1193 Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken.
Zondag 10 augustus 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zijn gekeerd en in hun zog zullen vele veranderingen opduiken zoals voorspeld.  Wees niet bevreesd want Ik heb jullie dikwijls Mijn Woord gegeven dat alles zal eindigen met Mijn Grote Barmhartigheid, die elke ziel zal meeslepen tot in het Licht van Mijn Liefde en Erbarmen. Vrees alleen Mijn Gerechtigheid  maar wanneer zij ontketend wordt, weet dan dat dit zal gebeuren voor het heil van anderen en dat het toegestaan is omwille van de verlossing van de wereld. Bestraffingen leg Ik alleen op om de verspreiding van de haat te stoppen en om in deze zielen, die verduisterd zijn door de bezoedeling van de zonde, een vonk van liefde op te wekken die wellicht nog steeds smeult in hun binnenste, zodat zij naar Mij zullen komen.

Waarom gelooft een mens, en vooral de vrome mens, dat hij meer weet dan Ik? Dat hij verstandiger is dan Diegene die hem schiep? Dat zijn rationele beoordeling van alle zaken van Mij, Mijn Tegenwoordigheid kan wegdrukken? De arrogantie van de mens en zijn verwaandheid over zijn eigen bekwaamheid, zullen zijn ondergang zijn. De mens heeft geen enkele macht behalve datgene wat in zijn ziel geborgen is. Geloof, indien het zuiver is, is een machtige zaak en het is door geloof en door geloof alleen dat Ik, Jezus Christus, jullie hoop, liefde en vreugde breng. Ik alleen kan de mens met grote gaven bekwaam maken, maar zolang hij Mij daarom niet vraagt kan Ik ze niet aan zijn vrije wil opdringen.

Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken omdat jullie niet naar Mij toekomen. Keer jullie altijd naar Mij en vraag Mij om elke gunst, want Ik zal jullie oproep telkens beantwoorden. Keer jullie rug niet naar Mij terwijl jullie zeggen: alles is in orde, het leven draagt zorg voor zichzelf. Het leven moet verdiend worden. De Eeuwigheid is een gave vanwege God en zij wordt gegeven aan wie er om vraagt. Jammer genoeg verkwanselen velen hun kans op Eeuwig Leven omdat zij geloven dat de mensheid machtiger is dan welke God ook die al dan niet bestaat. En zo dicteren zij hun eigen lot en keren zij hun rug naar het Eeuwig  Leven door de zonde van hoogmoed, zo eigenwijs zijn ze.

Zij verloochenen Mij in hun aardse leven en zij zullen Mij verloochenen wanneer Ik voor hen sta, de armen wijd open, op de Grote Dag. Zij zullen zich afkeren en binnengaan in het hol van de leeuw waar zij nooit een minuut vrede zullen vinden.

Jullie Jezus