1150 - God de Vader: De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van de mens te boven.
Woensdag 11 juni 2014, 00.25 u.

Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens dat ieder van jullie in deze tijd gehoor geeft aan de Oproep van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van de mens te boven en door de genade van Mijn Liefde, kom Ik om de mensheid de Waarheid te verklaren.

Wees niet bang voor jullie Vader, want Ik Ben van jullie en jullie zijn van Mij. Alle Macht is in Mijn Handen en Ik maak grote uitzonderingen om de wereld te verenigen. Vele zielen zijn onverschillig tegenover Mij. Ze schuwen Me, ontkennen Mijn Bestaan en beledigen Mijn Godheid door valse goden, gemaakt van gegoten goud, voor Mij te plaatsen. Al wat uit klei gemaakt werd zal door een hernieuwd bestaan vervangen worden. Niets op deze Aarde is eeuwig. Alles zal tot stof weerkeren. Al wat eeuwig is, behoort niet tot jullie wereld. Ik schiep de mens naar Mijn Gelijkenis. Ik blies leven te voorschijn en jullie kregen adem en Ik Ben het Die hem zal wegnemen. Alles begint en eindigt met Mij en niemand kan of zal dicteren hoe Ik Mijn kinderen zal verzamelen. Die taak is van Mij – niet van jullie. Mijn Plannen om zielen te redden – de goede, de slechte en de ellendige, zullen niet worden vernietigd. Misschien beschadigd, maar nooit geruïneerd, want alles wat Ik zeg zal zijn en alles wat Ik verlang zal gebeuren.

Ik ken ieder van jullie, aangezien jullie uit Mijn Liefde geboren werden. Welke jullie omstandigheden ook waren, ze evolueerden als gevolg van de Goddelijke Voorzienigheid en alles heeft zijn reden. Diegenen onder jullie die Mij niet kennen – ook jullie zijn van Mij, want Ik schiep jullie. Jullie zijn niet geleidelijk ontstaan uit diersoorten. Dat te geloven is jullie zelf bedriegen en dient alleen als een middel, door de bedrieger in jullie hart binnengebracht, om Mij te ontkennen. Door Mij, jullie Eeuwige Vader, te ontkennen, wijzen jullie de Eeuwige Zaligheid af. En door de Waarheid van Mijn Bestaan te ontkennen, zullen jullie jezelf afscheiden van een bestaan van eeuwige heerlijkheid.

Alle Barmhartigheid is van Mij. Ik schenk Mijn Barmhartigheid overvloedig aan diegenen wier harten zuiver zijn, die liefde in hun ziel dragen omdat zij Mij hebben toegestaan om bij hen binnen te treden. Het belangrijkste obstakel om het Eeuwig Leven te ontvangen is de hoogmoed van de mensheid. Die trots is de grootste hinderpaal om jullie zelf met Mij te verenigen. Jullie mogen Mij dan wel kennen door Mijn Zoon en Mijn Woord begrijpen, maar jullie brengen niet in praktijk wat jullie geleerd hebben. Liefde komt van Mij. Wanneer er hoogmoed is in de ziel, dan sterft de liefde erbinnen en zij wordt vervangen door haat. Hoogmoed komt van Satan en is voor Mij weerzinwekkend, net zoals hij Mij verdriet veroorzaakt.

Laat Mij jullie beminnen door Mijn Woord en de Gaven te aanvaarden die Ik aan de wereld gaf door het grootste Offer van de dood van Mijn Zoon aan het Kruis. Ik gaf jullie leven. Ik gaf jullie Mijzelf, door de Openbaring van Mijn Zoon. Ik verlaagde Mijzelf in nederigheid voor jullie, om de zonde van hoogmoed te verslaan. Ik leerde jullie door de profeten. Ik gaf jullie de Gave van de vrije wil, maar jullie misbruikten hem om jullie eigen lusten en verlangens te bevredigen. De Gave van de vrije wil heeft een tweeledig doel: jullie de vrijheid geven om te kiezen, zodat jullie niet uit angst tot Mij komen, maar uit liefde en om de macht van de duivel te verslaan. Het is jullie vrije wil die Satan bovenal begeert en hij zal elk bedrog gebruiken om jullie zover te krijgen die aan hem over te leveren. Wanneer zielen dat doen door de zonde van hoogmoed, new age- en occulte praktijken, dan worden zij slaven van de Boze. Hij zal dan binnenin de zielen die hem hun vrije wil overhandigen, elk van zijn eigenschappen manifesteren. Jullie zullen hen door hun gedrag herkennen. Maar hét ene teken dat hun vrije wil aan de Boze werd afgestaan, is wanneer deze zielen er voortdurend naar streven om openlijk Mijn Zoon, Jezus Christus en Zijn Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van de Wereld, te bespotten. Satan veracht hen beiden.

Indien jullie echter de vrije wil die Ik jullie gaf, gebruiken voor het welzijn van jullie ziel en om van elkaar te houden, dan is dat een krachtig middel om de macht van Satan af te zwakken. Maar het zijn die zielen die Mij, door Mijn Zoon Jezus Christus, de gave van hun vrije wil geven, die het krachtigste geschenk van alle geven. Door deze zielen zal Ik de Boze verslaan en zij zijn het middel waardoor Ik de zielen kan redden van diegenen die zichzelf volledig van Mij hebben afgescheiden.

Dat is Mijn Belofte. Ik zal de zielen sparen van zelfs de meest hopeloze gevallen, door de offers van diegenen die Mij dit geschenk van hun vrije wil geven, door Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste