1089 De mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen
Zaterdag 29 maart 2014, 14.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen. Zij zullen valselijk beweren dat de mens kan leven op anderen planeten, los van de Aarde. De Aarde is het enige levende deel van het universum dat door God geschapen werd voor Zijn kinderen. Maar dat is niet de enige reden waarom deze beweringen zullen geuit worden om te bewijzen dat God niet Bestaat. Zij zullen de grootheid van de mens loven, zijn intelligentie en zijn vooruitgang op het gebied van de wetenschap, om zo de idee te verdrijven dat de mens door God werd geschapen. De grootste belediging zal zijn wanneer zij beweren dat de mens door een wonder van de wetenschap werd geschapen. Zij zullen grote moeite doen om te bewijzen dat de mens onoverwinnelijk is, toch, zullen zij geen antwoord kunnen geven op de vraag wat er gebeurt na de fysieke dood van het lichaam, die elke mens moet doorstaan. Dat deel zal door hen die liegen en God afwijzen, genegeerd worden.

Zij zullen diegenen belachelijk maken die geloven in het Bestaan van de Hemel of in hun Ware Schepper, God de Allerhoogste. En tijdens al deze openlijke verklaringen, tegen de Waarheid, zal er niet een woord gesproken worden door hen die beweren Mijn Kerk te leiden. In de laatste dagen zal religie een heidens concept worden, wanneer de bewieroking van de Aarde, de zon, de maan en de sterren de vervangmiddelen zullen worden om God eer te bewijzen.

Het grootste deel van de wereld zal zich tot het heidendom keren en hun zielen de dood brengen. Ondanks elke Tussenkomst vanwege Mijn Vader, zullen zij toch de andere kant opgaan. Dat is de reden waarom Mijn Vader het Boek van de Waarheid aan de wereld beloofde, de ontrafeling van het Boek Openbaring, om jullie erbarmelijke zielen te redden. De mens is koppig. De mens is hoogmoedig, ijdel en hoe meer vooruitgang hij in de wetenschap maakt hoe minder hij weet en hoe meer hij zich van de Waarheid verwijdert.

Luister nu naar Mijn Woord, want spoedig zal al datgene wat Ik jullie leerde, geleidelijk, stap voor stap herroepen worden door Mijn Kerken op Aarde.  Het Woord zal jullie ontnomen worden, maar Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik zal altijd bij jullie blijven, jullie leiden, jullie onderrichten en jullie vervullen met Mijn Liefde. Jullie zullen altijd in Mijn Hart zijn en het zal omwille van jullie liefde voor Mij zijn dat Ik in staat zal zijn om hen die verloren zijn te redden. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn verbinding naar Gods kinderen en door jullie gebeden, zal Ik trachten om de wereld te verenigen. Daarom moeten jullie nooit wanhopen, zelfs niet wanneer alles hopeloos lijkt.

Jullie Jezus