1209 – Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen
Maandag 1 september 2014, 20.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is thans zeer aanwezig in Mijn Kerk op aarde, omdat Mijn vijanden meedogenloos tegen haar opkomen. Zij mogen Mijn Lichaam dat de Kerk is geselen, zij mogen het Ware Woord van God verachten, zij mogen de Wegen van de Heer bespotten, maar zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen. Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het Ware Woord van God verkondigen en die de Sacramenten aan Gods volk bedienen, zoals bepaald door Mijn Apostelen. Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Offer van de Mis, zoals het door Mij was voorgeschreven, kunnen zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal vermorzeld worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein overblijfsel zijn van wat het eens was.

De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk leiden doorheen de beroering waarin ze zal terecht komen en zo zal de Waarheid overleven. Elke vijand van Mij zal trachten Mijn Ware Kerk te vernietigen. Om haar te vervangen door een valse kerk. Zij zullen nieuwe schriften invoeren, nieuwe sacramenten en veel andere godslasteringen in Mijn Naam. Maar de Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen één blijven in Heilige Verbintenis met Mij. Dan, wanneer het erop lijkt dat zij vernietigd is, afgebrand tot op de grond, dan zullen de sintels van Mijn Kerk nog steeds smeulen tot op de dag dat Ik terug kom. Op die dag, wanneer Mijn Kerk vernieuwd en stralend in grote heerlijkheid is opgerezen en wanneer de hele wereld haar uitroept tot de ene Ware Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – dan zal elke goede mens van haar beker drinken. Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Alle leven door God geschapen zal vernieuwd worden net zoals het was toen het Paradijs geschapen was voor de mensheid.

Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben Eeuwig Leven – de Gever van al wat de mens nodig heeft om een leven te leiden waarin de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de Macht van God wanneer alles waarvan jullie getuige zijn in de wereld oneerlijk lijkt, wreed, onrechtvaardig en soms beangstigend. Mijn Macht zal de wereld omvatten en Mijn Liefde zal allen verenigen wier hart vol liefde is. Ik zal alle kwaad bannen en wanneer Mijn  Geduld uitgeput is zal Ik Mij ontdoen van al mijn vijanden. Ik Ben hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik gids jullie nu op dit doornige pad naar Mijn Glorierijk Koninkrijk. Zodra die dag komt, waarop Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen alle tranen weggewist worden. Alle lijden zal plots ophouden en in plaats daarvan zullen de liefde, de vrede en de vreugde komen die alleen Ik, Jezus Christus, voor jullie kan meebrengen.

Houd vol, Mijn kleintjes. Bid, bid, bid opdat de liefde kan overleven in de wereld en vrede kan gebracht worden aan al die arme, lijdende onschuldigen die over de wereld verspreid zijn in door oorlog verscheurde landen. Alle kinderen van God behoren Mij toe en Ik bemin elke ziel, elke natie en elke zondaar. Ik breng jullie het Geschenk van Mijn Kruistochtgebeden zodat jullie, door het bidden daarvan, Mij zullen helpen om zoveel mogelijk zielen te redden.

Ga in vrede en liefde.

Jullie Jezus