1129 – Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende  Genade zijn
Woensdag 14 mei 2014, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Genaden die Ik de wereld aanbied zullen ongelovigen veranderen in toegewijde volgelingen van Mij. Zij zullen zich ogenblikkelijk bekeren en op de grond voor Mij neervallen in liefdevolle dienstbaarheid.

Zij die Mij heel hun leven hebben verraden en weggeduwd, zullen naar voren komen en Mij smeken hen als de Mijnen te aanvaarden. Diegenen echter die tegen Mijn Woord samenspanden, zullen het moeilijkst te redden zijn. Want zij zijn beter op de hoogte van de betekenis van Mijn Woord dan de onwetenden, en toch proberen zij het doelbewust te herschrijven om hun arrogante eigendunk niet te hinderen. Want ondanks al hun kennis, zien zij de Waarheid niet omdat zij weigeren haar te zien. Zij zullen de zuivere Waarheid niet verkondigen en zullen haar in plaats daarvan vervalsen om anderen te misleiden.

Sommige mensen hebben zich tegen Mij gekeerd omdat zij geloven dat hun roeping om Mij te dienen tot gevolg had dat zij verlichting ontvangen hebben. Zij denken dat zij de autoriteit bezitten, hun verleend door de Kracht van de Heilige Geest, om Mijn Leer aan te passen, zodat zij de moderne maatschappij niet ontstemmen. Hun hoogmoed zal hun ondergang zijn en hun val uit de Genade zal waargenomen worden door velen die zich bedrogen voelen omdat zij in dwaling geleid werden. Anderen onder hen weten precies wat zij aan het doen zijn, want zij dienen niet Mij – maar de duivel. Zij bewegen zich doelbewust onder jullie om het Ware Woord van God te vernietigen. Zij zullen geen berouw tonen noch Mijn Hand aannemen, want zij geloven de leugens van het beest, dat Mijn vijanden al eeuwenlang zijn komende paradijs beloofd heeft. En zij hebben ervoor gekozen te geloven in dit nauwkeurig uitgewerkt bedrog omwille van hun hebzucht en ambitie. Wanneer zij de Waarheid beseffen, zullen zij in de afgrond geworpen zijn. Dat zijn slechts enkele van de ongelukkige en misleide zielen die het bestaan van de duivel zoals hij is, zullen ontkend hebben, evenals de bodemloze put waarin hij voor eeuwig zal ronddwalen.

Ik waarschuw al Gods kinderen dat het volgen van zondige wegen, het verwerpen van het Woord van God en het begaan van doodzonden, bestraffing tot gevolg zullen hebben. Gelijk wie jullie iets anders zegt, misleidt jullie. Toch zal Ik de berouwvolle tot op de laatste seconde redden, zozeer hunker Ik ernaar ieder van jullie te redden.

Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende Genade zijn. Ik wil jullie geen angst aanjagen, maar Ik moet jullie de Waarheid zeggen. Door naar Mij te komen –welke geloofsovertuiging jullie op het laatst ook aanhangen – zal Ik jullie als de Mijnen verzamelen. Vergeet die Belofte nooit. Ik zal, dat beloof Ik, in het diepste van jullie vertwijfeling Mijn hand naar jullie zal uitstrekken.

Jullie Jezus