1091 God de Vader Aardbevingen zullen jullie steden treffen
Maandag 31 maart 2014, 14.00 u.

Mijn liefste dochter, de tijd is gekomen dat de mens, die gezondigd en zichzelf in Mijn Ogen bezoedeld heeft, en dat al zo lang, nu in de beslissende diepten van verdorvenheid zal zinken, wanneer hij ernaar zal streven om al wat voor Mij heilig is te vernietigen.

Alle leven komt van Mij. Het leven van de ziel is van Mij. Het leven van het vlees is ook van Mij. Laat niemand bij geen van beide tussenkomen opdat zijn eigen leven niet door Mij zou worden weggenomen. Daarvan kunnen jullie zeker zijn. Elke vorm van leven dat door Mijn hand tot stand kwam, zal gedood worden door de handen van boosaardige mensen. Zij zullen het leven ontnemen van hen die zich in de moederschoot bevinden en beweren dat dit een vorm van menselijk recht is. Jullie, Mijn kinderen, hebben het recht niet om het leven van Mijn kinderen te vernietigen noch voor noch nadat zij geboren zijn en wanneer jullie dat toch doen, zullen jullie een verschrikkelijke bestraffing te verduren hebben. Zonder verzoening en bij gebrek aan berouw voor deze weerzinwekkende zonde, zal Ik jullie vernietigen, evenals die landen die dit kwaad aanmoedigen. Wanneer jullie je eigen leven doden, beledigen jullie Mij, want het behoort jullie niet toe en Ik alleen heb het recht om te geven en terug te nemen, op Mijn Tijd. Door met het leven van het vlees te knoeien, bemoeien jullie je met Mijn Goddelijkheid en Ik zal Mij nooit op de achtergrond houden tegenover zulk een belediging jegens Mijn Schepping noch haar negeren.

Wanneer het doden van het leven niet genoeg is, zal de mens op sluwe wijze het leven van de ziel aanvallen, door Mijn Heilig Woord te doden, waarop hij zal trappelen totdat hij elk deeltje verbrijzeld heeft zodat het als grind wordt onder zijn voeten. Vervolgens zal er een man, arrogant en vol van zijn eigen pervers inzicht over zijn bekwaamheden, proberen om een nieuwe planeet te zoeken om een nieuwe thuis te vinden voor de mensheid, hoewel dat onmogelijk is. Het Geschenk van de ware bodem, waarop Ik de mensheid plaatste, zal als onvoldoende beschouwd worden voor de noden van de mens. En zo zal het verdergaan deze mars naar zelfvernietiging. De mens zal de auteur zijn van zijn eigen dood. Hij zal systematisch alles wat voor Mij heilig is verwoesten.

De Gave van het leven, aan elk schepsel van Mij geschonken, zal van Mij gestolen worden door de mens, zonder een greintje berouw. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtig voornemen goedpraten, door te verklaren dat het doden van het leven een goede zaak is. Dood, door abortus, is de grootste belediging van alle en Ik waarschuw de mensheid voor Mijn Gerechtigheid, want Ik zal jullie niet langer toestaan Mij op die manier te vervloeken.

Aardbevingen zullen jullie steden treffen en voor elke natie die het doden van het leven toestaat, zullen jullie de nasleep van Mijn Toorn voelen, wanneer Ik jullie snode en haatvolle harten tref. Zij die berouw tonen voor deze wandaden zullen gespaard blijven, maar weet dat geen enkele natie onder jullie aan deze kastijding zal ontsnappen.

De dood van Mijn Kerk zal niet geduld worden, wanneer de mens, samen met de valse leiders die hij slaafs zal volgen, de Sacramenten zal vernietigen om ze te herscheppen, zo dat zij zullen verdwijnen. Ik zal jullie tempels en jullie kerken neerhalen wanneer jullie de ontwijding van Mijn Zoons Lichaam blijven voortzetten. Jullie geselden Hem, bespotten Hem en vervolgden Zijn volgelingen totdat jullie Hem barbaars vermoordden toen jullie Hem kruisigden. Jullie hebben nog steeds niets geleerd. Jullie gebrek aan nederige dienstbaarheid jegens Hem Die jullie het leven schonk en jullie Verlossing bracht en Die nu probeert om jullie voor te bereiden op de Grote Dag, doet Mij walgen.

Ik ben Bedroefd. Ik Ben Verdrietig en Ik ben Boos, want jullie zijn er uiteindelijk in geslaagd elke vorm van leven dat Ik jullie gaf, te doden. Ik verwijs hier zowel naar het leven van het vlees als naar het leven van de ziel. Het leven dat Ik jullie gaf is niet langer voldoende, dus zal Ik het op de Laatste Dag terugnemen van hen die het naar Mij teruggeworpen hebben. Terwijl jullie oorlog voortduurt tegen Mij, de Schepper van de Wereld, van al wat is, zal Ik enkel toestaan dat jullie gemene daden van vernietiging nog maar een zeer korte tijd zullen duren.

Ik geef jullie nu de tijd om de zonden van de mensheid tegen alles wat Ik heilig acht, te onderzoeken, zodat jullie boete kunnen doen voor de zonden van de wereld. De laatste strijd is begonnen en veel leven de Gave van het leven door Mij geschapen zal door de mens vernietigd worden. En daarvoor zal Ik de wereld straffen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste