor de hele mensheid te bekomen en vanaf nu boodschappen van Haar goddelijke Zoon Jezus Christus evenals van Haar zou ontvangen.

De Moeder Gods vroeg haar om sterk te blijven. Ze zag dezelfde heiligen terug die nu leken te spreken. Er werd haar meegedeeld dat deze heiligen haar bij deze grote en uiterst belangrijke opdracht van God zouden ondersteunen. De zienster las de eerste boodschap voor van de Moeder Gods van 8 november 2010. (Boodschap nr.1) Er werd haar gezegd dat deze boodschap overhandigd werd aan een zeer zieke maatschappij opdat zij zich tot God bekeren kon. Op 9 november 2010 werd zij ’s morgens vroeg om 3 uur plotseling gewekt – zij beefde over heel haar lichaam.

Zij zag dat het beeld van Jezus, geplaatst naast het bed, plotseling levend werd. Hij keek naar haar, Zijn gezicht werd levend maar ze hoorde echter niets. Ze schreef de eerste boodschap van Jezus neer, en weer werd haar hand geleid door de Heilige Geest. Ze begreep van het hele gebeuren niets. De eerste boodschap van Jezus werd haar gegeven op 9 november 2010, waar Hij zich richt tot alle mensen en alle religies. (Boodschap nr.2) Heel haar lichaam beefde,  ze kon het amper vatten dat zij voor een dergelijke taak geroepen was. Ze telefoneerde naar haar beste vriendin omdat ze dacht dat ze gek werd. Ze begreep absoluut niet wat haar overkwam. Ze contacteerde een priester.

Ze besefte plotseling dat God haar voor deze grootse taak geroepen had ofschoon zij bijna agnostisch was geworden. Ze maakte een volledige ommekeer door, zij kan dus begrijpen wat het betekent zijn leven te veranderen en een nieuwe geloofsweg met alle consequenties in te slaan wat ook het eigenlijke hoofdpunt is van de boodschappen en inderdaad door de ‘waarschuwing’.

Deze boodschappen van barmhartigheid zijn aan heel de mensheid gericht. De zienster werd geleidelijk door haar opdracht gesterkt en onderricht. Ze onderging een grote verandering, alles werd anders. Voordien had ze geen weet over religie, ze had ook nooit een Bijbel gelezen. Jezus benadrukte dat Zijn komst een akte van barmhartigheid is voor de mensheid en dat Hij niet komt om de wereld nu al te oordelen. De boodschappen richten zich tot alle wereldreligies opdat ieder mens de mogelijkheid heeft de waarheid te herkennen en zich te bekeren.

Hij sprak over de ‘waarschuwing’, de geestelijke komst van Jezus Christus in barmhartigheid. De zienster had geen besef over het begrip ‘waarschuwing’. Hij zei haar dat dit alles geschiedde uit barmhartigheid en liefde voor alle mensen en dat Hij ieder mens op deze wereld wou aanraken. Zij hoorde ook over Garabandal, waar deze boodschap over de ‘waarschuwing’ gegeven werd aan de zienertjes, maar dit was voor haar onbekend terrein omdat ze er nog nooit over gehoord had. Hij informeerde haar ook dat wij bij het ontwaken ’s morgens, de dag van de waarschuwing, twee sterren (kometen) zouden zien botsen met als gevolg een explosie – die de mensheid echter lichamelijk niet zou schaden.

Vóór de waarschuwing zal een kruis verschijnen over heel het firmament. Voor de grote zondaars is heel de waarschuwing zeer belastend want zij zullen de pijnen moeten doorstaan en verdragen van de hel of van het vagevuur.  Aan ieder mens zal tijdens de waarschuwing heel zijn leven getoond worden – men voelt en beseft wat men goed of slecht gedaan heeft tijdens zijn leven. Het zal de mens ook getoond worden waar men – indien men op dit ogenblik zou sterven – heengaat.

Dit is echter een unieke gelegenheid opdat ieder mens de waarheid zou herkennen en ervaren en zo de mogelijkheid heeft tot inkeer. Zonder de waarschuwing die de grootste akte van barmhartigheid is voor de mensheid sedert de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, zou de mensheid verloren zijn omdat er amper nog geloof gevonden zou worden.

Dit zijn zeer belangrijke boodschappen die weldra in vervulling gaan. De zienster heeft nooit een exact tijdstip bekomen, Jezus zei haar echter dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging was. (bv. economische ineenstorting, klimatologische veranderingen, aardbevingen, tsunami’s enz.) Ieder mens die meer dan 7 jaar is, zal de ‘Waarschuwing’ voelen.

Jezus somde ook op  – zij sprak over de zo-even ontvangen boodschap voor het Amerikaanse volk – de twee ergste zonden: abortus, ontucht en onzedelijkheid (onkuisheid)

Jezus toont haar visioenen waar Hij zeer bedroefd is en weent over alle opgesomde zonden die vooral in de V.S. veel bedreven worden. De zienster vertelde dat zijzelf ook op veel gebieden het lijden van Jezus beleeft. Haar geestelijke leider verklaarde haar dat ze blijkbaar een offerziel is. Ze ging samen met de priester naar de kerk en wijdde haar leven aan Jezus Christus toe. Ze lijdt voortaan met Hem voor de bekering van de mensheid. Jezus vraagt ons vurig dat wij veel om vergeving en barmhartigheid bidden opdat de mensen zich tijdens of na de waarschuwing zouden bekeren en dan ook de waarheid aannemen om dan in het nieuwe rijk van vrede, in het Paradijs op aarde te geraken.

De zienster vermeldt ook hoe krachtig zij de genade van medelijden en barmhartigheid ontvangen heeft om HEM en de mensen in deze omvang te beminnen. Zij benadrukt hoe ongelooflijk deze lijdensliefde is.  Vervolgens aansluitend na de waarschuwing volgt dan de tijd van nood en tuchtiging. Zij benadrukt ook dat Jezus zeer gelukkig is met het gebed van de mensen overal ter wereld – miljoenen mensen bekeren zich. Door deze gebeden zal de hevigheid van de straf ook iets gemilderd worden.  God de Vader wordt dikwijls in de boodschappen genoemd.

HIJ werd door de Heilige Geest aan Maria, de zienster, aangekondigd; die kracht was reusachtig, ze beefde overal op haar lichaam. Ze kon God de Vader als een persoon zien ondanks de Drie-eenheid van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijnde de drie Personen in Eén. Op de vraag hoe Jezus en God de Vader eruit zien, antwoordde ze als volgt: Jezus is slank, zacht en liefdevol. Hij heeft gegolfd roodbruin haar.

De Vader heeft niet – zoals dikwijls afgebeeld – witte haren, maar gekruld, donker haar. Hij is licht van gestalte maar krachtiger dan Jezus. Hij ziet er zeer liefdevol en majestueus uit. In de eerste boodschap van God de Vader voelde Maria de grote toorn over de mensheid en haar zonden. Deze gramschap was merkbaar en ze beefde helemaal daarbij. Zijn heilige verbolgenheid komt vooral voort uit het feit dat wij Zijn eisen en geboden, ondanks herhaalde aanmaningen en oproepen door de goddelijke wereld, steeds weer ignoreren.   

Maria voelde bij de boodschappen van God de Vader meer kracht en ze was door Zijn persoonlijkheid overweldigd. Jezus bemint iedere zondaar, zelfs de meest verstokte – hij behoort Hem toe, Hij veroordeelt hem niet, Hij is barmhartig en liefdevol voor hem.  Wij moeten altijd tot God de Vader in de naam van Jezus Christus smeken, die daardoor alle gebeden verhoort. Tot nu toe heeft Maria, de zienster 250 boodschappen ontvangen, ook deels persoonlijk voor haar en voor priesters. Ze wordt steeds eraan herinnerd dat wij vrede in onze families en in onze buurt moeten brengen.

Jezus toonde Maria hoe ze haar dagelijkse, soms urenlange gebeden moest bidden, dat ze ook dagelijks de H.Mis moest bijwonen en eveneens drie tot viermaal per week naar de Aanbidding moest gaat. Hoewel ze als moeder van een gezin en zakenvrouw hard werkt, heeft ze de kracht voor haar dagelijks, geestelijk Apostolaat  en ook de kracht om contacten met mensen te leggen. Het is goed dat ze met andere mensen contact houden kan om een evenwicht te bewaren. Ze kan haar liefde tot de naaste bewijzen; ze kan zachtmoedig zoals Jezus met de mensen omgaan en daardoor getuigenis afleggen van Zijn liefde. 

Ze beklemtoont nogmaals dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging is en dat de waarschuwing dus voor de deur staat. Er zullen nog veel catastrofen en omwentelingen plaats hebben die steeds heftiger en vlugger komen. Wij zijn in de geboorteweeën – de beproeving duurt reeds 3,5 jaar. Door het gebed worden de tribulaties (kwellingen en beproevingen in de Eindtijd) iets verzacht, hoewel er nog zware tijden de mensheid te wachten staat.  Wij zullen allen tijdens de waarschuwing lijden, toch moeten we geen angst hebben.  Voor de eerste keer staan wij van Aangezicht tot aangezicht voor Jezus Christus, de levende Zoon van God – onze Verlosser – hoe wonderbaar! Als gelovige mogen wij ons zeer verheugen op dit moment. Deze opwindende tijd zal veel in ons leven veranderen. De goddelijke Barmhartigheid is een ongelooflijk geschenk voor ons allen.

Op het einde van het interview wordt Maria door Father Neil nog telefonisch ondervraagd over verschillende thema’s. Hij vraagt of het gemakkelijk was de juiste priester als geestelijke leider te vinden. Ze zei van neen en dat eerst de vijfde gecontacteerde priester uiteindelijk haar geestelijke leider is geworden en haar dagelijks begeleidt. Ze heeft aan hem een grote geestelijke steun. Zij bevestigde ook dat ze voor de priesters speciale boodschappen ontvangt en dat het geloof van de priesters op de proef wordt gesteld en getest als nooit tevoren. Maria benadrukt ook in welke moeilijke tijden wij – vooral in Europa – staan. Religie wordt amper in de EU nog getolereerd. Op de scholen wordt godsdienst niet meer gegeven. In Ierland, dat als zeer katholiek gold, wordt op openbare scholen de godsdienstles volledig weggelaten, zelfs heiligenbeelden worden in de kerken verwijderd! Het is politiek niet correct in de EU en de V.S. om zelfs maar over godsdienst te praten!

Er heerst een zeer grote geestelijke duisternis, vooral in Europa. De zienster is voortdurend onderhevig aan geestelijke aanvallen, er is een geestelijke strijd tussen goed en kwaad; door de goddelijke bescherming waarin ze zich bewust moet begeven, is ze sterker geworden en kan ze precies onderscheiden wanneer ze aangevallen wordt. Nu verheugt ze zich in de aanvallen, vroeger voelde ze zich geterroriseerd. Jezus helpt haar – Hij glimlacht zelfs! Op het einde van het interview bidt Father Neil vooral voor de zienster en geeft haar een bijzondere zegen zodat ze de kracht heeft het zware kruis dat haar opgelegd werd, te dragen. Ja, het is een moeilijke missie en roeping die de volledige inzet van haar als mens – lichaam, ziel en geest vereist, zegt de zienster op het einde van het interview.