1077 – God de Vader: Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil
Donderdag 13 maart 2014, 20.45 u.

Mijn liefste dochter, Mijn Bescherming strekt zich nu uit over al Mijn kinderen in de wereld die Mij beminnen. Ik doe dat overvloedig, omwille van de bedreigingen die de mensen in deze tijd van de geschiedenis tegemoet gaan.

Jullie, Mijn kinderen, moeten bidden voor ieder van hen die voor Mij verloren zijn. Ik smacht naar hen. Ik hunker naar hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag wanneer zij Mijn Verbond zullen begrijpen, door Mij in den beginne geschapen. Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens de nodige tijd gaf om tot bezinning te komen en zichzelf te herkennen voor wat hij is en wat hij niet is. De mens werd geschapen door Mijn Liefdevolle Hand, naar Mijn Eigen Beeld. Ik overstroomde zijn ziel met Mijn Liefde, Ik gaf hem volledige vrijheid, door Mijn Gave van vrije wil en vrije keuze. Nooit wilde Ik dat de mens zijn wederzijdse liefde zou schenken uit angst voor Mij. Ik verlangde enkel dat hij Mij zou liefhebben, net zoals Ik hem liefhad. Om Mij te dienen schiep Ik Mijn Engelen nog vóór de mens, maar omwille van Mijn Liefde voor hen ontvingen ook zij de Gave van vrije wil.

Het was door het verraad van Lucifer dat de mens leed. Hij, Lucifer, werd door Mij bemind en begunstigd. Hij was uitgerust met buitengewone gaven en krachten en vele Engelen dienden onder hem. Toen Ik de mens schiep, ontstak Lucifer in een jaloerse woede. Hij kon niet verdragen dat Ik Mijn kinderen in zo’n grote mate zou beminnen en zo zette hij het plan op Mij van Mijn kinderen te scheiden. Hij verleidde Adam en Eva en dat bracht mee dat zij, uit eigen vrije wil, Mijn Macht ontkenden en dachten – net zoals Lucifer – dat zij Mijn Macht konden bereiken en een deel van Mijn Godheid konden opeisen.

Lucifer werd samen met zijn trouwe engelen – allen die toen en nu gruweldaden tegen Mijn kinderen begingen - in de afgrond geworpen voor eeuwig. Maar omwille van hun vrije wil – die door Mij om niet en met Liefde voor de mensheid gegeven werd, eiste Ik die nooit terug. Dus maakte Ik het Verbond om hun zielen terug te winnen, door Mijn Plannen om hen te verlossen. Zij ontvingen enorme gunsten van Mij. Ik zond profeten om hen te waarschuwen voor de gevaren die het ingaan op de bekoringen van de duivel meebrengen. Ik gaf hun de Tien Geboden om hen te leiden en te helpen om overeenkomstig Mijn Wil te leven. Ik zond hen Mijn enige Zoon, genomen van Mijn Eigen Vlees, om hen te bevrijden van de Hel. Zij zouden dat niet aannemen, maar Zijn dood op het Kruis was het keerpunt in Mijn Plan van het Laatste Verbond.

Het Boek van Waarheid is het laatste deel van Mijn Tussenkomst, vóór de Laatste Dag, wanneer Ik al Mijn kinderen verzamel en terugbreng naar het Paradijs, dat Ik voor hen in de eerste plaats schiep. Zij die naar de Waarheid luisteren en trouw blijven aan Mijn Heilig Woord, zullen grote begunstiging vinden bij Mij. Zij die dat niet doen zullen ook gunsten vinden bij Mij, door de levens die zij leiden, de liefde die zij anderen betuigen en de zuiverheid van hun ziel. Ik zal hen verwelkomen, eens zij toegeven dat zij de Hand van Barmhartigheid aanvaarden, die hen zal aangereikt worden door Mijn Zoon.

De Laatste fase van de vervulling van Mijn Verbond zal pijnlijk zijn. Door de invloed van Satan en zijn demonen, zullen vele mensen ertoe verleid worden hem te vereren en al zijn dienaren, die onder jullie rondwandelen. Ik zal het lijden van zielen verdragen en de tegenspoed die vele onschuldige mensen zullen verduren, maar slechts voor een korte tijd. Dan zal Ik mijn vijanden van het Aardoppervlak wegvegen. Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, smart en angst zal verzachten, door jullie te begunstigen met krachtige Genaden en Zegeningen. Jullie zullen beschermd worden door de cirkel van Mijn Hiërarchie van Engelen.

Om Mij te vragen jullie angst en verdriet te doen verdwijnen en jullie bevrijding te verlenen van vervolging, bid alstublieft dit gebed.

Kruistochtgebed (140)  - Bescherming door de Hiërarchie van Engelen

Liefste Vader, God van heel de Schepping, God de Allerhoogste,

verleen mij de Genade en Bescherming door Uw Hiërarchie van Engelen.

Stel mij in staat mij alleen te concentreren op Uw Liefde voor elk van Uw kinderen,

ongeacht hoezeer zij U beledigen.

Help mij het nieuws te verspreiden van het Laatste Verbond

om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Jezus Christus,

zonder vrees in mijn hart.

Verleen mij Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven vervolging uit te stijgen,

die mij door Satan, zijn demonen en zijn handlangers op Aarde wordt toegebracht.

Sta mij nooit toe Uw vijanden te vrezen.

Geef mij de kracht mijn vijanden te beminnen en hen die mij vervolgen in de Naam van God. Amen.

Kinderen, jullie moeten sterk blijven in deze tijd. Luister nooit naar de haat en het venijn die  de Aarde zullen overdekken als gevolg van de komende teistering. Wanneer jullie het zullen negeren, kunnen jullie Mij op de meest heilzame wijze dienen, zonder enige kwaadwilligheid in jullie harten.

Wees voorbereid want er zal in de wereld veel woede uitbarsten, die tot Mij zal gericht zijn, God de Allerhoogste en tot Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Bid voor hen die in een vacuüm van leugens zullen meegezogen worden, wat hun niets dan smart zal brengen.

Blijf in Mij, met Mij en voor Mij.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste