1155 – De deuren zijn geopend om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerk te ontwijden
Maandag 16 juni 2014, 17.27 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen onder jullie die niet willen dat Ik met jou spreek, weet dit. Jullie vrije wil betekent dat jullie vrij zijn om te kiezen of jullie al dan niet aanvaarden wat Ik zeg en wat Ik verlang. Of jullie nu geloven of niet geloven, dat is jullie keuze, maar wat jullie ook beslissen, Ik zal jullie omwille daarvan nooit Oordelen.

Maar jullie mogen nooit anderen in Mijn Naam oordelen. Hiermee bedoel Ik diegenen oordelen die Mij afwijzen, even goed als diegenen die Mijn Tussenkomst aanvaarden. Niet één iemand onder jullie heeft het recht om van een andere persoon te beweren dat hij slecht is of schuldig aan wangedrag. Diegenen onder jullie die een hard oordeel uitspreken over de mensen waarvan jullie denken dat zij verkeerd zijn, schuldig aan wangedrag of aan ketterij – hebben niet het recht om dat te doen. Jullie moeten het stilzwijgen bewaren en bidden voor hen waarvan jullie denken dat zij aangetast zijn. Alleen Ik, Jezus Christus, heb de Macht om de mensheid te Oordelen.

Wanneer jullie een andere persoon in Mijn Heilige Naam vernederen, dan zondigen jullie en Ik zal jullie dat aanrekenen. Wanneer jullie anderen benadelen door kwaadsprekerij, dan zal Ik jullie tot zwijgen brengen. Wanneer jullie de reputatie van een andere mens schaden, dan zal jullie eigen reputatie door anderen in vraag gesteld worden. Hypocrisie doet Mij walgen en wanneer jullie schuldig zijn aan laster, uitgesproken in Mijn Naam, dan brengen jullie grote schande, niet enkel over jullie zelf, maar over Mijn Heilige Naam.

Om het even wie een andere persoon leed aandoet en openlijk beweert te spreken in de Naam van God, bedriegt enkel zichzelf. Zij die anderen straffen en zeggen dat zij alleen maar hun opdrachten uitvoeren, omwille van hun toewijding en devotie aan God, die behoren Mij niet toe. Jullie moeten je schamen, want jullie kennen Mij niet. En terwijl jullie onderling bekvechten – Christenen tegen Christenen – dringen de heidenen onder jullie Mijn Kerk binnen. De vijand werkt zeer handig. Zijn listig plan is onenigheid binnen Mijn Kerk te scheppen en terwijl de echte trouw aan Mij verzwakt, worden de deuren opengezet om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerken en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Schande over jullie die de Waarheid kennen – Mijn Heilig Woord dat jullie gegeven werd in de Allerheiligste Schrift. Elk mogelijk offer werd voor jullie gebracht; de profeten die God jullie zond werden geweld aangedaan, vervolgd en vermoord; de visionairs, zieners en de heiligen – allen vereerd, doch slechts na hun dood, maar door jullie gegeseld toen zij jullie Mijn Woord meedeelden - en vervolgens Mijn Eigen Offer – toen jullie Mij kruisigden. Wat doen jullie nu? Jullie laten toe dat diegenen die valse goden vereren deze verheerlijken op Mijn Altaren, die bedoeld zijn om Mij te eren. Zouden deze heidenen jullie toelaten hetzelfde in hun tempels te doen?

De geschiedenis herhaalt zich. De heidenen namen Mijn Vaders Kerk over en zij werden buiten geworpen. Wanneer jullie Mijn Kerk en Mijn Lichaam ontheiligen, zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen en Ik zal elke gewijde dienaar van Mij verjagen die Mij op deze wijze verraadt. Jullie zonden zijn zwarter dan die van hen die jullie dienen in Mijn Naam, want jullie zullen de zielen die jullie van Mij wegnemen, met jullie meedragen. Het is tijd voor jullie om te kiezen. Ofwel aanvaarden jullie Mij, Jezus Christus, zoals Ik Ben en niet zoals jullie willen dat Ik ben ofwel verloochenen jullie Mij. Daar tussenin bestaat er niets.

Jullie Jezus