1090 – Wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn Oproep
Zondag 30 maart 2014, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn Woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want zij zijn aan jou gegeven als een Daad van Grote Barmhartigheid. Ze zijn niet aan de wereld gegeven omdat de mens waardig is, maar eerder omdat hij hongert naar het Woord.

Elke Gave aan de mens, gegeven op voorspraak van Mijn Moeder sinds Mijn dood aan het Kruis, was bedoeld om alle zondaars te helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag. Mijn Moeder reageerde op de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen ze beviel van Mij, de Redder en Verlosser van de wereld. Zij, op haar beurt, werd aangesteld als bemiddelaar tussen de mens en de Goddelijke Gerechtigheid van God. Het is haar taak om te bemiddelen ten behoeve van zondaars, om hen te waarschuwen en om hen voor te bereiden om Mij, haar Zoon, te verwelkomen op de laatste dag.

Elke verschijning van Mijn geliefde en Heilige Moeder, die in de wereld plaatsvond, was door de Machtiging van Mijn Vader. Alles wat zij voorzegde zal nu gaan gebeuren en al wat zij verklaarde is vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren, die ervoor gekozen hebben om haar waarschuwingen te negeren.

Oh wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn Oproep. Doof en blind zullen zij een verwaterde versie van Mijn Vaders Boek volgen en in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen zijn, zullen alleen verrotte vruchten uit hun mond te voorschijn komen. Hooghartig en arrogant hebben zij Mijn Moeders bemiddeling verloochend, evenals haar verschijningen en haar oproep om hen te verzamelen, met de bedoeling hen in de wijsheid van de hemelse hiërarchie te brengen, waar de Waarheid regeert als Koning. De Waarheid is hun ontglipt en in plaats van zichzelf ter aarde te werpen in naakte nederigheid voor de Troon van God, volgen zij de regels van de mens – de feilbare mens – die de Waarheid niet kent van de Beloften door God aan Zijn volk gedaan.

De wereld van vandaag kan grote vooruitgang gemaakt hebben in de geneeskunde, in de technologie en in kennis, maar ze hebben de wijsheid verhandeld van wat nodig is om Mijn Koninkrijk binnen te treden in ruil voor geld, rijkdom en macht. Alle dingen van deze wereld – geld, macht, bezittingen, machtsposities in regeringen – betekenen niets in Mijn Ogen. Ik kan ze wegvagen met slechts een veeg van Mijn Hand. Respect voor de menselijke kennis en vooruitgang in de wetenschapen zijn waardeloos, want ze komen niet van jullie – ze zijn talenten vanwege God aan de mens geschonken omwille van Zijn Liefde voor Zijn kinderen. Indien Hij ze zou wegnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie hebben, wat zouden jullie dan nog overhebben? Niets.

Diegenen die Mij echt kennen, zouden zich over niets zorgen maken, omdat ze weten dat wanneer ze van Mij zijn, ze alleen maar opluchting zullen krijgen als ze volledig in Mij vertrouwen, omdat ze weten dat Ik hen nooit zou verlaten om voor zichzelf te zorgen.  Waarom dan gaan jullie op zoek naar dingen die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit zullen bevredigen? Hoe meer jullie Mij afwijzen en op zoek gaan naar loze beloften, hoe meer jullie je geïsoleerd zullen voelen, aangezien de tijd voor Mij komt om het kaf van het koren te scheiden.

De enige keuze die jullie kunnen maken is om een waar kind van God te worden, zonder Wie jullie niets zijn. Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie in dit leven bekleden, welke rol jullie spelen dat telt. Het is alleen omdat jullie door God geliefd zijn dat jullie zullen gered worden. Geen mens is geschikt om vóór Mij te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij heiligheid kan bereiken. Niemand onder jullie kan tot Mijn Koninkrijk worden verheven op basis van jullie verdiensten. Het is alleen door Mijn Barmhartigheid dat jullie waardig zullen worden gemaakt om Eeuwig Leven te leven.

Jullie Jezus