1107 God de Vader Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel gebeuren
Zondag 20 april 2014, 17.40 u.

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de wereld te verlossen, verwierp de wereld Hem, net zoals zij dat deden met de profeten die Ik vr Hem zond.

Terwijl Ik nu de voorbereidselen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden, om Mijn kinderen bijeen te brengen en hun Eeuwig Leven te schenken, zullen zij ook deze Grote Akte van Barmhartigheid afwijzen. Door Mijn Woord heb Ik de mens de Waarheid gegeven en hij verwerpt Het nog steeds. Hoe snel vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk zou brengen een Nieuwe Wereld, zonder einde maar zij hebben echt geen idee over wat hun erfenis zal betekenen. Niet allen zullen de  Barmhartigheid van Mijn Zoon aanvaarden en daarom herinner Ik de wereld aan datgene wat komende is, opdat zij zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.

Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand zijn tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen voor de Komst van Mijn Zoon. Er zal veel gepraat zijn, maar Mijn vijanden zullen verzekeren dat Mijn kinderen bedrogen worden, opdat zij hun zielen niet zullen voorbereiden op het Glorievolle Leven dat Ik voor ieder van jullie bereid heb.

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de doden verrees, zo zal Hij zich, bij Zijn Tweede Komst, ook op de derde dag openbaren, na drie dagen van duisternis. Ik verlang dat jullie je bewust zouden zijn van die drie dagen van duisternis, zodat jullie er geen vrees voor hebben. Heilige kaarsen zullen het enige licht verschaffen dat door Mij toegestaan wordt, om diegenen die Mij liefhebben toe te staan om met vreugde, de Aankomst van Mijn Zoon te zien en te verwachten.

Wees niet bevreesd voor Mijn Liefde voor jullie of voor de Macht die Ik zal uitoefenen, daar het voor jullie eigen bestwil is dat Ik alle gebeurtenissen laat plaatsvinden in de dagen die de Grote Dag voorafgaan. Ik vergun Mijn vijanden over de Aarde rond te zwerven. Ik vergun de vernietigers om de mensen te misleiden, want zo zal Ik het geloof testen van diegenen die gezegend werden met de Waarheid. Maar weet dit. Zij die het Woord van God verraden zullen in de woestenij geworpen worden. Zij die uithalen en Mijn gewijden dienaren straffen die Mijn Zoon liefhebben, zullen streng gestraft worden. Ik zal toestaan dat de zwakken en zij die zich gemakkelijk laten leiden, bedrogen worden, opdat zij berouw betonen en naar Mij toekomen wanneer Mijn Profetien die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, in vervulling gaan.

Kinderen, Ik bereid jullie voor, zodat Mijn Wil geschiede en dat jullie zullen leven in Mijn Koninkrijk, waartoe jullie geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de duivel en zijn invloed. De Aarde is door zonden getroffen, nu meer dan ooit tevoren, en de zonden zullen nog escaleren, waarvan ieder van jullie met een oprecht geloof, getuige zal zijn. Jullie zullen het nodig hebben om elke dag vanaf vandaag Paaszondag -  aan de Waarheid herinnerd te worden, want zonder haar zullen jullie verdwalen en verloren gaan. 

Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel gebeuren. Ik zal jullie tot Mij trekken, jullie bemoedigen, wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk wordt, en Ik zal jullie zielen redden door om het even welk middel dat Ik kies, eerder dan jullie te verliezen aan Mijn vijanden. Ik verlang dat jullie vriendelijk zouden zijn tegenover hen die vechten tegen Mijn Zoon omwille van deze Missie, de Zijne, om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst. Ik vraag dat jullie Mij, jullie Eeuwige Vader zouden verzoeken om - door dit bijzonder Kruistochtgebed - Barmhartig te zijn voor allen die proberen om Mijn Hand, Mijn Grootmoedigheid, Mijn Macht en Mijn Godheid, tegen te houden:

Kruistochtgebed (147) - God de Vader, wees Barmhartig voor hen die Uw Zoon verloochenen

O God, mijn Eeuwige Vader, ik vraag U om Barmhartig te zijn voor hen die Uw Zoon verloochenen. Ik pleit voor de zielen die pogingen doen om Uw profeten te vernietigen. Ik smeek voor de bekering van zielen die voor U verloren zijn en ik vraag U om al Uw kinderen te helpen hun zielen voor te bereiden en hun levens te verbeteren, overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en bereid al jullie bekenden voor op Mijn Grote Barmhartigheid, door Mij, jullie Eeuwige Vader, bijzondere gebeden aan te bieden.

Ik bemin jullie allen. Ik Ben Een en al Liefde, Een en al Geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat Ik jullie gebeden niet hoor, want jullie stemmen klinken zoet in Mijn Oren en jullie liefde voor Mij geeft Mij grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Niets.

Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen ervan op aan dat Ik Een en Al Barmhartigheid Ben.

Jullie geliefde Vader.