1190 – Zij zullen beweren dat Mijn Woord zoveel ergernis teweegbrengt dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden
Donderdag 7 augustus 2014, 23.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ware het niet omwille van Mijn Geduld, dan zou Mijn Straf nu opgelegd worden aan de onrechtvaardigen die Mijn Kerk op aarde teisteren.

De haat tegen de Christenheid wordt jullie op drie manieren toegediend.

De eerste is de wereldwijde geloofsafval, die wordt opgestookt door Mijn wraaknemer die de wereld misleidt tot het verwerpen van alles wat van Mij komt en die Mij in een woestenij slingert om er weg te rotten.

De tweede komt tot stand door het rationalisme en het menselijk ingrijpen in Mijn Woord, verspreid door geleerden van Mijn Woord die niet gevuld zijn met de geest van Waarheid, maar die in plaats daarvan vol zijn van eigengerechtigheid, gevoed door trots. Ze denken zo goed ervaren te zijn in het interpreteren van Mijn Onderrichtingen, dat zij nieuwe bijvoegsels zullen toevoegen en zullen aanpassen wat Ik leerde om te voldoen aan hun eigen egoïstische behoeften.

En dan zijn er diegenen wier harten van steen zijn gemaakt – koud, gevoelloos en vol van  diepe intense haat voor Mij en voor elke persoon die het Christendom voor iedereen zichtbaar in de praktijk brengt.

De invloed van de duivel manifesteert zich op zoveel manieren dat de mens, alleen, niet in staat zal zijn om weerstand te bieden tegen de eisen die aan hem worden gesteld door elk van  deze drie groepen, die zullen proberen om hem te doen ophouden het Ware Woord van God te verkondigen. Mijn Woord, zullen ze zeggen, veroorzaakt zoveel aanstoot dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden en dus zal dat als de belangrijkste reden worden aangevoerd om het aanschijn van het Christendom radicaal te veranderen. Alleen de eenvoudige mensen, wier liefde voor Mij gelijkt op die van kleine kinderen, zullen trouw blijven aan Mij omdat de anderen te druk zullen bezig zijn met het uitvoeren van de wijzigingen die betrekking hebben op de interpretatie van Mijn Woord. En gedurende die ganse tijd zullen de priesters die Ik geroepen heb om te getuigen van de Waarheid, voorbereidingen treffen om de Waarheid te beveiligen.

De Waarheid verbergen zal een verschrikkelijke duisternis teweegbrengen. Ze te veranderen is een aanfluiting van Mijn Kruisiging. Een surrogaat voor de Waarheid presenteren betekent Mij volledig verloochenen. Toch zullen de grootste daders diegene zijn die opscheppen over hun kennis van Mij – hun heiligheid verbergt valsheden en hun woorden en daden zullen jullie nooit tot Mij trekken want de Heilige Geest zal niet in hun ziel wonen. Wanneer de Heilige Geest niet aanwezig is, zullen deze verraders van Mijn Woord de  duisternis vestigen in anderen, die enthousiast hun leugens zullen omarmen. Al deze valsheden zullen het teken van de Boze dragen – de zonde van hoogmoed – de poort naar de woestijn. Zodra deze deur opent zullen alle andere ongerechtigheden doorstromen en de zielen van alle mensen die voor de ketterij bezwijken, zullen verdorren.

Zonder de Waarheid zullen jullie in een wereld leven waar niets van wat jullie horen jullie vrede zal brengen. Zonder het Licht van Mijn Tegenwoordigheid zal de zon niet schijnen – zij zal donker en flauw worden en vervolgens wazig totdat ze, door toedoen van de sterfelijke mens, niet meer in staat zal zijn om licht te brengen zodat zij die ogen hebben en  die weigerden om te zien, niet langer zullen zien, terwijl zij die zagen en de Geest van God aanvaardden, wel zullen zien.

Jullie Jezus