1252 – Moeder van Verlossing: Mijn rol als Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd
Maandag 27 oktober 2014, 16.20 u.

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag mijn Allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie te beschermen, en ook andere missies die mijn Eeuwige Vader voor de wereld heeft bekrachtigd.

Christenen die het Geloof hooghouden zullen het erg moeilijk vinden om hun toewijding aan mij, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, in deze tijden te blijven uitspreken. Mijn rol als Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd en terzijde geschoven, in het bijzonder door bepaalde katholieke groepen die niet van mijn Zoon komen. Dergelijke groepen geven de indruk dat ze aanhangers zijn van de Kerk van Mijn Zoon, maar ze doen niet wat Hij onderwees. Zij vervolgen diegenen die de Waarheid hooghouden en doen buitengewone moeite om elke vorm van private openbaring, aan de mensheid gegeven sinds de Dood van mijn Zoon op het Kruis, als onzin te verwerpen. Ware het niet omwille van de private openbaringen, aan de wereld gegeven door mij, de Moeder van God, als boodschapper van Christus, dan zouden velen zich nooit bekeerd hebben tot de Waarheid. In plaats daarvan zouden velen in het donker zijn blijven lopen, het Bestaan van God verworpen hebben en het gebed vermeden – de deur die de ziel verlicht indien ze geopend wordt. Mijn rol als Moeder van God wordt over de hele wereld aangevallen vanwege de kracht die Mij verleend werd om de verdorven vijand te vernietigen. Ik zal de kop van de slang zoals voorspeld verpletteren, maar diegenen die hun toewijding aan mij kenbaar maken, zullen worden geminacht en belachelijk gemaakt door bedriegers, die zichzelf deskundig durven verklaren in de leer van de Kerk.

Mijn Zoon verafschuwt elke vorm van haat vanwege de mens jegens zijn broeder. Hij vergiet tranen wanneer iemand beweert dat hij de Kerk van Mijn Zoon vertegenwoordigt, maar dan aanzet tot haat tegen een kind van God. Hij ondergaat de pijn van Zijn Kruisiging telkens een dienaar in Zijn Kerk een ander krenkt of vreselijk leed veroorzaakt voor onschuldigen.

Kinderen, jullie moeten vurig bidden voor de Kerk van Mijn Zoon omdat zij de grootste aanval te verduren heeft sinds haar oprichting. De vijanden van mijn Zoon hebben veel plannen om haar te vernietigen en de meeste daarvan zullen van binnenuit komen. Sla acht op mijn waarschuwing en op degene die ik aan de wereld geopenbaard heb in Fatima. De vijand wacht en binnenkort zal hij de Kerk van mijn Zoon op aarde volledig controleren en zullen miljoenen worden misleid.

Sluit jullie oren wanneer jullie horen van dienaren van mijn Zoon die geminacht worden of belasterd omdat zij het Woord van God verdedigen. Onthoud altijd dat van God uit alleen  liefde voortkomt en dat een persoon of organisatie die jullie aanmoedigt om een oordeel te vellen over een mens – ongeacht wat die gedaan heeft – in vraag moet worden gesteld. Jullie kunnen van jullie zelf niet verklaren een dienaar van God te zijn en dan de wereld bevelen om een andere persoon te belasteren. Jullie kunnen nooit het aanzetten tot haat, van welke aard ook, vergoelijken. Geen enkele persoon die dat doet, in de Naam van mijn Zoon, mag ooit worden aangemoedigd want dat kan nooit van God komen. Mijn Rozenkrans moet zo vaak mogelijk worden gebeden om het kwaad te verpletteren, dat de wereld in zijn greep houdt in een tijdspanne waarin wreedheid van alle soort geacht wordt gerechtvaardigd te zijn.

De liefde van de mens voor zijn broeder is schaars geworden en de naastenliefde onder christenen is verwaterd. Jullie moeten jullie ogen openen voor de Waarheid en jullie zelf herinneren aan wat mijn Zoon jullie geleerd heeft. Dat is zo helder als daglicht, want het is neergeschreven zodat de wereld het kan lezen in de Allerheiligste Bijbel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing