1334 – Mijn getrouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen opstaan en jullie begeleiden
Woensdag 4 maart 2015, 22.12 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem werd door de geest van duisternis onderdrukt in een tijd waarin de mensheid Mij het meest nodig heeft.

De geestelijke strijd is hevig en wordt door Mijn Koninkrijk gestreden tegen de krachten van de duivel. Toch zijn veel mensen er zich niet van bewust dat de geest van het kwaad bezig is een nieuwe valse leer te introduceren die, op het eerste gezicht, als populair en bewonderenswaardig beschouwd zal worden, en die verwelkomd en toegejuicht zal worden door hen die beweren Mijn Woord te spreken, maar dat echter niet van Mij is.

De duivel is voorzichtig, sluw en misleidend en wanneer zijn handlangers derhalve een nieuwe benadering aanbieden van Mijn Leer, dan kunnen jullie er van op aan dat deze op een voortreffelijke wijze opgezet en als juist zal aangezien worden. De kracht van Mijn vijanden is bezig het Geloof van Mijn Volk te wurgen en zij zien niet wat hun voorgesteld wordt.

Verwarring komt niet van Mij. Mijn Woord is helder, Mijn Leer onbegrensd. De mensheid heeft voor het humanisme en het atheïsme gekozen als een vervangmiddel voor Mij. Ik werd afgedankt en Mijn Woord wordt slechts in sommige gedeelten toegestaan, terwijl andere delen verdraaid werden om tegemoet te komen aan de noden van zondaars die hun ongerechtigheden willen verrechtvaardigen. Zij mogen dan ketterijen onder elkaar goedpraten, Ik echter Ben alziend en Ik zal de Christenen oordelen naar de wijze waarop zij Mijn Woord verwerpen en naar de daden die zij omarmd hebben en die tegen Mij gericht zijn.

Christenen worden in de wereld snel uitgestoten en zij zullen grote moeilijkheden ondergaan omwille van de haat die in de wereld tegen Mij heerst. Ik wordt veracht door diegenen die Mij eens kenden, maar die Mij nu verworpen hebben. Ik word nauwelijks nog verdragen door hen die weten Wie Ik Ben, die een aantal van Mijn Leerstellingen verwerpen omdat de Waarheid hen ongemakkelijk maakt.

Tijdens Mijn Tijd op aarde werd Ik door velen geschuwd en in het bijzonder door die hoogmoedige zielen die Mijn Kudde in de tempels voorgingen. Zij predikten het Woord van God maar hielden niet van de Waarheid die van Mijn Lippen kwam, van Mij, de Ware Messias.

Vandaag zijn er ontrouwe dienaren van Mij die verzuimen om de Waarheid vast te houden. Velen onder hen aanvaarden niet langer Mijn Heilig Woord, dat zoals de wateren van een bron kristalhelder blijft. Zij hebben het water bezoedeld dat voortkomt van de Heilige Geest en onschuldige zielen zullen ervan drinken. De Waarheid zal vervormd worden en velen zullen gedwongen worden om de leer van duisternis te slikken, die als een schitterende ster helder zal schijnen. Deze nieuwe valse leer zal niets met Mij te maken hebben en alleen zij die geloven in het Heilig Evangelie en weigeren daarvan af te wijken, zullen het Eeuwig Leven vinden.

Ik kwam om jullie de Waarheid te brengen om jullie te redden en jullie kruisigden Mij daarvoor. Maar door Mijn Dood op het Kruis overwon Ik de dood.  Alles wat Ik deed was voor jullie en alles wat voortkomt van Mijn Overwinning op de dood behoort jullie toe. Het leven van het lichaam zal jullie deel worden wanneer jullie in Mij geloven en jullie ziel zal eeuwig leven. Indien jullie Mij voor Mijn Tweede Komst verwerpen dan zullen jullie niet klaar zijn om Mij te ontvangen. Mochten jullie leugens aanvaarden, hoewel jullie de Waarheid van Mijn Woord reeds kennen, dan zullen jullie in wanhoop vervallen.  En nu zal Ik opnieuw gekruisigd worden en deze keer zal er maar weinig getreurd worden om Mijn Lichaam – Mijn Kerk – want jullie zullen Mij verlaten hebben tegen de tijd dat Ik kom op de Grote Dag. Ik zal vergeten zijn, maar de bedrieger zal verafgood, vereerd en koninklijk begroet worden, terwijl Ik in de goot zal liggen en onder de voet gelopen. 

Alleen door de Kracht van de Heilige Geest zullen Mijn trouwe volgelingen in staat zijn stand te houden tijdens deze strijd om zielen en Ik Geef jullie elke mogelijke Genade om jullie ogen voor de Waarheid te openen en te verhinderen dat jullie door het bedrog zouden verslonden worden.

Mijn trouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen opstaan en jullie op het Pad van Waarheid geleiden. Deze moedige gewijde dienaren van Mij zullen buitengewone Genaden ontvangen om Christenen de mogelijkheid te geven duidelijk het verschil te zien tussen wat juist is en wat verkeerd is. Vat moed, jullie allen, en weet dat  die Genaden nu over Mijn dienaren worden uitgestort, want zonder hun leiderschap zouden jullie het moeilijk hebben om de Waarheid te verkondigen.

Ik heb jullie allen lief. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik trek jullie tot Mij en smeek jullie om Mijn Kruistochtgebeden te bidden om de Zegeningen te ontvangen die nodig zijn voor deze reis die voor jullie ligt. De Heilige Geest rust op jullie en jullie zullen met elke mogelijk Gave vervuld worden om jullie devotie tot Mij te ondersteunen.  

Roep Mij steeds aan om jullie te helpen, om jullie moed, sterkte en het vermogen te geven om jullie vijanden te benaderen met de liefde en het medelijden die noodzakelijk zijn indien jullie een ware leerling van Mij willen zijn. Mijn vijanden beminnen wil echter niet zeggen dat jullie ketterijen moeten aanvaarden. Ik verzoek jullie ook te weigeren om jullie op gelijk welke manier in te laten met haat in Mijn Heilige Naam.

Verkondig Mijn Woord. Er is geen nood om het te verdedigen.

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder en Verlosser van heel de Mensheid