1227 Moeder van Verlossing: Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus
Zaterdag 27 september 2014, 19.20 u.

Mijn lieve kinderen, hoe diepbedroefd ben Ik gedurende deze verschrikkelijke tijden waarin de mens zich verheft om God op vele manieren te tarten.

Gods Wetten worden over de hele wereld geminacht omdat de zonde niet langer als iets verkeerds wordt erkend. Integendeel, zij wordt bij elke gelegenheid gerechtvaardigd zodat de mens niet langer het verschil kent tussen goed en kwaad. Wanneer jullie de zonde omarmen in al haar vormen en voorhouden dat zoiets geen gevolgen heeft, dan zullen jullie nooit tevreden zijn. Vanaf het moment dat de zonde beschouwd wordt als slechts een menselijke onvolkomenheid, zal zij leiden tot steeds grotere en ernstiger zonde totdat zij uiteindelijk zal leiden tot duisternis van geest en scheiding van God. Dat zal een leegte achterlaten in jullie ziel, die een vorm van ellende zal meebrengen waarvan men zich moeilijk kan losmaken.

Duisternis komt van de geest van het kwaad. Licht komt van God. Zonde brengt duisternis en tenzij jullie de zonden erkennen en verzoening nastreven, zullen die toenemen en woekeren totdat zij de geest verstikken. Niets ter wereld zal of kan dan de ziel de verlichting brengen waarnaar zij smacht. Alleen de verzoening tussen de ziel en God kan haar bevrijden van deze wurggreep.

Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus. Gods kinderen die de Tien Geboden begrijpen die door Hem werden afgekondigd, zullen weten dat de mens God om vergeving moet vragen telkens hij zondigt. Het is niet van tel dat hij God opzoekt en telkens opnieuw om Zijn Vergiffenis smeekt, want dat is de enige weg om in vereniging met Hem te blijven. Zo zullen jullie vele Genaden ontvangen en jullie zullen rijper worden en wandelen in Gods Licht.

De mens moet zijn zwakheid aanvaarden omwille van het bestaan van zonden. Hij moet erkennen dat de zonde hem van God kan scheiden. Wanneer hij dat feit niet aanvaardt, dan zegt hij daarmee de gelijke te zijn van God. Zonder geloof in het bestaan van de zonde kan de mens God niet dienen. Daardoor wordt de scheiding tussen de ziel en haar Schepper breder totdat er geen communicatie meer is tussen de mens en God.

Het is Satans begeerte om zielen te bemachtigen en hun redding te verhinderen. Zolang de mens niet accepteert hoe belangrijk het is om de Wetten van God te erkennen, zal hij Hem verloochenen.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing