1151 – Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep
Vrijdag 13 juni 2014, 22.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is zeer nabij en daarom is het belangrijk dat alle mensen in de wereld zichzelf voorbereiden alsof zij op elk moment uit dit leven zouden weggenomen worden. Negeer Mijn Oproep niet, want zij die het nalaten zich voor te bereiden op de Grote Dag, zullen in grote benauwenis achterblijven.

Op de Dag van Mijn Tweede Komst, die door De Waarschuwing zal voorafgegaan worden, waarbij Ik de wereld zal bewijzen Wie Ik Ben, moeten jullie klaar zijn. Ik kom voor jullie allen om jullie mee te nemen naar het prachtige nieuwe en glorievolle Paradijs. Ik verlang niemand uit te sluiten. Ieder van jullie is een dierbaar kind van God. Zij die zich niet bewust zijn van hun afkomst, zullen onmiddellijk weten Wie Ik Ben. Want dat zal voortkomen uit een ingeworteld menselijk instinct, net zoals een kind dat van zijn natuurlijke ouders gescheiden is, zijn eigen vlees en bloed zal herkennen, zelfs al duurt het een leven lang om met elkaar verenigd te worden. Het voelt natuurlijk aan, en voor hen die een warm hart hebben, zal het laatste moment vervuld worden met een opbeurende liefde. Jullie hoeven niets te vrezen.

Wat betreft hen die verkiezen om te geloven in valse goden en die de Drie-enige God niet (h)erkennen, jullie zullen Mij niet graag aanvaarden, want jullie hebben Mij altijd verworpen. Toch zal Ik jullie naar Mij toetrekken en jullie omarmen. De Kracht van God zal over jullie komen, door de Gave van de Heilige Geest, en jullie zullen het moeilijk hebben Mij de rug toe te keren. Bijgevolg zullen de meesten onder al diegenen die Mij zien, met inbegrip van hen die Mij in dit leven verwierpen, zich in die fase van de Waarheid bewust worden. Jullie zullen Mij toestaan jullie in Mijn Heilige Armen te trekken.

Ik zal jullie allen, in een ogenblik, in één oogwenk, in Mijn Nieuw Koninkrijk opheffen. En dan zal het begin van het einde een aanvang nemen. Die zielen die het beest verafgoodden en zichzelf met lichaam, geest en ziel aan Satan overleverden, en daarbij zijn gewillige instrumenten werden, die zullen geen kant meer op kunnen, zich nergens kunnen verbergen en zij zullen hulpeloos achterblijven, want Satan zal hen in de steek gelaten hebben. Want tegen dan zal Satan in de afgrond geworpen worden en zijn macht zal op dat ogenblik volledig uitgeteld zijn. Tot die zielen zeg Ik dit: zelfs in die fase zal Ik jullie Barmhartigheid betonen. Jullie moeten tot Mij roepen en zeggen:

“Jezus, help mij. Jezus, vergeef mij al mijn zonden.”

en Ik zal ook jullie in Mijn Nieuw Paradijs optrekken.

Ik zal elke ziel redden die tot Mij roept voordat de luchten dichtgaan; de bergen storten in en de zee overstroomt de Aarde en dan zullen de Hemelen verdwijnen samen met de oude Aarde. Mijn Nieuw Paradijs zal oprijzen, de Nieuwe Hemel en Aarde, net zoals die geschapen werden voor Adam en Eva, en allen zullen jubelen. Want dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep. Verlies nooit de hoop en herinner jullie steeds Mijn Woorden voor jullie.

Mijn Barmhartigheid is zo Groot dat zelfs diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben, zullen gered worden indien zij dat verlangen, door tot Mij te roepen op de Laatste Dag. Ook zij kunnen een Eeuwig Leven van grote heerlijkheid leven, samen met al Gods kinderen. Dit Nieuwe Paradijs is jullie rechtmatige erfdeel. Verkwansel het niet voor de valse en lege beloften van Satan.

Ik bemin jullie allen. Sluit Mijn Liefde steeds in jullie hart en Ik zal jullie altijd voor het kwaad beschermen.

Jullie Jezus