1125 – God de Vader: Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden
Vrijdag 9 mei 2014, 17.00 u.

Mijn liefste dochter, de wereld is door Mij geschapen omdat dat Mijn Wil was. Mijn Wil is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Mijn Wil zal gedaan worden met of zonder de wil van de mensheid. De vrije wil, die Ik aan de mens gegeven had, werd misbruikt en dat leidde tot een scheiding tussen de mens en Mij, de Eeuwige Vader. Zolang de mens beschikt over de gave van de vrije wil betekent dit dat alleen diegenen die ervoor kiezen om tot Mij te komen, door Mijn Zoon Jezus Christus, deel van Mij kunnen uitmaken – opnieuw ongeschonden.

Wanneer de menselijke wil Mijn Wil tegenwerkt, dan ontstaat daaruit een bittere strijd want alleen Mijn Wil kan al wat is terzijde schuiven. Mijn Goddelijke Wil controleert al wat Ik voorzie, al wat Ik toesta, omdat Ik altijd de vrije wil zal aanvaarden die Ik aan de mens gaf, want Ik neem niet terug wat Ik eens gaf. Soms veroorzaakt de mens, door zijn eigen vrije keuze, vreselijk lijden in de wereld en beledigt hij Mij al te zeer door zijn hebzucht en egoïsme. Toch kom Ik niet tussenbeide in de menselijke wil want hij alleen kan beslissen of hij al dan niet wenst te doen wat Mijn Wil verlangt. En terwijl Ik niet zal trachten om de vrije wil weg te nemen, betekent de vrije keuze niet dat de mens Mij zijn wil kan dicteren in wat Mij toebehoort.

Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden want de mens kan nooit Mijn Wil overstijgen. Wanneer hij dat doet zal hij ervaren dat het onmogelijk is om Mij te weerstaan zonder de gevolgen daarvan te moeten ondergaan. Ik alleen beslis over leven en dood want het komt alleen Mij toe daarover te beslissen. Wanneer Ik een beslissing neem om Mijn Plannen uit te voeren om Mijn kinderen te beschermen, dan heeft geen enkele mens de macht om die met de voeten te treden. Indien de mens zou trachten om zich te bemoeien met mijn Gaven aan de wereld, wat ook het leven in al zijn vormen inhoudt, dan zal hij daarin niet alleen falen maar als gevolg daardoor lijden.

Dat geen mens tracht om Mij te stoppen in Mijn Plan om Mijn Heilig Verbond te voltooien.

Dat geen mens godslasteringen tegen Mij uitspreekt of Mijn Wil in de weg staat, opdat hij niet bruusk wordt afgesloten.

Dat geen mens tracht Mij te stoppen bij het geven van Eeuwig Leven aan de zielen of zijn eigen leven zal ophouden. Wanneer jullie trachten om Mij tegen te werken zullen jullie daarin nooit slagen. Wanneer de mens doorgaat Mijn Woord te ontkennen en Mijn Goddelijkheid te bevechten, dan zullen daaruit slechts beroering, catastrofe, verlies van levens en vreselijke kastijdingen voortkomen. Dat is de reden waarom het onmogelijk is om Mijn Wil te weerstaan wanneer een ziel gevraagd wordt gehoorzaam te zijn aan Mij of Mijn Voorschriften en zij deze met haar vrije wil aanvaardt.

Jij, Mijn dochter, hebt getracht om Mijn Wil te weerstaan ofschoon jij je al helemaal aan Mij had overgegeven. Intussen zal je weten dat zoiets weinig nut heeft want alleen wat Ik heb voorgeschreven, op Mijn eigen manier, kan uitgevoerd worden.

Kinderen, Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik alleen weet wat de toekomst voor jullie omvat, maar jullie zullen gerustgesteld zijn te weten dat al Mijn Plannen voltooid zijn. Alleen wanneer jullie wil verenigd is met de Mijne, kan Mijn Koninkrijk volledig gerealiseerd worden en uiteindelijk voltooid. Dan alleen zullen alle conflicten tussen de mens en Mij, jullie Eeuwige Vader, voorbij zijn. Dan zal vrede heersen in de nieuwe komende wereld – een wereld zo volmaakt dat hij nooit zal eindigen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste