1233 Ė Moeder van Verlossing: De Wetten van God zullen binnen korte tijd door miljoenen aan de kant gezet worden
Maandag 6 oktober 2014, 13.55 u.

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God zijn vastgelegd kunnen nooit herschreven worden want dat zou een heiligschennis betekenen. De mens kan nooit knoeien met het Woord en de dag zal komen dat de Toorn van God op de mensheid zal neerdalen wanneer de mensen oordelen dat de Tien Geboden gebrekkig zijn. Wanneer dat gebeurt, weet dan dat Gods Woord niet meer gerespecteerd wordt en dat de mensheid in grote dwaling zal geleid worden.

Aan geen mens noch aan een gewijde dienaar werd het recht verleend om de Tien Geboden of het Woord van God te veranderen. Geen enkele verontschuldiging kan ooit gemaakt worden om de Waarheid van Gods Woord te verloochenen. De Wetten van God zullen binnen korte tijd door miljoenen mensen aan de kant gezet worden. Dan zullen allen die bezwijken voor het bedrog dat daarvan het resultaat zal zijn, door duisternis omhuld worden. De Heilige Geest kan nooit diegenen verlichten die het Woord ontkennen of die de zonden goedpraten. Wanneer de Heilige Geest niet langer aanwezig is en wanneer het Woord aangepast is om tegemoet te komen aan de egoÔstische behoeften van de mens, dan zal geen enkele van alle nieuwe wetten ook maar enige betekenis hebben in Gods Ogen.

De vijanden van God zullen snel handelen om de Waarheid omver te werpen en de Kerk van Mijn Zoon zal in tweeŽn verdeeld worden. Zij die de Waarheid onwrikbaar verdedigen zullen vervloekt worden omdat zij er aan vasthouden. Diegenen echter die godslasteringen uiten en verklaren dat die de Waarheid zijn, zullen applaus ontvangen. De geest van het kwaad zal neerstrijken in de harten van wie op een dwaalspoor gebracht zijn en vele zielen zullen verloren gaan. Zij zullen niet in staat zijn zichzelf te presenteren voor mijn Zoon en te verklaren dat zij ongeschonden zijn, omdat zij weigeren de Waarheid te erkennen die hun door Gods Barmhartigheid werd geschonken.

Men zal binnenkort verklaren dat God Barmhartig is voor alle zondaars, ongeacht wat zij allemaal doen om Hem te beledigen. Dat is waar, maar wanneer zij Hem beledigen door voor Zijn Aanschijn elke gruwel en ketterij te brengen en dan verklaren dat die voor God aanvaardbaar zijn, dan zal Hij zich met afschuw van hen afkeren

De mens zal zo vol zijn van eigen verlangens om zijn zondig leven tegemoet te komen, dat hij zich zal uitspreken voor onwettige daden als wenselijk in Gods Ogen. Dat zal tot leugens leiden. En wanneer zij die daden durven aanbrengen voor de altaren van God, dan zullen deze zielen buitengeworpen worden. Mochten jullie jezelf toestaan in grote dwaling geleid te worden, dan zullen jullie je ziel in ernstig gevaar brengen.

Ik verzoek jullie om de Tien Geboden zo dikwijls mogelijk op te zeggen. Zo zullen jullie weten wat er van jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing