1289 – Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren
Maandag 8 december 2014, 17.30 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over nieuwe oorlogen op de meest  onverwachte plaatsen, moeten jullie er zich van bewust zijn dat de profetieën die opgetekend staan in het Boek Openbaring thans in vervulling gaan.

Wanneer de natuurlijke orde van de aarde en het gedrag van het menselijk ras in wanorde geraken, in de vier uithoeken van de wereld, dan zal dat de tijd zijn om zich voor te bereiden. Al deze dingen moeten gebeuren in het laatste bolwerk tegen al wat kwaad is en voortkomt van de boosaardige besmetting van de duivel.

De mens zal zich keren tegen de mens, mensen zullen elkaar wreed behandelen zonder het minste berouw en ieder zal het vertrouwen van een ander verraden. Dat is het resultaat wanneer de liefde, die van God komt, in de harten van de mensheid afneemt. Zelfs zij die in Mijn Zoon geloven zullen zich tegen Zijn Leer keren. Diegenen die Hem het meest nabij zijn zullen Hem verraden, hoewel zij Hem beminnen. Zij die Hem vertegenwoordigen zullen Hem overdragen aan Zijn vijanden, net zoals Judas deed.

Weinig mensen zijn sterk genoeg om op te staan en om de Waarheid van het Heilig Woord van God te verkondigen. De mens is zwak en het is omwille van de zonde dat hij niet heel kan worden. Totdat de zonde uitgeroeid is zal er tot mijn Zoon wederkeert, veel pijn moeten verdragen worden. Tot dan is het gebed jullie enige wapen tegen de macht van Satan. Bid in het bijzonder elke dag mijn zeer Heilige Rozenkrans, omdat die de macht heeft om de macht van Satan te verzwakken en van al diegenen die hij leidt in de laatste strijd tegen Jezus Christus en Zijn Kerk op aarde.

Ik zeg jullie nu dat Ik, jullie geliefde Moeder, de onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, jullie vandaag een bijzondere genade aanbied. Mij is de genade gegeven om de beschermvrouwe te worden van de mensheid. Onder mijn bescherming moeten jullie je toevlucht zoeken in tijden van strijd. Ik zal ieder van jullie die tot mij roepen, beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel. Onder mijn bescherming zal jullie  verlichting gegeven worden voor de aanvallen die hij zal uitvoeren tegen elke Christen die probeert trouw te blijven aan mijn Zoon in de beproevingen die voor jullie liggen.

Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren zodat Hij jullie dichter tot Zich kan brengen. Aanvaard mijn bescherming en Ik zal gehoor geven aan jullie allen die om mijn hulp vragen.

Mijn plicht is God te dienen en mijn trouw geldt mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die jullie allen zozeer bemint. Er is niets dat Ik niet voor mijn Zoon zou doen en er is niets dat Hij niet  zal doen om jullie te bevrijden van pijn en lijden.

Bedankt, lieve kinderen, voor de liefde die jullie mij betuigen, maar weet dat Ik de liefde neem die jullie mij geven, om die aan mijn Zoon aan te bieden voor de Glorie van God.

Ik blijf een nederige dienares van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

 

 

 

1291 – De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken
Donderdag 11 december 2014, 21.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn geliefde leerlingen, die trouw zijn aan Mijn Heilig Woord, zullen van Mij bijzondere Genaden ontvangen. Deze Genaden, die zullen uitgestrooid worden over allen die lijden in Mijn Heilige Naam, zullen jullie buitengewone vertroosting schenken in de beproevingen die op komst zijn.

Ik geef jullie ook de Genade om al die arme verwarde, misleide en geërgerde zielen te redden die Mij uit hun leven hebben verwijderd. Jullie gebeden en jullie standvastigheid zijn al wat Ik nodig heb mits jullie Mij die opdragen als boetedoening voor dergelijke zielen. Dit is een buitengewone Gave die Ik verleen omdat zeer spoedig onder alle Christelijke gezindten een verwarring zal ontstaan van zo’n omvang dat velen Mij zullen in de steek laten.

Zoals rekruten die een leger vervoegen, klaar voor de oorlog, zo zullen de mensen zich inschrijven voor een nieuwe religie, vermomd als een Christelijk geloof, en waarnaar zij zullen verwijzen als de godsdienst van het volk – een godsdienst die de sterken, de zwakken en alle zondaars zal omarmen en die, naar hun zeggen, alle politieke verdeeldheden zal overstijgen. Velen zullen geloven dat zij hun eigen geloof ondersteunen maar zij zullen Mij verloochenen. De weg naar deze grote misleiding is nu beraamd en de leiders van de nieuwe religie zijn al aangeduid. In alle stilte, ijverig en vastbesloten, hebben zij een tijd geleden de zaden uitgestrooid in vele naties en de resultaten zullen spoedig gezien worden.

De nieuwe religie zal als medelevend beschouwd worden. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken en elke aannemelijke leugen zal naar voren geschoven worden om deze beweging te verdedigen. De wetten van God zullen volledig ontkend worden en men zal elke poging ondernemen om hun nieuwe benadering van wereldwijde evangelisatie te rechtvaardigen.

De toespraken die in Mijn Kerk zullen gehouden worden om de veranderingen te verdedigen, en die nodig zullen zijn om het eerste gedeelte van deze nieuwe pseudo-leer te introduceren, zullen een kenmerkende vervalsing bevatten. Woorden die gebruikt worden om Mijn Leer te beschrijven zullen niet vertrouwd overkomen bij Christenen die Mij werkelijk kennen. De gebruikte taal bij verwijzingen naar Mij, zal Mijn Goddelijkheid vernederen en beledigen.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ik ken Mijn vijanden en zij zullen tegenover wie maar wil luisteren, beweren dat zij Mij kennen. Wanneer Mijn vijanden, die zeggen dat ze van Mij zijn, kleinerend over Mij spreken, weinig eerbied tonen voor Mijn Woord of het anders willen definiëren, wees dan waakzaam. Want zelfs de meest sluwe vijand van Mij zal zichzelf tegenspreken, omdat gelijk wat voortkomt van Mijn tegenstander altijd verwarring zal stichten. Gelijk wat van God komt en waarbij de Heilige Geest aanwezig is, zal nooit en op geen enkele wijze de spot drijven met Mij, Jezus Christus.

Vanaf het moment dat jullie verwarring waarnemen in Mijn Kerk en er een nieuwe leer tegenkomen die voorrang geeft aan de noden en verlangens van de mens, dan zal niets nog juist aanvoelen van wat daaruit voortkomt. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen onzeker zijn, bevreesd en vol verdriet. Het is omwille van die zaken die gaan gebeuren dat Ik aan diegenen onder jullie die Mij werkelijk liefhebben, de Genade schenk om Mij te helpen Gods kinderen te redden van deze vreselijke gruwel die spoedig zijn lelijke kop zal opsteken.

Neem Mijn Geschenken aan die Ik jullie thans breng: Mijn Belofte jullie te helpen en te gidsen. Mijn Woord is lang geleden aan de mensheid gegeven. Het Woord is niet nieuw. De man die er zaken aan toevoegt en het verandert, zal erg lijden. Dat is voorspeld in de Heilige Bijbel en dat is precies wat nu zal gebeuren. Mijn tegenstander zal knoeien met Mijn Woord en de wereld zal de leugens slikken die daar het gevolg van zullen zijn.

Jullie Jezus