1265 – Ik zal 5 miljard zielen redden omwille van deze Missie.
Zondag 9 november 2014, 15.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik ooit verlangde te doen is het redden van de zielen van Gods kinderen. Al wat Mijn Eeuwige Vader verlangde was dat Zijn kinderen Hem zouden beminnen zoals Hij hen bemint.

Zelfs toen Zijn eerstgeborene Zijn Liefde verwierp, stelde Mijn Geliefde Vader Zijn Tien Geboden op, om de mens in staat te stellen te leven naar Zijn Voorschriften. Het verlangen van de mens moet altijd het dienen van Zijn Meester zijn en om dat te doen moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en Hem dichter naderen. Maar door de Tien Geboden af te wijzen, schept de mens een grote afstand tussen zichzelf en God.

Mijn Laatste Missie om aan de mens de vruchten te brengen van zijn verlossing, heeft vele Gaven opgeleverd.  Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, elke dag het Kruistochtgebed (33) zou bidden en dat jullie een kopie van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie zouden bewaren. Veel mensen die niet op de hoogte zijn van deze Missie, zullen ook de Bescherming van het Zegel ontvangen wanneer jullie voor hen bidden met dit gebed.

Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten zullen immuun zijn voor de problemen die zullen komen wanneer de Grote Beproeving zich ontplooit. Ik vraag jullie dit vandaag te doen want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het Christelijk Geloof en de omwentelingen die zich in de vier hoeken van de wereld zullen voordoen. Ik vraag jullie je harten door geen enkele vrees te laten verontrusten. Terwijl het Mijn verlangen is de hele wereld te redden, omwille van Mijn Barmhartigheid, verklaar Ik nu dat Ik vijf miljard zielen zal redden omwille van deze Missie. Ik bestempel dit als één van de grootste Genaden die Ik Gods kinderen in om het even welke tijd van de geschiedenis van de wereld verleend heb.

Weet ook, dat Ik het lijden zal verkorten, dat door het beest op de mensheid zal opgelegd  worden, want zo is Mijn Barmhartigheid. Maar eerst zal Gods Kastijding plaatsvinden want die werd voorspeld en vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.

Vertrouw op Mij. Verhef jullie harten en wees nooit bevreesd voor het kwaad en de boosaardigheid die jullie weldra zullen zien. Laat vreugde jullie harten vullen indien jullie in Mij geloven. Ik zal al diegenen redden voor wie jullie Mijn Barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden. De enige zonde die niet kan vergeven worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest.

Vandaag is het de dag waarop Ik plechtig beloof aan de mensheid de liefde, vrede en vreugde te brengen van Mijn Koninkrijk door de redding van vijf miljard zielen.

Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen, indien het de Wil van God is. Jullie moeten het alleen maar vragen. 

Jullie Jezus