1135 – Moeder van Verlossing: Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof
Donderdag 22 mei 2014, 15.26 u.

Mijn lieve kinderen, het lijden dat mijn Zoon doorstaat omwille van de zonden der mensen, is intens in deze tijd. De haat tegen Hem en Zijn Allerheiligste Woord – zoals vervat in de Allerheiligste Bijbel – is zichtbaar in de harten van vele mensen en dat sluit ook de valse religies in, die de Drie-ene God niet erkennen, evenals diegenen die voorwenden dat zij Christenen zijn.

Elke zonde die begaan wordt kwetst mijn Zoon en elke doodzonde wordt gevoeld als een wrede slag die op Zijn Lichaam neerkomt. Bij elke daad van ketterij is het alsof een andere doorn geduwd wordt in de Kroon van Pijn die Hij reeds doorstaat. Zoals het lijden van mijn Zoon toeneemt in een tijd waarin elke zonde tegen God zal ontkend worden, zo zal ook het lijden van de echte Christenen toenemen.

Terwijl pijniging een vreselijke zaak is en het lijden onverdraaglijk voor diegenen die Zijn Woord verdedigen, kan het de weg zijn om inniger verbonden te worden met mijn Zoon. Indien jullie het lijden als een zegening aanvaarden, eerder dan het te zien als een vloek, dan zullen jullie begrijpen hoe mijn Zoon dat gebruikt om de macht van de Boze te verslaan. Wanneer jullie de pijn aanvaarden van misbruik en spot, die jullie altijd kunnen verwachten wanneer jullie in vereniging met mijn Zoon op weg gaan, dan worden jullie vele Genaden geschonken. Niet alleen zal dergelijke pijn jullie sterker maken, maar mijn Zoon zal jullie Zijn Erbarmen voor anderen openbaren, wier zonden Hij kan wegwassen dankzij jullie offer voor Hem.

Zo veel mensen realiseren zich niet dat wanneer jullie een intimiteit ontwikkelen met mijn Zoon, en wanneer Hij in sommige zielen verblijf houdt, dat dit altijd uitmondt in pijn voor diegenen die ermee instemmen Zijn Kruis op te nemen. Mijn Zoon kan Zichzelf maar echt onderdompelen in de zielen die voor Hem open staan en die niet hoogmoedig zijn, boosaardig of egoïstisch. Maar zo gauw als Hij volledig in dergelijke zielen vertoeft, zal het Licht van Zijn Aanwezigheid worden aangevoeld door velen met wie zij in contact komen. Zij zullen anderen aantrekken om leerlingen van mijn Zoon te worden. Zij zullen ook doelwitten worden voor de Boze, die hard zal vechten om hen van mijn Zoon weg te trekken. Wanneer de Boze er niet in slaagt om deze zielen te verleiden, dan zal zijn strijd tegen hen nog heviger worden en hij zal anderen aanzetten om hen aan te vallen, te beschimpen en te belasteren.

Het is belangrijk dat alle Christenen waakzaam blijven voor de plannen die Satan heeft opgezet om de zielen te verslinden van hen die mijn Zoon liefhebben en dienen. Hij begeert deze zielen meer dan andere en zal nooit tevreden zijn totdat zij voor zijn bekoring bezwijken.

Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof, want alles wat jullie hart dierbaar is zal stuk voor stuk verwijderd worden. Jullie moeten het Sacrament van Verzoening opzoeken zoals nooit tevoren, want zonder dat zullen jullie het onmogelijk vinden om bestand te blijven tegen de besmetting die thans gebruikt wordt tegen de Christenheid in de wereld.

Herinner jullie jezelf, lieve kinderen, aan alles wat mijn Zoon jullie heeft onderwezen, want Zijn Woord zal aangevochten worden tot het onherkenbaar is. Kom en vraag mij, jullie geliefde Moeder, de Moeder van Verlossing, om voor ieder van jullie te bidden zodat jullie trouw kunnen blijven aan de Waarheid, door het opzeggen van dit Gebed om jullie Geloof te verdedigen.

Kruistochtgebed (151) – Om het Geloof te verdedigen

O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing, bid dat wij altijd trouw mogen blijven aan het Ware Woord van God.

Bereid ons voor om het Geloof te verdedigen, om de Waarheid hoog te houden en ketterij te verwerpen.

Bescherm al uw kinderen in tijden van tegenspoed en geef ieder van ons de Genaden om moedig te zijn wanneer wij uitgedaagd worden om de Waarheid te verwerpen en uw Zoon te verloochenen.

Bid, Heilige Moeder van God, dat wij de Goddelijke Tussenkomst mogen ontvangen om Christenen te blijven, in overeenstemming met de Heilige Wil van God. Amen.

Jullie worden elk gezegend met grote moed wanneer jullie dit Kruistochtgebed bidden. Gaat in vrede, mijn kinderen, om mijn Zoon, Jezus, Christus, te beminnen en te dienen.

Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing