Enoch und Elia in de boodschappen van de Waarschuwing

Openbaring 11, 1-13

401 - Mijn Restkerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek Openbaring verwezen wordt.
Woensdag 18 april 2012, 13.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar jij moet Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek Openbaring moet bekendmaken opdat zielen weten wat te verwachten valt in deze eindtijd.

Jullie met weinig geloof, maar die Mijn Woord aanvaarden dat jullie gegeven wordt door deze profeet, weet dat jullie nederigheid en verlangen, voortkomend uit zuivere liefde voor Mij, jullie dichter gebracht heeft bij Mijn Heilig Hart.

Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk, waarnaar verwezen wordt in het Boek Openbaring.

Jullie zijn het product van de vrouw die leven gaf aan een mannelijk persoon en die weggestuurd werd in de woestijn, waar jullie afgezonderd zullen zijn, maar toch verenigd als ťťn, om Mijn Heilig Woord te verkondigen en de ware Evangelies te prediken.

De vrouw geeft geboorte aan Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet zal misleid worden.

Jullie, Mijn Kerk, zullen aan de kant geschoven worden naar de woestijn voor 1.260 dagen ( 3Ĺ  jaar), waar jullie zullen schuilen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde. Het zullen de trouwe leden van Mijn christelijke Kerken zijn, inbegrepen Mijn gewijde dienaars en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, die Mijn Kerk zullen moeten samenhouden.

Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren, want de H. Mis zal onder het bewind van de Valse Profeet zulke veranderingen ondergaan dat zij niet meer te herkennen is.

Jullie zijn Mijn trouwe volgelingen en al de hemelse genaden worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn Hart omwille van diegenen van Mijn volgelingen die weigeren naar Mij te luisteren.

Zij zullen door de Valse Profeet in een web getrokken worden, in de duisternis, en Ik kan hen niet redden.

Door hun eigen wil zullen zij Mij in het gelaat slaan.

Mijn Restkerk zal het Woord naar Mijn andere kinderen moeten verspreiden, ook naar diegenen die Mij in het geheel niet kennen.

Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieŽn en Mijn Heilig Woord moeten verkondigen aan diegenen die geen Christenen zijn of die de Tien Geboden niet kennen. Het zal jullie werk zijn om er voor te zorgen dat de heilige Bijbel wordt gelezen en begrepen. Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten omtrent de volle betekenis van de zeven zegels in het Boek Openbaring, die Ik zal openbaren aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

De Twee Getuigen (in het)Boek van de Openbaring:

Jullie, Mijn volgelingen, zijn ťťn van de Twee Getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek Openbaring en die door de Hemel zal beschermd worden. Mijn Woord, gegeven aan jullie, Mijn Restkerk, mag als een lijk opzij geschoven worden, maar Mijn Woord zal nooit sterven.

De Joden zullen de Tweede van de Twee Getuigen zijn.

De Twee Lampen zijn Mijn christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk samen met die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet zullen aan de kant gezet worden.

De Twee Olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem-IsraŽl en het Nieuwe IsraŽl.

De Joden zullen eindelijk weten dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist om te ontbinden zoals een lijk.

Nogmaals: dit uitverkoren geslacht zal niet sterven.

Beiden zullen zij zich overwonnen voelen maar dat zal niet het geval zijn, want jullie zullen samen met alle andere religies, de ene ware Kerk vormen Ė het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal oprijzen.  Jullie zullen het verschrikkelijk boosaardige koninkrijk overleven dat zich zal aandienen onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de vuurzee zullen geworpen worden die de hel is.

Deze vervolging zal niet lang duren, er zal jullie grote sterkte en bescherming gegeven worden.

Jullie zullen hulp ontvangen en vele leiders zullen onder jullie opstaan om jullie doorheen deze periode te leiden. Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en, door Mij geholpen te hebben Mijn Restkerk te bouwen, met Mij heersen in de Nieuwe Hemel en Aarde die zal verschijnen bij Mijn Tweede Komst.

Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn zal een zeer korte tijd gegeven worden om te kiezen.

Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet zijn en tegen Mij of jullie zullen voor Mij zijn.

Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de misleider gestolen worden. Hoe hard dit ook klinkt, het is de waarheid.

Alle kinderen van God zullen het bewijs van Mijn Tegenwoordigheid krijgen tijdens de Waarschuwing.

Bid opdat jullie dan de waarheid zullen aanvaarden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie vanuit de Hemel oproept om jullie ogen te openen zodat jullie kunnen zien en om te luisteren zodat jullie kunnen horen voor het te laat is.

Jullie geliefde Jezus

 

459 - De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle christelijke Kerken dicteren.
Zondag 10 juni 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moedig te zijn in deze tijd.  Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te vechten voor jullie verlossing.  Ik roep alle christelijke Kerken op, Mijn clerus en al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben toegewijd om te luisteren naar Mijn smeekbeden.

Geef nooit de waarheid van Mijn leer op.

Laat Mij nooit in de steek.

Verzaak nooit Mijn Kerk. Want Ik ben de Kerk.

Verloochen nooit Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens.

Aanvaard nooit de leugens die weldra bij jullie zullen ingeprent worden, om Mijn Kerk op aarde te verdringen.

Nu is het tijd om voorbereidingen te treffen.

Weldra zullen jullie ertoe gebracht worden een nieuwe religie aan te nemen die door mensen zal bedacht zijn.

Weldra zullen jullie gedwongen gevoed worden met wat zal gelijken op de Heilige Eucharistie, maar het zal niet Mijn Lichaam zijn.

Dat (surrogaat) zal leeg en onvruchtbaar zijn en geen echt leven voortbrengen.

De enige Heilige Eucharistie die bestaat is de wijze waarop Mijn Tegenwoordigheid in het Heilig Misoffer bekend gemaakt wordt zoals het nu is.

Wijk hier nooit van af zelfs niet indien jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn christelijke Kerken zullen overnemen.

Zij zullen Mijn Kerken ontwijden en ze omvormen in niets meer dan plaatsen voor entertainment en sociale uitlaatkleppen.

Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik geleerd heb aan Mijn Apostelen tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles ingericht is voordat de aanval begint.

Want weldra zullen jullie het onmogelijk achten een valse doctrine te volgen die jullie opgelegd wordt door de gruwel die te wachten staat.

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle christelijke Kerken commanderen die hij zal doen samensmelten tot ťťn.

Maar het zal niet op Mij zijn, Jezus Christus, dat de Nieuwe Tempel zal gebouwd worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen met de bedoeling het Beest te eren.

Luister nu naar Mijn woorden, want weldra zullen jullie de waarheid zien.

Diegenen die dapper genoeg zullen zijn om op te staan tegen deze geloofsvervolging, jullie moeten nu plannen. Diegenen die niet de kracht hebben om weerstand te bieden tegen het rijk van de Antichrist en de Valse Profeet, kniel neer en smeek Mij jullie te helpen.

Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan, onder leiding van Mijn Twee Getuigen.

Henoch and Elia, die tegenwoordig zijn in Mijn christelijke Kerken op aarde en het Huis van IsraŽl, zullen de prediking van de Evangelies over de hele wereld beÔnvloeden.

Niets zal het onderrichten van de waarheid stoppen.

Deze tijd zal moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn leger op aarde en meer zielen zullen gered worden. Verlaat de kudde niet die Ik jullie gegeven heb om jullie te leiden.

Vrees niet, want alleen door Mijn pad naar eeuwig leven te volgen, kunnen jullie gered worden.

Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen voor Mij verloren gaan, maar jullie zullen onschuldige zielen op het pad naar de hel leiden.

Wees dapper, Mijn gewijde dienaren.

Aanvaard dat de tijd voor Mijn terugkeer naderend is. Jullie hebben geen tijd te verspillen.

Jullie Jezus

 

461 - Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.
Maandag 11 juni 2012, 16.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen die zielen die ontvlamd zijn door de kracht van de Heilige Geest, tengevolge van deze boodschappen, in alle naties eensgezind samenkomen. Zij zullen zich eendrachtig verenigen om Mijn Woord te verkondigen zodat elke verloren zien uit de klauwen van het Beest kan gegrepen worden.  Mijn Restkerk zal snel samenkomen en aangroeien doorheen heel de wereld en het gebed zal hen samensmeden tot een heilige Kerk.

Ik zal hulp zenden tot elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan zullen zij opstaan en moedig de waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld. Mijn stem zal weerklinken als de donder en zij die Mij waarlijk beminnen zullen Mij ook (h)erkennen.

De genade van de Heilige Geest zal de zielen van Mijn strijders ontvlammen en zij zullen opmarcheren en Mij helpen om de mensheid te redden. Wees blij, Mijn leger, want jullie zijn gezegend uitverkoren te zijn geweest voor deze glorievolle taak. Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie je arme broeders en zusters helpen redden om niet verloren te gaan aan de duivel.

Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie te leiden door de dichte en doornige jungle tot in het licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.

Wees nooit bang voor Mij zodat Ik jullie onverschrokken leid in de strijd tegen de Antichrist. Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde. Onthoud ook dat het aantal zielen dat kan gered worden zal afhangen van de kracht van jullie geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid om te lijden in Mijn heilige Naam.

Ik bemin jullie.

Ik zegen jullie.

Ik geef jullie nu de nodige genaden om jullie wapenrusting op te pakken en op te marcheren naar het Eeuwig Leven.

Jullie geliefde Jezus