1257 – Zij die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil van God te aanvaarden.
Vrijdag 31 oktober 2014, 18.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil staat in steen gegrift en allen die Mij oprecht beminnen, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld worden. Ontken Mijn Wil en jullie kunnen de Mijne niet worden. Kom in opstand tegen Mij en Ik zal niet toestaan dat jullie Mijn Koninkrijk binnenkomen, want alleen zij die tot Mij komen in totale overgave van hun eigen vrije wil, kunnen echt zeggen dat zij van Mij zijn. Indien jullie niet van Mij zijn, hoe kan Ik dan jullie ondankbare harten veroveren? Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, de spot drijven met hen die Mijn Woord hoog houden of proberen tussen te komen in de Heilige Wil van God, zullen in de afgrond geworpen worden wanneer alle inspanningen om jullie te redden uitgeput zijn.

Toen Ik geboren werd, maakten velen van Mijn vijanden wier zielen door boze geesten aangetast waren, het leven van Mijn Moeder zeer moeilijk. Diegenen die haar tijdens Mijn Tijd op aarde vervolgden waren er zich in de meeste gevallen niet van bewust waarom zij zo’n haat voelden tegenover haar. Maar geleden heeft zij, in Mijn Naam. Zij die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil van God te aanvaarden, die bedoeld was om hen te bevrijden van de ketenen die rond hun enkels gebonden waren en daar door demonen geplaatst werden.

Ik besteedde een groot deel van Mijn Zending op aarde aan het uitdrijven van boze geesten in de zielen van de bezetenen, terwijl Ik ook verlichting schonk aan diegenen die onwetend waren omtrent de Wil van God. Nu Ik Mij voorbereid om terug te komen, zal Mijn Zending in deze tijd nog moeilijker zijn. Tot jullie allen met versteende harten, die weigeren naar Mij te luisteren, zeg Ik dit. Tenzij jullie werkelijk aan Mij toegewijd zijn, door een leven van gebed en toewijding, zullen jullie deze reis naar het Eeuwig Leven niet voltooien op jullie geloof alleen. Jullie zijn niet gezegend met voldoende inzicht, of kennis van Mijn Woord, om Mijn Waarschuwing in deze tijd af te wijzen. Waarom minachten jullie Mij nu? Wat menen jullie dat jullie waardig zal maken om voor Mij te staan, wanneer jullie Mij om eeuwig leven vragen? Ik zeg jullie dat halsstarrigheid jullie verblindt voor de Waarheid van de Goddelijke Openbaring, waarvan jullie getuige zijn door Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld nu.

Ondankbare zielen, het ontbreekt jullie aan kennis, die jullie nauwgezet werd overgeleverd in de Allerheiligste Bijbel. Van geen enkele les die jullie onderricht werd, hebben jullie iets geleerd. Jullie trots en jullie zoektocht naar zelfvoldoening, stellen Mij teleur. Jullie ogen kunnen niet zien en als resultaat daarvan zullen jullie onvoorbereid voor Mij staan. Voor elke  smet die jullie werpen op hen die de Waarheid spreken en die Mijn Heilig Woord hoog houden – ondanks jullie verzet – zullen jullie Mij verantwoording schuldig zijn. Ik zal jullie dan vragen jullie woorden, jullie daden en handelingen tegenover Mij te rechtvaardigen. Jullie kunnen nooit zeggen dat jullie voor Mij zijn wanneer jullie Mij bestrijden door Mijn Woord, dat jullie gegeven werd dankzij Gods Barmhartigheid, Die nooit moe wordt in Zijn Zoektocht om jullie zielen te redden.

Wanneer jullie het Geschenk gegeven wordt van private openbaring, dan hebben jullie het recht om te onderscheiden. Maar jullie hebben niet de bevoegdheid om anderen te oordelen of te schaden, zelfs indien zij niet van Mij komen. Ik, Jezus Christus, heb duidelijk gemaakt dat de mens niet het recht heeft om het even welke ziel te veroordelen. Indien jullie Mij trotseren en zelfs indien jullie wrok voelen tegenover valse profeten, zal Ik jullie oordelen en straffen, net zoals jullie hen straften die jullie gehaat hebben. Jullie kunnen een ander persoon niet haten in Mijn Naam. Indien jullie een andere persoon haten, dan doen jullie dat in naam van Satan. Ik zal jullie ongerechtigheid alleen zuiveren wanneer jullie komen en Mij smeken om jullie van zulk een zonde te verlossen. Maar velen onder jullie zullen dat nooit doen want jullie hebben jezelf boven Mij geplaatst en daarvoor zullen jullie lijden.

Laat niemand onder jullie ooit zeggen dat een andere ziel de duivel toebehoort want  Satan vindt zijn groot genoegen in diegenen die schuldig zijn aan deze vergissing. Niemand van jullie is zo zuiver van zonde dat hij dergelijk oordeel kan vellen.

Wie van Mij is en Mij werkelijk kent, zou nooit een andere ziel in Mijn Naam geselen.

Jullie Jezus