1263 – Zij die menen dat God de verdorven mensen niet zal straffen, kennen Hem niet.
Donderdag 6 november 2014, 17.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voor Mijn Eeuwige Vader is de tijd gekomen om het oppervlak van de aarde schoon te vegen van de bezoedeling die duisternis verspreidt over de zielen van de mensen. Hij zal de boosaardige mensen straffen en diegenen die het Ware Woord van God hoog houden in Zijn Heilige Armen sluiten. Zijn engelen zullen in een grote stormwind afdalen en zij zullen met machtige zeisen de ziekte, die de mensenzielen verwoest, aan de wortels afsnijden, zodat de wereld weer zuiver kan worden.

Wees bevreesd voor de Toorn van God want wanneer Hij met zulk een woede aangedreven wordt, zullen de mensen beven van angst. Zij die geloven dat God de verdorven mensen niet straft, kennen Hem niet. Hun stemmen, luid en hoogmoedig, zullen de aarde vullen met dwalingen en zij die zichzelf een grote begunstiging waardig achten in Mijn Vaders Ogen, maar die de zachtmoedigen onder Mijn Volk vervloeken, zullen van de aardbodem  gerukt worden en de grootste bestraffing onder ogen moeten zien die sinds de zondvloed over de mensheid werd uitgestort.

De engelen van God zullen neerdalen, en met een zeis in hun rechterhand zullen zij het kaf van het koren scheiden. Zij die God vervloeken zullen tot zwijgen gebracht worden, zij die de Mensenzoon belasteren zullen tot zwijgen gebracht worden, zij die Zijn Heilig Lichaam belasteren zullen  ronddwalen in verwarring, verloren en verbijsterd, alvorens zij in de wildernis zullen geworpen worden.

De Liefde van God is niet beantwoord geweest en Zijn barmhartigheid werd al geweigerd. Ondankbare zielen, wier ogen onwrikbaar gericht zijn op hun eigen genoegens –vastbesloten om handelingen te verrichten in directe confrontatie met de Wil van God – zij zullen de pijn van Gods bestraffing voelen. Als een bliksemschicht bij een grote storm zal er een grote aardverschuiving plaatsvinden die in alle delen van de wereld zal gevoeld worden.

Zij die de Waarheid kennen zullen niet bang zijn, want zij zullen gewillige getuigen zijn van de beloften die opgetekend staan in de Heilige Schrift, met betrekking tot de Grote Beproeving die komt. Zij die God uit hun leven weggesneden hebben – alsof zij een lidmaat van hun eigen lichaam zouden afgesneden hebben – zullen geen kennis hebben van de gevolgen die het vervloeken van God meebrengt, totdat het te laat is.

Jullie, die Mij verraden hebben, zullen het meest lijden. Jullie, die stenen naar anderen gegooid hebben, in het verkeerde geloof dat jullie Mij vertegenwoordigen, zullen niemand hebben om jullie naar toe te wenden. Want waar jullie je ook proberen te verbergen, zullen jullie naakt gevonden worden met niets om jullie schaamte te bedekken. Ik zeg jullie dit, omdat het geduld van Mijn Vader uitgeput is en op het slagveld zullen twee legers oprijzen – zij die voor Mij zijn en zij die tegen Mij zijn.

Bid om Gods Barmhartigheid. En diegenen die Mijn Lichaam geselen, weet dit: jullie kunnen wellicht van mening zijn dat Ik uit Mijn Huis kan verdreven worden, maar dat zou van jullie kant een grote vergissing zijn.

Ga weg van Mij, want jullie behoren Mij niet toe. Jullie boosaardigheid zal jullie ondergang zijn en door jullie trouw aan de duivel, hebben jullie je afgesneden van Mijn Glorierijk Koninkrijk.

Jullie Jezus