1162 – Niemand van jullie is in staat om Goddelijke Wetten te begrijpen
Donderdag 26 juni 2014, 14.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nooit geloven dat Mijn Woord, aan de wereld gegeven door middel van deze Boodschappen, gemakkelijk zal worden aanvaard. Diegenen die ze niet aanvaarden zullen van tijd tot tijd moeite hebben om deze Boodschappen en al wat Ik van hen vraag te beleven. In plaats van de Boodschappen te beleven en dienovereenkomstig hun leven aan te passen, zullen ze ieder Woord dat uit Mijn Heilige Mond komt voortdurend in vraag stellen. Indien zij ter vervanging daarvan zich aan Mijn Onderrichtingen zouden houden, die nooit veranderd zijn, dan zouden ze Mij beter dienen.

Niemand van jullie is in staat om de Goddelijke Wetten te begrijpen, die afkomstig zijn van Mijn geliefde Vader. Wanneer jullie proberen om de Mysteriën van de Goddelijkheid van de Heilige Drievuldigheid te analyseren, zullen jullie falen, want het komt jullie niet toe om alles te weten. Wie van jullie geloven dat zij de gebeurtenissen begrijpen die leiden tot Mijn Tweede Komst en nadien, moeten het volgende beseffen. Ik onthul bepaalde gebeurtenissen alleen om jullie te helpen om jullie zielen voor te bereiden. Mijn Openbaringen worden niet aan jullie gegeven om sensatie, onenigheid of haat onder jullie te veroorzaken, want Ik zou nooit zo'n verwarring veroorzaken. Verwarring komt voort uit een gebrek aan vertrouwen in Mij en een brandende menselijke nieuwsgierigheid, wat begrijpelijk is. Jullie moeten gewoon trouw blijven aan Mijn Heilig Woord – dat is alles wat Ik vraag.

Ik leefde eenvoudig toen Ik op Aarde wandelde. Ik onderwees Mijn Woord op een eenvoudige manier, zodat iedereen Mijn Onderrichtingen zou begrijpen. Ik liet Mijn afschuw blijken tegenover diegenen die beleden God te vertegenwoordigen en wier taak het was om ervoor te zorgen dat de Tien Geboden in ere gehouden werden. Toch droegen deze geleerde mannen, barstend van trots, met-juwelen-getooide kleding en zij gingen prat op hun posities binnen de Tempel van God. Zij waren zo gespannen bezig in hun aanstellerij - dicterend en de armen, de nederige mensen en de onwetenden vermanend - dat ze één belangrijk feit vergaten. Dat hun rol erin bestond om God te dienen. En om God te dienen, moesten ze Zijn kinderen dienen. In plaats daarvan eisten ze respect, zochten vleierij en aasden op elkaars machtsposities binnen de hiërarchie die in de Tempels bestond. Op geen enkel ogenblik heb Ik sensatiezucht aangemoedigd, al leidde Mijn Woord dat aan de massa’s werd overgebracht - zij het op een zeer eenvoudige manier - tot onenigheid. Want alleen het Woord van God, dat eenvoudig en oprecht is, kan op deze manier beledigen. De Waarheid is bron van verdeeldheid voor veel mensen omdat zij haar niet onder ogen kunnen zien. Toch is het alleen de Waarheid – het Woord van God – die jullie moet aanbelangen. Het analyseren van Mijn Woord, discussiëren over de betekenis van de Waarheid of het Woord van God tot een sensatieverhaal maken, is verspilling van jullie tijd. Veel beter dienen jullie Mij door anderen te dienen in Mijn Naam.

Wees niet bang voor de Waarheid: verwerp haar niet, wijs haar niet af of creëer geen nieuwe interpretaties ervan. De Waarheid blijft dezelfde zoals ze altijd geweest is. Mijn Woord is Mijn Woord. Wat Ik zeg zal Zijn. Met Gods Wil kan niet worden geknoeid. Door de Waarheid te aanvaarden, zal zij helderheid van geest brengen, vrede in jullie zielen en een verlangen om te allen tijde gehoorzaam te zijn aan Mijn Woord – zoals het is gegeven. Er is niets dat jullie er kunnen aan toevoegen, want het zal voor eeuwig ongeschonden blijven.

Jullie Jezus