1075 – Moeder van Verlossing – Zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de kop van een geit verborgen in zijn omslag
Dinsdag 11 maart 2014, 20.39 u.

Mijn lieve kind, toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, betekende dit dat Ik niet alleen de Mensenzoon baarde, de Verlosser van de Wereld, maar ook een nieuw begin bracht. Door de geboorte van mijn dierbare Zoon was de wereld verlost en werd aan de mensheid een bijzonder Geschenk gegeven. Dat Geschenk werd afgewezen, maar de mensheid haalt er nog steeds haar voordeel uit, omdat zo velen de Waarheid aanvaard hebben.

De geboorte van mijn Zoon luidde de geboorte in van Zijn Kerk op Aarde, daar beide geboren werden uit mij, een reine dienstmaagd van de Heer. Ik zal het zijn, de vrouw bekleed met de zon, die door het serpent, samen met de Kerk van mijn Zoon, naar de woestijn zal verbannen worden. Elk spoor van mij, de Moeder van God, zal weggewist worden. Verschijningen die aan mij worden toegeschreven, zullen belachelijk gemaakt worden en mensen zullen de opdracht krijgen, vanwege de vijanden binnen de Kerk van mijn Zoon, om alle geloof dat eraan gehecht wordt, op te geven. Vervolgens zal de Kerk van mijn Zoon afgedankt worden, samen met de ware volgelingen van Christus. De Heilige Missen zullen ophouden en terwijl dit alles gebeurt, zal het serpent zijn dienaren verspreiden en zij zullen hun zetels opeisen in elke Christelijke Kerk. Deze overname zal van zo’n omvang zijn dat veel mensen, ware gelovigen, zo stomverbaasd zullen zijn dat zij te bang zullen zijn om op te staan om de ontwijding aan te klagen die zij zullen te zien  krijgen, uit vrees voor hun leven.

Gedurende die tijd, zal mijn Zoons Restleger in elke natie, over de hele wereld, samenkomen om leiding te geven aan de verlorenen en verbijsterden, tijdens deze verschrikkelijke periode van teistering. Dat Leger zal grote macht ontvangen over het kwaad dat zal vastgesteld worden in wat eens de Kerken van mijn Zoon waren. Door de Kracht van de Heilige Geest zullen zij de Waarheid preken – de Ware Evangelies – het Ware Woord, dat aan de wereld gegeven werd in de Heilige Bijbel. De Bijbel zal openlijk uitgedaagd worden door bedriegers  binnen de Christelijke Kerken en zij zullen elk Onderricht in vraag stellen dat waarschuwt voor het gevaar van de zonden. Zij zullen de inhoud verdraaien en zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de kop van een geit verborgen in zijn omslag, verborgen binnenin het symbool van het kruis.

Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat als een revolutie overkomen en een die hen fascineert en diegenen aanspreekt die het Bestaan van God verwerpen. Grote vieringen zullen in vele landen een aanvang nemen. Zij zullen al te graag de vrijheid vieren, vrijheid van alle morele verplichtingen, in naam van een wereldwijde eenheid en een viering van mensenrechten.

Het Licht van mijn Zoons Tegenwoordigheid zal hooggehouden worden, als een baken, door hen die mijn Zoons Restleger zullen leiden. Dat Licht zal zielen blijven trekken, van overal, ondanks de verspreiding van het heidendom over alle kerken, van alle gezindten, met uitzondering van de twee getuigen – de Christenen en de Joden, die trouw zullen blijven aan Gods Wil.

Daarna, wanneer de grote dag aanbreekt en nadat de drie verschrikkelijke dagen van duisternis voorbij zijn, zal er een groot Licht over de Aarde verschijnen. Dat Licht zal mijn Zoon omgeven en de zon, die op haar sterkste kracht zal zijn, zal neerdalen over de wereld – beide op hetzelfde moment. Niemand zal ontbreken om dit bovennatuurlijk spektakel te zien. Het geraas van de aankondiging zal door allen gehoord worden doorheen elke vorm van communicatie die door mensen gekend zijn. Bijgevolg zullen allen een grote gebeurtenis verwachten, maar zij zullen niet de tijd kennen, het uur of de dag. En dan zullen zij, wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens, samengebracht worden.

Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding niet zal verwerpen, die nodig is vooraleer de mensheid het Licht kan zien van het Gelaat van mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing