1308 - Zij die zichzelf verheffen voor Mij maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden
Zondag 4 januari 2015, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien een mens die niet gelooft in Mij of in Mijn Woord, en die de gave van onderscheiding heeft gekregen, naar Mij toekomt en vraagt om Mijn Hulp en Mijn Barmhartigheid,  dan zal Ik die redden en hem verlossing schenken. Indien een mens die Mij kent maar die Mij verraadt en nadien naar Mij toekomt en poogt zijn daden te verdedigen, hem zal Ik afwijzen want hij heeft de ergste zonde begaan.

Mijn ergste vijanden zijn diegenen die gezegend waren met de Waarheid maar wier hoogmoed hen deed geloven dat zij gemachtigd waren te handelen in Mijn Naam. Ik werd verraden door een van Mijn Eigen Mensen toen Ik op aarde rondliep en niet door hen die Mij niet kenden. Datzelfde zal altijd het geval zijn tot het tijdstip van de Grote Dag.

Zij die zichzelf voor Mij verheffen maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden. Diegenen die van Mij afgesneden zijn omdat zij Mij verwerpen, maar die zich uiteindelijk tot Mij wenden, zullen eerst gered worden. Wees voorzichtig wanneer jullie verklaren bij Mij te behoren, want een wijs persoon zal Mij liefhebben ongeacht de genaden die hij ontvangt. Hij zal nooit prat gaan op zijn heiligheid, zijn godvruchtig leven of zijn inzicht in Mijn Woord. Hoogmoed is de ondergang van diegenen die denken dat hun kennis van Mij groter is dan die van anderen. Het zijn diegenen die als kleine kinderen tot Mij komen die Ik dichter bij Mijn Heilig Hart breng. Dat zijn de zielen die Mij onvoorwaardelijk beminnen en die het niet nodig vinden om hun liefde voor Mij te etaleren zodat anderen hen zullen bewonderen en naar hen opzien. Het is de mens die alles in Mijn Handen toevertrouwt, wanneer hij de Waarheid verkondigt, die Mij de zielen brengt die Ik verlang, niet de man die meent dat hij geweldige lofbetuigingen verdient om dat te doen.

De duivel krijgt toegang tot de zielen van diegenen wier mening over hun eigen grootheid, in Mijn Ogen, elke liefde overstijgt die zij mogelijks voor Mij hebben. Hij gebruikt deze zielen dan op zo’n wijze dat zij, door hun geslepenheid, onwaarheden zullen verspreiden in Mijn Naam.  De zonde van hoogmoed is de belangrijkste oorzaak van elke denkbare zonde tegen Mij. Jullie moeten zich altijd inspannen om te vechten tegen de verleiding om Mij te verraden wanneer jullie menen dat enige kennis van Mijn Heilig Woord jullie de autoriteit verleent om jullie mening te ventileren over hoe God werkt in Zijn Plan van Verlossing. Alleen Hij Die boven alles verheven is, heeft het recht om dat te doen. Alle zielen moeten hun knie buigen voor Hem en zich niet opdringen om te doen wat zij menen dat Zijn Heilige Wil is, indien dat betekent dat in Zijn Heilige Naam een of andere levende ziel beledigd wordt.

Luister oplettend naar wat Ik jullie nu meedeel. Indien jullie Mijn Woord, of de Waarheid, verraden hebben dan moeten jullie Mij vragen om jullie te bevrijden van jullie zonden, want jullie zullen niet de tijd krijgen die jullie verwachten om vertroosting te zoeken in Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Jullie Jezus