1322 – God de Vader: Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten
Zondag 25 januari 2015, 15.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tussenkomst om de ogen van Mijn kinderen te openen voor de Liefde van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, komt naderbij.

Ik bemin al Mijn kinderen en Ik zal elke man, elke vrouw en elk kind dat ouder is dan zeven jaar, in het Licht van Mijn Zoons Barmhartigheid laten komen. Bereid jullie voor op Mijn Tussenkomst want die zal er sneller zijn dan jullie denken en wees dankbaar voor deze Grote Gave. De geestelijke oorlogvoering die jullie meemaken in de wereld is duidelijk zichtbaar op aarde en de strijd zal zich aandienen tussen Mijn vijanden die proberen allen te doen zwijgen die weigeren zich te laten meeslepen in vervalsingen en diegenen die Mijn Zoon verraden.

Wanneer de Hand van Mijn Gerechtigheid neervalt zal zij het geloof op de proef stellen van allen die zeggen voor Mijn Zoon te zijn en alleen zij die bereid zijn om het Kruis te volgen, zullen sterk genoeg blijven om de Waarheid te verkondigen. Spoedig zullen de spinnenwebben opgetrokken worden en zal jullie de volle omvang van jullie erfdeel bekend gemaakt worden. De meeste van Mijn vijanden zullen deze Tussenkomst afwijzen en zij zullen tot het bittere einde vechten om Jezus Christus te verloochenen.

Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten in het Licht van Mijn Zoon en velen zullen Hem zien. Dat beduidt dat als resultaat velen zich zullen bekeren en zullen vragen om het recht eeuwig te leven in de Heerlijkheid van Mijn Zoons Koninkrijk op aarde.

Ik heb beloofd dat Mijn Zoon zal plaatsnemen op Zijn Troon en dat zal in vervulling gaan. Zij die geen deel wensen uit te maken van Zijn Koninkrijk zullen hun keuze maken op grond van de vrije wil die Ik aan ieder van jullie geschonken heb.

Ik, jullie geliefde Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, smeek jullie je geboorterecht niet te verkwanselen. Indien jullie dat toch doen, dan zullen jullie verslonden worden door Satan die genadeloos is in dezelfde mate als hij leugenaar, bedrieger en aanklager is. Aan jullie wordt een Geschenk gegeven dat aan geen enkele generatie vóór jullie werd toegekend en jullie moeten bidden dat jullie de Genaden mogen ontvangen om Mijn Begunstiging te aanvaarden.

Kom in het Licht want indien jullie dat niet doen dan zullen jullie voor eeuwig verblind worden door duisternis. Dat zou Mijn Hart in tweeën scheuren en Ik wens niemand van jullie te verliezen.

Ik Zegen jullie. Ik gids jullie doorheen deze Heilige Missie, die jullie gegeven is door de Allerheiligste Drie-eenheid, zoals voorspeld.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste