1290 – Moeder van Verlossing: Doorheen alle eeuwen werd Ik als Zijn boodschapper gezonden
Dinsdag 9 december 2014, 17.00 u.

Mijn lieve kind, ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en ik kom jullie het doel van mijn missie op aarde openbaren.

Ik ben de dienstmaagd van de Heer en ik werd door mijn hemelse Vader aangesteld om Zijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van de Wereld te dragen. Net zoals ik werd opgeroepen om Zijn Allerheiligste Wil te vervullen, door de geboorte van Zijn Eniggeboren Zoon, Die werd gezonden om Eeuwig Leven te geven aan al Zijn kinderen, zo ook werd mij de rol gegeven als Zijn boodschapper doorheen alle eeuwen. Ik werd gezonden als Zijn boodschapper om de geheimen van Zijn Hemelse Koninkrijk te onthullen en te allen tijde kwam ik in Zijn Heilige Naam om belangrijke boodschappen voor de wereld te geven. Ik kwam niet uit hoofde van  mijzelf want die bevoegdheid werd mij nooit verleend. Ik kwam in de Naam van God, als Zijn trouwe dienares, voor de Glorie van God, opdat Hij de zielen in Zijn Goddelijke Barmhartigheid zou kunnen roepen. Nu kom ik weer in deze laatste missie, bekrachtigd door de Allerheiligste Drie-eenheid, tot redding van de zielen.

Ik speelde een belangrijke rol bij de Komst van de Messias de eerste keer en ik kom, ten slotte, als Zijn heilige boodschapper in deze eindtijd voordat Hij, mijn Zoon, zich openbaart in Zijn Tweede Komst.

Door de eeuwen heen werd telkens wanneer ik op aarde verscheen, een teken aan de wereld gegeven. In veel gevallen onthulde ik belangrijke profetieën door de Gave van innerlijke ingevingen, maar in sommige gevallen werd helemaal niets gezegd. In plaats daarvan werd een teken gegeven en zij die gezegend waren met onderscheidingsvermogen, begrepen wat het was dat God wilde dat Zijn kinderen zouden weten. Het is omwille van Zijn grote Edelmoedigheid dat Hij deze Goddelijke Tussenkomsten bekrachtigde want Zijn enige Wens was om zielen te redden.

Mijn Eeuwige Vader, Die alle dingen uit het niets schiep, bemiddelt alleen wanneer Hij Zijn kinderen wil redden van de misleidingen die in hun hart zijn binnengebracht. Wanneer de duivel ravages aanricht dan zal God altijd instappen om de harten van Zijn kinderen te openen voor de Grote Liefde die Hij voor elk van hen heeft. Aanvaard deze Missie met goedgunstigheid, lieve kinderen, en dank God voor Zijn Grote Barmhartigheid, zonder welke vele zielen verloren zou gaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing