1060 – Wanneer de wil van een mens in conflict komt met de Wil van God, dan worden grote pijnen doorstaan aan beide zijden
Zondag 23 februari 2014, 16.03 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wil van een mens botst met de Wil van God, wordt veel pijn doorstaan aan beide zijden. Aan de mens werd de gave van de vrije wil door Mijn Vader verleend en, als zodanig, is hij vrij om gelijk welke keuzes te maken die hij wenst in het leven en God zal zich nooit met dit Geschenk uit de Hemel bemoeien. Voor diegenen echter die Mij volledig wensen te dienen, met de bedoeling Mij te helpen om de zielen van anderen te redden, en die Mij het geschenk van hun vrije wil geven, zal het een zeer moeilijke reis zijn.

Wanneer jullie Mij je vrije wil geven, om te doen wat nodig is voor de redding van zielen, zal het lijden dat jullie zullen doorstaan erg hard zijn. Omdat jullie wil dan niet langer aan jullie toebehoort en de menselijke natuur is wat zij is, betekent dit dat een strijd zal komen, tussen de vrije wil van de mens en de Wil van God. Veel mensen die Mij liefhebben en die de Wil van God in hun leven willen uitvoeren, zullen altijd strijden. Om aan de Wil van God te voldoen, moet de ziel alle gevoel van trots en de behoefte om haar eigen verlangens te bevredigen afleggen. Jullie kunnen God alleen waarlijk dienen, indien jullie volledig op Hem vertrouwen en al jullie beproevingen en ellende aan Hem opofferen, voor het welzijn van allen.

Wanneer goedbedoelende mensen die God dienen en proberen hun leven te leven zoals Hij onderrichtte, uit de gratie vallen, voelen ze schaamte. Vernederd om God te hebben geschuwd en voor het feit Hem te hebben teleurgesteld door egoïsme, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie, verbergen ze vervolgens hun gezicht voor het Licht van God. Verlicht door de Waarheid, kunnen deze zielen plotseling en zonder waarschuwing aan hun geloof beginnen te twijfelen. De ene minuut beminnen ze God met heel hun hart en bieden zich volledig in Zijn zorg aan en de volgende minuut snijden ze zich af van de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon, met behulp van het menselijk verstand, aan God dicteert wat hij bereid is om te doen om God te dienen en dat zal gewoonlijk op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan tegen God zeggen: "Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of die gunst verleent." Weten jullie niet dat jullie geen twee heren kunnen dienen, want er is maar Eén God en Hij voert het Bevel. God is Meester van al wat is en zal zijn. De mens is er om God te dienen, maar toch zal God al doen wat Hij kan om Zijn kinderen troost te geven.

Wanneer jullie merken dat jullie beginnen te twijfelen aan God of het vertrouwen in Zijn Liefde en Zijn Belofte verliezen, dan moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden, bekend als het Gebed van Restauratie.

Kruistochtgebed (137) - Gebed om Herstel.

O Almachtige God, o God de Allerhoogste, zie neer op mij, Uw nederige dienaar,

met liefde en medelijden in Uw hart. Herstel mij in Uw Licht.

Til mij terug in uw Gunst. Vul mij met de Genade, zodat ik mezelf aan U kan aanbieden in nederige dienstbaarheid en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.

Ontdoe mij van de zonde van hoogmoed en van al wat U beledigt

en help mij U te beminnen met een diep en blijvend verlangen

om U al mijn dagen voor eeuwig en altijd te dienen. Amen.

Alstublieft, vergeet niet dat het heel eenvoudig is om God de rug toe te keren en dat er slechts één persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de Goedheid van God en Zijn Grote Barmhartigheid voor al Zijn kinderen.

Het vergt veel moed en veerkracht om trouw te blijven aan het Woord van God, maar zonder de Genaden te vragen om Hem goed te kunnen dienen, zullen jullie niet in staat zijn om dat op eigen kracht te doen.

Jullie Jezus