1231 Leg jullie wapenrusting af, want zij zal in kleine stukjes verbrijzeld worden
Donderdag 2 oktober 2014, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden mogen Mijn Woord de Waarheid verachten maar de dag zal komen dat zij hun hoofden in schaamte en wroeging zullen laten hangen wanneer zij voor Mij staan.

In de dagen van Noach werden hij en de mensen die uitgekozen waren om hem te helpen zich voor te bereiden op de Gerechtigheid van God, belachelijk gemaakt. Zij werden bespot, vervolgd en men deed alle mogelijke pogingen om de instructies die God aan Noach had gegeven, in diskrediet te brengen. Gehoorzaam tot het einde, smeekte Noach tot het einde om barmhartigheid voor hun zielen. Hij drong er bij hen op aan om bij hem toevlucht te zoeken, maar hij werd genegeerd. En zo zal het eveneens zijn op de Grote Dag van de Heer. Alleen een restant zal klaar zijn om Mij te begroeten samen met diegenen die tijdens de Waarschuwing in hun hart zullen beslissen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.

Ik verzoek allen die geloven in Mij en in Mijn Belofte om in grote heerlijkheid terug te komen, om te bidden voor diegenen die deze missie minachtend afwijzen, want hun werd het Geschenk van de Waarheid gegeven maar zij verkozen om het terug in Mijn Gezicht te gooien. Alle mensen met een warm en teder hart en een zachtmoedige ziel zullen in Mijn Armen getrokken worden, ongeacht welke geloofsbelijdenis of gezindte zij volgen, want zij behoren Mij toe. Aan hen die het Woord van God niet kennen zal grote barmhartigheid betoond worden en diegenen die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, zullen eveneens in Mijn Armen wonen. Ik zal Mij uitstrekken naar alle zielen die vriendelijk van hart zijn en die liefde en erbarmen betonen voor hun broeders en zusters.

De grootste strijd zal plaatsvinden wanneer Ik Mij uitstrek naar de arrogante en hoogmoedige personen bij wie echte liefde ontbreekt en die evenmin over een grootmoedige geest beschikken. Voor die zielen vraag ik dringend om jullie gebeden. Maar meest van al verzoek ik jullie te smeken om Mijn Barmhartigheid voor diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben in volle kennis van wat zij gedaan hebben. Zij zullen niet uit eigen beweging naar Mij komen en daarom kunnen zij alleen gered worden door de het lijden van uitverkoren zielen, die zich aan Mij hebben toegewijd, en door jullie eigen offers. Alstublieft, bid volgend gebed om alle zondaars te redden.

Kruistochtgebed (169) - Voor de redding van hen die Christus verwerpen

Liefste Jezus, omwille van Uw Medelijden en Barmhartigheid,

smeek ik U voor de redding van diegenen die U verworpen hebben,

die Uw bestaan ontkennen,

die zich vrijwillig kanten tegen Uw Heilig Woord en wier verbitterde harten

hun zielen vergiftigd hebben met betrekking tot het Licht en de Waarheid van Uw Godheid.

Heb Erbarmen met alle zondaars.

Vergeef hen die godslasterlijk spreken tegen de Heilige Drie-eenheid en help mij,

op mijn eigen manier en door mijn persoonlijke offers, om in Uw Liefhebbende Armen

die zondaars te omhelzen die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben.

Ik geef U mijn belofte, dat ik door mijn gedachten, mijn handelingen en het gesproken woord, U zo goed als ik kan zal dienen in Uw Missie van Verlossing.

Amen.

Ga, jullie allen en verzamel in gebed, want de Gerechtigheid van God zal spoedig door de wereld ervaren en gezien worden. Omwille van de boosaardigheid van de mens, zijn tegendraadse handelingen en zijn haat voor zijn medemensen, zal God hem afstoppen bij de verwoestingen die op velerlei wijzen tegen de mensheid georganiseerd worden.

Leg jullie wapenrusting af, want zij zal door de Hand van Mijn Vader in kleine stukjes verbrijzeld worden. Verzet jullie tegen God en jullie zullen daarvoor boeten. Maar wanneer jullie trachten om de mensheid op grote schaal schade toe te brengen door misbruik van macht, dan zullen jullie abrupt gestopt worden. Jullie zullen geen tijd hebben om Gods Barmhartigheid te zoeken.

Jullie Jezus