1298 – De Dag waarop Ik kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de dag van verlichting zijn
Dinsdag 23 december 2014, 16.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep in deze bijzondere tijd Mijn geliefde volgelingen op om tot Mij te komen en Mij toe te staan om ze met Mijn Kostbaar Bloed te bedekken. Ik gaf Mijn Leven op aarde prijs als een teken van Mijn Grote Barmhartigheid en Ik zal bergen en oceanen in beweging brengen en de aarde doen beven wanneer Ik opnieuw kom om jullie allen naar Mij te brengen.

Ik houd van jullie en breng jullie grote Zegeningen en troost vermits Ik jullie voorbereid op Mijn Tijd. Sta jullie hart toe om Mij te verwelkomen. Laat Mijn Liefde voor jullie de harten van al Gods kinderen infiltreren met inbegrip van diegenen die jullie in Mijn Heilige Naam vervolgen. Ik breng jullie vrede bij deze Kerst en verzeker jullie dat Mijn Tijd zeer nabij is. Ik zal spoedig komen om jullie Mijn Barmhartigheid te openbaren. Aan diegenen onder jullie die Mij door deze Missie verachten: Ik zal jullie verharde harten doorboren met de Gave van de Heilige Geest. Binnenkort zullen alle twijfels die jullie nog hebben wegstromen en jullie last zal worden opgeheven. Tot die tijd zullen jullie de pijn van de scheiding van Mij moeten verduren, die jullie werd opgelegd door de koning van de leugens die zich verheugt over jullie afwijzing van Mij. Weersta Mij niet, Mijn geliefden, want Ik bemin jullie met een niet aflatend verlangen. Het is met een bittere zoetheid dat Ik naar jullie toekom, bedelend bij diegenen onder jullie die zeggen dat zij van Mij houden, om zich tot Mij te wenden. Ik huil tranen van verdriet, omdat jullie Mij niet kunnen aanvaarden door deze goddelijke interventie terwijl die openlijk aan jullie wordt gegeven. Jullie zouden moeten trachten om de Waarheid te verkondigen, maar in plaats daarvan hebben jullie Mij wreed verworpen, op een wijze die niet past bij Mijn Godheid.

De Dag waarop Ik in Mijn Goddelijke Barmhartigheid kom zal de dag van verlichting zijn. Jullie zullen onmiddellijk beseffen dat Ik jullie in een toestand van volledige overgave gebracht heb, waarin niets van wat jullie gedaan hebben door jullie verborgen kan worden. Voor iedere daad van zwakte van jullie kant, zullen jullie de pijn van Mijn Lijden voelen, die jullie eigen pijn zal worden. De wroeging die jullie zullen voelen zal slechts zo sterk zijn als het geloof dat jullie in Mij hebben. Velen van jullie zullen weten wat te moeten doen om Mijn Aanvaarding te verkrijgen. Nochtans zullen sommige van jullie de Verlichting van het Geweten weigeren vanwege de afstand die jullie tussen ons geplaatst hebben.

Aan de trotse en arrogante mensen onder jullie, die jullie gezichten voor Mij tijdens De Waarschuwing zullen verbergen, heb Ik dit te zeggen. Wees niet bang want jullie zijn van Mij. Omdat jullie een kind van God zijn, geschapen naar Zijn Beeld, zal Ik jullie grote Barmhartigheid betonen. Vrees niet Degene die van jullie houdt – vrees alleen degene die jullie veracht, want hij, de duivel, is jullie grootste vijand. Verwerp Mij en jullie zullen tot slaven gemaakt worden door Mijn grootste tegenstander, maar als jullie hem afwijzen, zal Mijn Macht jullie omvatten, jullie beschermen en jullie veilig naar Mijn Koninkrijk brengen. Ik geef jullie deze informatie opdat jullie zullen weten dat als Ik zeg dat dit zal gebeuren, het ook zal gebeuren. En wanneer die Dag komt, moeten jullie Mijn Woorden herinneren. Wees niet bang voor Mij, want wat is er te vrezen? Indien Ik Mijn Leven voor jullie prijsgaf, waarom zouden jullie dan jullie leven willen afstaan aan de duivel die alleen de vernietiging van jullie onsterfelijke ziel zoekt?

Er is maar één weg die jullie kunnen gaan en dat is tot Mij, jullie Liefdevolle Redder en Verlosser. Ik ben jullie vangnet. Loop niet weg van jullie redding. Herinner jullie altijd Mijn Medelijden, Mijn Liefde en Mijn Grote Barmhartigheid. Mijn Goddelijke Barmhartigheid is daar voor het grijpen.

Jullie Geliefde Jezus