1267 – Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom geselden zij Mij
Donderdag 13 november 2014, 11.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag openbaar Ik jou een van de grootste mysteries van de eindtijd.

De opeenvolging van gebeurtenissen in de aanloop van de laatste dag is verwant aan Mijn Kruisiging, die weer opgevoerd zal worden in elke fase, tot op de dag zelf waarop Ik zal wederkomen om de wereld te redden.

Toen Ik in de Hof van Getsemane was, was Ik afgezonderd, alleen en door leed getroffen, omdat zeer weinigen geloofden dat Ik de Waarheid sprak. Mijn Liefde voor Mijn Vader ondersteunde Mij, maar Mijn Liefde voor de mensheid bracht mee dat de kwelling die Ik doorstond, zowel mentale als fysieke marteling uit handen van Satan, door Mij aanvaard werd zij het met ontzagwekkende inspanning.

Hoe leed Ik in die Hof. Hoezeer smeekte Ik Mijn Vader om verlichting. Hoe diepbedroefd was Ik toen de duivel Mij toonde hoe de wereld zou eindigen. Hij beschimpte Mij, lachte met Mij, spuugde op Mij en bespotte Mij, toen hij Mij de zielen liet zien van Mijn vijanden, die op een dag aan de wereld zouden zeggen dat zij Mijn Kerk dienden. Dit was alsof Mij getoond werd dat Mijn geliefde apostelen Mij aanklaagden en vervolgens hun trouw aan Satan zwoeren. Hij toonde Mij de zielen van de getrouwen, wier stemmen zouden beschouwd worden als die van radicale fanatici en die van verschrikkelijke misdaden zouden beschuldigd worden. Ik zag hoe zij die zegden Mij te vertegenwoordigen de profeten en zieners vervolgden, alsook diegenen die hun eigen vernietiging zouden zoeken. Ik moest grote duisternis verduren toen Ik de wereld zag, die Ik eens bewoonde, en die niet alleen blind was voor Wie Ik Ben, maar aan wie nooit over Mij was gesproken.

Ik werd op de grond gesleurd, Mijn Gelaat op de grond gedrukt, gestampt, geranseld en Mijn kleren werden afgerukt door Satan. Hij kwelde Mij, boven Mijn menselijk vermogen en onder uiterste lijdzaamheid van het fysieke lichaam. Ondanks dat, werd Mij de kracht gegeven Mijn onvermijdelijke Kruisiging onder ogen te zien, wat mij doodsbenauwd maakte. Mijn Liefde voor de mens echter verdrong Mijn menselijke angst.

Mijn gewijde dienaren die zullen weigeren om Mij aan te klagen, zullen onder een gelijksoortige afzondering te lijden hebben. Zij zullen te schande gemaakt worden en opzij geschoven. Hun isolement zal door Mijn Kerk niet veroordeeld worden, omwille van de vrees die in haar schuilt.

Toen Ik gegeseld werd, verheugden zich diegenen die de meest gruwelijke en gemene handelingen aan Mijn Lichaam toebrachten. Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom geselden zij Mij. Zij gingen prat op hun heiligheid, hun deugdzaamheid en hun kennis van de Heilige Schriften, terwijl zij Mijn Lichaam belasterden. Zij slaagden er niet in om de profetie te aanvaarden dat hun Messias zou komen om hen te verlossen. Zij die Mijn Tweede Komst zullen verkondigen zullen dezelfde behandeling moeten doorstaan.

Toen zij Mij van Mijn klederen beroofden, wilden zij Mij nog meer vernederen en dus bekleedden zij Mij met een rood vod dat Mij nauwelijks bedekte, om Mijn Lichaam verder te ontheiligen. Maar toen zij doornen als spelden in Mijn Hoofd drukten, verklaarden zij dat de Mensenzoon een bedrieger was en daarom geen erkenning waard. Zij rukten Mijn Oog uit haar oogkas, maar de pijn was onbetekenend in vergelijking met hun verklaring dat Ik niet aanvaard werd als de Verlosser van Gods kinderen.

Al deze dingen staan weldra opnieuw te gebeuren, wanneer Ik, Jezus Christus, als Hoofd van Mijn Kerk, verwijderd zal worden en Mijn Kroon van Mij zal weggenomen worden. Een valse leider, de antichrist, zal aangesteld worden als vervanger van Mij als Hoofd, en in tegenstelling tot het Offerlam zal hij een schitterende kroon van goud dragen. Onder deze façade zal een rotte kern schuilen en samen met de leugens, het bedrog, de godslasteringen en de ketterijen die uit zijn mond zullen komen, zal hij alles presenteren alsof het honing was die uit de bijenkorf van de honingbij stroomt. Word niet misleid, want het beest zal een mooi voorkomen hebben, een zachte stem, zijn gedrag voornaam. Hij zal knap zijn en aantrekkelijk, maar uit zijn mond zal venijn komen dat jullie ziel zal vergiftigen.

Toen Ik Mijn Kruis droeg, kon Ik dat niet uit Mijzelf. Het was zo zwaar dat Ik slechts één stap tegelijk kon nemen en zeer traag vooruitkwam. Mijn Lichaam was op vele plaatsen opengereten en door het Bloedverlies viel Ik vele keren flauw, zo zwak was Ik. Ik was blind uit een oog en de doornen op Mijn Hoofd maakten dat het Bloed, dat uit Mijn Wonden stroomde, voortdurend weggeveegd moest worden door hen die naast Mij gingen. Anders zou Ik nooit in staat geweest zijn een nieuwe stap voorwaarts te zetten.

Hetzelfde zal gelden voor Mijn Restkerk, de laatste groep van Mijn Lichaam. Zij zullen opmarcheren net zoals Ik, met een zwaar kruis, maar ondanks de pijn, de beschimping, het lijden en het bloedvergieten, zullen zij doorgaan tot het einde. Want Mijn Kostbaar Bloed zal hun zielen overvloeien samen met Mijn Eigen Smart – Mijn Eigen Kruisiging. En op de dag waarop zij niet langer het dagelijks Misoffer zullen opdragen, zal Mijn Tegenwoordigheid niet meer bestaan. Wanneer de dag aanbreekt voor Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – om uiteindelijk geplunderd, gekruisigd en ontheiligd te worden, zal alles voorgoed veranderen.

Het is Mijn Lichaam, Mijn Kerk, die het leven in stand houdt zolang zij zelf nog levend is in de wereld. Maar wanneer zij verwoest wordt, zal het leven zoals jullie dat nu kennen gedaan zijn. Wanneer Mijn Kerk verraden, opgeofferd en afgedankt is, net zoals Mijn Kruisiging, dan zal dat het einde der tijden aanduiden.

Jullie Jezus