1163 –Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen het humanisme omarmen
Vrijdag 27 juni 2014, 22.11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen nooit gemakkelijk het werk van Satan in de wereld kunnen vaststellen want hij is zeer geslepen. Hij zal zelden zijn daden op zo’n wijze tentoon spreiden dat mensen zich vragen zouden gaan stellen over zijn invloed. Gedurende gans zijn heerschappij op Aarde getroostte hij zich buitengewone inspanningen om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Zelden zullen jullie de Waarheid zien, want zij is gecamoufleerd door die mensen die hij gebruikt om anderen te overtuigen dat God niet bestaat.

Het oogmerk van de duivel is om mensen om de tuin te leiden en te laten geloven dat de wereld en het bestaan van het menselijk ras middelen zijn om een doel te bereiken. Zijn grootste succes was de invoering van het humanisme en, in bijzonder, het werelds humanisme.

Het humanisme, een zogenaamd verlangen te zorgen voor de noden van het menselijk ras door het uitschakelen van sociale onrechtvaardigheid, is gebrekkig. Zij die het humanisme in hun leven adopteren doen dat als een vervangmiddel voor het geloof in God en het is begrijpelijk waarom zij dat doen. Jammer genoeg hebben vele religies dissidenten voortgebracht wier gedragingen niet beïnvloed zijn door God. Hun haat jegens anderen en hun moordzuchtige bedoelingen worden uitgeoefend in de naam van God terwijl het in feite Satan zelf is die elk van hun handelingen inspireert. Dat doet hij om de mensen van God weg te jagen. Deze duistere zielen begaan vreselijke onrechtvaardigheden en gebruiken de Naam van Mijn geliefde Vader om hun goddeloze daden te stellen. Zij rechtvaardigen die daden nadien in de naam van hun religie en zij veroorzaken daardoor dat veel mensen elk geloof in God verwerpen.

Seculier humanisme, onder toejuiching van alle goede dingen in de naam van sociale rechtvaardigheid, is zeer aantrekkelijk voor die zielen die zacht van hart zijn want hun bedoelingen zijn goed. Spijtig is dat wanneer zij deze doctrine omhelzen, zij beweren dat de Schepping van de wereld een toevalligheid was, tot stand gekomen door de natuur. Maar dat is niet waar, want de wereld is geschapen door Mijn Eeuwige Vader. Geen enkele wetenschapper zal ooit in staat zijn om de Schepping van de wereld te verklaren omdat deze kennis nooit aan de mens zal bekendgemaakt worden.

De verwerping van het bovennatuurlijke en het Bestaan van God betekent dat jullie alle morele richtlijnen verwerpen die van God komen. Dat houdt in dat de zedelijke beginselen, een diep gevoel van wat God behaagt of niet, niet kunnen behouden blijven en dat leidt tot duisternis. In plaats daarvan zal de mens zich alleen richten naar zijn lichamelijke noden en hij zal zijn ziel veronachtzamen. Bij zijn dood zal zijn ziel, die hij weigerde te erkennen als een leven-gevende Gave van God, nog steeds niet Gods Barmhartigheid aanvaarden. Veel van deze zielen zullen, op dat punt, zichzelf volkomen vervreemd hebben van Gods Barmhartigheid.

Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen het humanisme omarmen. En als resultaat daarvan zal zij al die zielen meesleuren in een gebrekkige interpretatie van de Waarheid over hun bestaan. De wereld zal vervolgens dit nieuw type van kerk omhelzen – een kerk die begaan is met sociale onrechtvaardigheden – maar er zal geen woord gesproken worden over de belangrijkheid van de redding van jullie ziel.

Jullie Jezus