1256 - Moeder van Verlossing: Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie niet.
Donderdag 30 oktober 2014, 17.30 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie mijn Zoon dienen in dit leven, dan is het beladen met moeilijkheden. In zekere zin is het een eenvoudige opdracht om Hem te volgen, maar wanneer jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel dragen, zal die de woede van de duivel en van elke vijand van mijn Zoon op jullie neerbrengen. Dat maakt jullie reis langs het Pad van de Waarheid uiterst hard. Om elke hoek zullen jullie bestreden worden, zelfs wanneer jullie in stille aanbidding van mijn Zoon blijven.

Velen die mijn Zoon echt beminnen kunnen het niet begrijpen wanneer ze door anderen gepest worden zonder duidelijke reden. Of wanneer ze vals beschuldigd worden van overtredingen. Dat komt omdat de Heilige Geest God werkelijk tegenwoordig stelt en daarom zal dit nooit onopgemerkt gaan door de Boze, die niets zal achterwege laten om jullie leed en ellende te bezorgen. De duivel zal jullie meedogenloos tergen en zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de zielen van de mensen die hij in zijn greep kon krijgen.

Jullie zullen het niet begrijpen maar al die pijn is het gevolg van jullie toewijding aan Jezus Christus. Net zoals Hij spot, hoon en haat onderging, zo zullen dat ook al diegenen die Hem dienen. Wanneer jullie in Zijn Naam lijden op deze aarde, dan zullen jullie uiteindelijk duurzame vrede, liefde en vreugde vinden in Zijn Koninkrijk. Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie niet. Houd jullie niet bezig met diegenen die haatdragend zijn tegenover jullie, opdat jullie eigen hart niet zou worden gevuld met hetzelfde gif.

Haat brengt haat voort indien jullie erop reageren. Liefde, die van God komt, brengt liefde voort. Toon liefde aan jullie vijanden, bid voor hen, heb medelijden met hen. Wanneer jullie dat doen, is Satan machteloos tegen jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing