1291 – De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken
Donderdag 11 december 2014, 21.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn geliefde leerlingen, die trouw zijn aan Mijn Heilig Woord, zullen van Mij bijzondere Genaden ontvangen. Deze Genaden, die zullen uitgestrooid worden over allen die lijden in Mijn Heilige Naam, zullen jullie buitengewone vertroosting schenken in de beproevingen die op komst zijn.

Ik geef jullie ook de Genade om al die arme verwarde, misleide en geërgerde zielen te redden die Mij uit hun leven hebben verwijderd. Jullie gebeden en jullie standvastigheid zijn al wat Ik nodig heb mits jullie Mij die opdragen als boetedoening voor dergelijke zielen. Dit is een buitengewone Gave die Ik verleen omdat zeer spoedig onder alle Christelijke gezindten een verwarring zal ontstaan van zo’n omvang dat velen Mij zullen in de steek laten.

Zoals rekruten die een leger vervoegen, klaar voor de oorlog, zo zullen de mensen zich inschrijven voor een nieuwe religie, vermomd als een Christelijk geloof, en waarnaar zij zullen verwijzen als de godsdienst van het volk – een godsdienst die de sterken, de zwakken en alle zondaars zal omarmen en die, naar hun zeggen, alle politieke verdeeldheden zal overstijgen. Velen zullen geloven dat zij hun eigen geloof ondersteunen maar zij zullen Mij verloochenen. De weg naar deze grote misleiding is nu beraamd en de leiders van de nieuwe religie zijn al aangeduid. In alle stilte, ijverig en vastbesloten, hebben zij een tijd geleden de zaden uitgestrooid in vele naties en de resultaten zullen spoedig gezien worden.

De nieuwe religie zal als medelevend beschouwd worden. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken en elke aannemelijke leugen zal naar voren geschoven worden om deze beweging te verdedigen. De wetten van God zullen volledig ontkend worden en men zal elke poging ondernemen om hun nieuwe benadering van wereldwijde evangelisatie te rechtvaardigen.

De toespraken die in Mijn Kerk zullen gehouden worden om de veranderingen te verdedigen, en die nodig zullen zijn om het eerste gedeelte van deze nieuwe pseudo-leer te introduceren, zullen een kenmerkende vervalsing bevatten. Woorden die gebruikt worden om Mijn Leer te beschrijven zullen niet vertrouwd overkomen bij Christenen die Mij werkelijk kennen. De gebruikte taal bij verwijzingen naar Mij, zal Mijn Goddelijkheid vernederen en beledigen.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ik ken Mijn vijanden en zij zullen tegenover wie maar wil luisteren, beweren dat zij Mij kennen. Wanneer Mijn vijanden, die zeggen dat ze van Mij zijn, kleinerend over Mij spreken, weinig eerbied tonen voor Mijn Woord of het anders willen definiëren, wees dan waakzaam. Want zelfs de meest sluwe vijand van Mij zal zichzelf tegenspreken, omdat gelijk wat voortkomt van Mijn tegenstander altijd verwarring zal stichten. Gelijk wat van God komt en waarbij de Heilige Geest aanwezig is, zal nooit en op geen enkele wijze de spot drijven met Mij, Jezus Christus.

Vanaf het moment dat jullie verwarring waarnemen in Mijn Kerk en er een nieuwe leer tegenkomen die voorrang geeft aan de noden en verlangens van de mens, dan zal niets nog juist aanvoelen van wat daaruit voortkomt. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen onzeker zijn, bevreesd en vol verdriet. Het is omwille van die zaken die gaan gebeuren dat Ik aan diegenen onder jullie die Mij werkelijk liefhebben, de Genade schenk om Mij te helpen Gods kinderen te redden van deze vreselijke gruwel die spoedig zijn lelijke kop zal opsteken.

Neem Mijn Geschenken aan die Ik jullie thans breng: Mijn Belofte jullie te helpen en te gidsen. Mijn Woord is lang geleden aan de mensheid gegeven. Het Woord is niet nieuw. De man die er zaken aan toevoegt en het verandert, zal erg lijden. Dat is voorspeld in de Heilige Bijbel en dat is precies wat nu zal gebeuren. Mijn tegenstander zal knoeien met Mijn Woord en de wereld zal de leugens slikken die daar het gevolg van zullen zijn.

Jullie Jezus