1241 – God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen gereinigd zullen worden van al hun ongerechtigheden.
Zondag 12 oktober 2014, 18.40 u.

Mijn liefste dochter, vele veranderingen zullen plaatsvinden daar de tijd voor de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus, naderbij komt.

Vrees niet, Mijn kinderen, want deze dingen moeten gebeuren opdat Mijn kinderen gezuiverd worden, zodat zij zich kunnen verheugen, wanneer de Dag komt waarop de wereld zonder einde aanvangt. Mijn Beloften werden steeds vervuld en alles zal een goed einde kennen.

Ik verlang dat jullie smeken om Barmhartigheid, voor elke levende ziel in de wereld, zodat het menselijk ras zich, in Mijn Ogen, als één geheel kan verenigen. Weldra zullen de haat, het kwaad en de ongerechtigheden in de wereld tot een bruusk einde komen en het Licht van Mijn Koninkrijk zal over jullie neerschijnen. Vrede zal heersen en liefde zal de aarde vullen, wanneer het Nieuwe Paradijs in al zijn heerlijkheid ontsluierd wordt. Mijn Gerechtigheid zal alle kwaad uitroeien en zij die de duivel aanhangen, ondanks Mijn Tussenkomt, zullen weggevaagd worden. Dan zullen er geen tranen meer vergoten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond zijn.

Sta op, Mijn kinderen, verhef jullie harten in hoop en vertrouwen. Ik zal op vele wijzen tussenkomen om te verhinderen dat boosaardige daden, bedrieglijk verraad en ketterij jullie zouden vernietigen. Mijn Tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeveld worden wanneer Ik ijver om alles in de juiste orde te brengen, zodat alles zal gereed zijn. Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen gereinigd zullen worden van alle ongerechtigheden, en Ik zal de zachtmoedige en de nederige mensen en degenen die liefhebbend zijn van hart opwekken om hun plaatsen in te nemen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Verlies nooit de hoop, want alle Macht behoort Mij toe. Kom tot Mij, Mijn kleinen, en vind troost in Mijn onvoorwaardelijke Liefde voor jullie. Heb vertrouwen in Mij en alle gelukzaligheid zal jullie deel zijn.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste