1065 – Moeder van Verlossing – De Liefde en alleen de Liefde komt van God. Haat komt alleen van Satan. Er is geen tussenfiguur.
Donderdag 27 februari 2014, 14.48 u.

Mijn kind, er is veel haat tegen deze Zending van Verlossing, omdat de duivel niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, veroorzaakt dat verbolgenheid in de Hel. In deze omstandigheden doet de duivel elke mogelijke inspanning om het Woord van God te smoren. Hij, Satan, zal al het mogelijke doen om mensen op te stoken tegen alles wat de zielen van de mensheid zal redden.

Hij zal haat zaaien totdat de zielen die vol van zijn haat zitten, zijn gewillige tussenpersonen zullen worden, tot zij niet langer de controle hebben over wat zij doen. Vol van zijn verbolgenheid zullen zij in de onmogelijkheid zijn om liefde in hun hart te voelen voor hen van wie zij denken dat zij hun vijanden zijn. Dan zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer ze tegen God zullen zondigen, hoe meer zij met een verschrikkelijke kwelling zullen vervuld worden. Uiteindelijk, wanneer dergelijke haat zielen overmant, zullen zij niet in staat zijn zichzelf van Satan te bevrijden. Er is veel gebed nodig voor zulke zielen. Wanneer zielen  tegen Gods Woord lasteren, zullen zij geconfronteerd worden met een strijd tegen het beest die zo hevig is dat het hun onmogelijk wordt zichzelf van zijn macht te ontdoen. Hun vervloeking van God wordt hun eigen vervloeking en in dat stadium kan niets voor hen gedaan worden.

Zielen die vol haat zitten spreken het Woord van God niet, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de mond komen van hen die God oprecht beminnen. Jullie moeten de macht van Satan nooit onderschatten, want hij kan elke ziel vangen, ongeacht hoe goed ze zijn. Eerst zal hij, de duivel, zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer vult met zijn leugens. Hij zal zelfs een geestelijke gewaarwording scheppen alsof Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel spreekt. Hij zal de liefde tot God van de ziel gebruiken om in haar geleidelijk een gevoel van verontwaardiging te doen doordringen tegen wat de ziel begrijpt als zijnde een boze handeling, daad of woord. Hij strikt de zielen die, bij momenten, trouwe volgelingen van God kunnen zijn. Maar vanaf het moment dat een ziel de duivel toestaat haar te vullen met om het even welke vorm van haat, dan zal zij het onmogelijk vinden om zich van hem te bevrijden. Alleen gebed en grote daden van boete en nederigheid kunnen hem verdrijven. Na een tijdje, zal de ziel beseffen dat iets haar verstoort, wanneer woede, ongemak, angst en een volledig gebrek aan vrede in de ziel de overhand nemen. De duivel zal niet rusten, totdat de ziel zich, uiteindelijk, tegen God keert en tegen Hem lastert.

Kinderen, jullie mogen je nooit inlaten met hen die twijfels zaaien in jullie ziel omtrent de Volmaaktheid van God. Wanneer jullie je inlaten met hen die God vervloeken, zullen jullie aangestoken worden. Indien jullie dat doen, zullen ook jullie gevuld worden met een haat die jullie nooit eerder gevoeld hebben. Dan zullen jullie grote bijstand en tussenkomst nodig hebben, alvorens jullie waardig kunnen gemaakt worden om weer in Gods Tegenwoordigheid te kunnen staan.

Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen. Er is slechts één bron van waaruit haat ontstaat en dat is Satan. Ga om met Satan en met hen wier harten vol haat zitten, en dan zal dat venijn ook in jullie ziel overstromen. Negeer die situatie. Blijf zwijgen. Bid voor die zielen die anderen haten. Jullie moeten mijn Heilige Rozenkrans bidden als bescherming tegen deze bekoring.

Ik waarschuw jullie voor deze dingen, daar de macht van Satan in deze tijd zo sterk is, terwijl  hij probeert de zielen te stelen van al die mensen over de hele wereld die in mijn Zoon, Jezus Christus, geloven en zij die mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. Alstublieft luister naar mij, in deze tijd, door dit Gebed te bidden tot bescherming tegen de haat.

Kruistochtgebed (138) - Bescherming tegen de haat

O Moeder van Verlossing, bescherm mij tegen elke vorm van haat.

Help mij stilzwijgend te blijven, wanneer ik met haat geconfronteerd wordt.

Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben. Verzegel mijn lippen.

Help mij om mij af te wenden van hen die mij bestoken met woorden die de Leer van uw Zoon ontkennen of van hen die mij beschimpen omwille van mijn geloof.

Bid voor deze zielen, lieve Moeder, opdat zij Satan zouden verwerpen

en de vrede van uw liefde en het Rijk van de Heilige Geest zouden voelen in hun zielen. Amen.

Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenfiguur.  Je bent ofwel voor mijn Zoon ofwel tegen Hem.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing