1159 Moeder van Verlossing Om mijn Zoon waarlijk te dienen, moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om Hem lief te hebben moeten jullie Hem eerst kennen.
Zaterdag 21 juni 2014, 15.40 u.

Mijn lieve kind, mijn eigen leven op Aarde werd gemaakt door mijn Zoon, Jezus Christus. Mijn ziel werd in de Hemel geschapen door mijn Vader, God de Allerhoogste, en mijn geboorte was een buitengewoon Geschenk aan de mensheid. Ik werd door God gezonden met als enig doel om de langverwachte Messias ter wereld te brengen. De geboorte van Mijn Zoon was Wonderbaar en vanaf het moment van Zijn eerste Ademhaling was mijn enig verlangen Hem te dienen in al Zijn behoeften.

Ik aanbad mijn Zoon en erkende Hem met grote verering. Zijn mooie Goddelijke gedrag was vlug duidelijk binnen drie maanden na Zijn geboorte. Zijn glimlach was stralend hoe jong Hij ook was, Zijn doordringende blauwe Ogen hadden een buitengewone diepte en rijpheid. Ik wist dat Ik er was om Hem in alles te dienen, maar Hij betoonde mij grote Liefde op al zeer vroege leeftijd. Die Liefde was niet zomaar de liefde die een kind voor zijn moeder zou hebben ze was veel groter dan dat. Hij troostte mij, streelde mijn gezicht wanneer Ik mij zorgen maakte over de gevaren die wij, en mijn bruidegom, de Heilige Jozef, zouden tegemoet moeten gaan.

Na de vlucht naar Egypte, vond Ik het moeilijk om te ontspannen en Ik bleef waakzaam voor elke mogelijke dreiging of gevaar, wat inhield dat Ik slechts enkele uren per nacht sliep. Zelfs voordat mijn Zoon Zich bekend maakte, was het voor mij duidelijk welke gevaren Hij in de toekomst zou moeten trotseren. Zijn Handen, die zich altijd uitstrekten naar de mensen in liefde en vriendschap. Als een jongen trok Hij velen aan, hoewel die er geen idee van hadden Wie Hij was. Hij ontlokte ook ongegronde kritiek van vrienden en mensen die Hij kende. Hij werd bespot en gehoond en ook Ik werd door velen onheus bejegend. De Tegenwoordigheid van God trok vanaf de dag dat mijn Zoon geboren was zowel de goeden als de mensen met een verduisterde ziel naar onze kleine familie. Mijn liefde voor Hem was zeer krachtig. Ik beminde Hem voor Wie Hij was, maar Ik beminde Hem ook als een Moeder en die liefde gaat verder tot op deze dag.

Ik was wat overbezorgd voor mijn Zoon en toen Ik Hem verloren was op de terugreis van Jeruzalem werd Ik doodsbang. Mijn gevoel van verlies doordrong elk deel van mijn wezen en Ik kon niet rusten voor Ik Hem gevonden had. Op die dag, toen Ik hem terugvond en hoorde spreken en preken tot de ouderen in de Tempel, besefte Ik vanaf dat moment dat Ik Hem enkel te dienen had en Hem moest gehoorzamen voor elke van Zijn Wensen.

Om mijn Zoon werkelijk te dienen, moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om mijn Zoon lief te hebben, moeten jullie Hem eerst kennen. Mijn Zoon kennen wil zeggen Zijn Woord bestuderen en begrijpen wat Hij Zijn leerlingen onderwees gedurende Zijn Tijd op Aarde. Alleen door Zijn Woord kunnen jullie Jezus Christus leren kennen. Indien jullie Zijn Heilig Woord aanvaarden, dan kunnen jullie Hem dienen. Jullie kunnen Hem niet dienen indien jullie Zijn Woord niet eren of niet alles doen wat Hij jullie onderwees. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is essentieel wanneer jullie als echte Christenen willen leven. Indien jullie Zijn Woord prediken dan moeten jullie in praktijk brengen wat mijn Zoon predikte: elkaar liefhebben, voor anderen doen wat jullie verwachten dat anderen ook voor jullie zouden doen en God eren door de Heilige Sacramenten, zoals Hij jullie leerde.

Jullie mogen God nooit voorschrijven dat jullie Zijn Woord willen veranderen, want jullie hebben daartoe het recht niet. Dienstbaarheid tegenover mijn Zoon kan enkel verwezenlijkt worden indien jullie gehoorzaam blijven aan Zijn Leer. Ga in vrede om de Heer lief te hebben en de dienen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing