1055 Neem een ziel een leven weg van Mij en jullie eigen leven Eeuwige Zaligheid zal niet langer jullie recht zijn
Maandag 17 februari 2014, 00.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd komt van de Laatste Dag van het Oordeel, zullen vele zielen Mij verloochend hebben en er zal veel angst in hun hart zijn. Want tegen dan zal de Waarheid als een kristalhelder meer zijn, zonder enige bezoedeling. De Waarheid zal zo helder zijn, dat het is alsof zij in een spiegel kijken. En wat zullen zij zien? Zij zullen Mijn Gelaat zien, Mijn Smart, Mijn Liefde, Mijn Spijt, Mijn Toorn en dan zullen zij getuige zijn van Mijn Gerechtigheid, want tegen dan kan er geen terugkeer meer zijn.

De tijd die aan de mensheid gegeven wordt om zichzelf te verlossen is nu. Deze tijd werd Mij toegestaan om jullie allen voor te bereiden. Gebruik hem met wijsheid en jullie zullen Gods Heerlijkheid aanschouwen. Verspil hem en jullie zullen het Licht of de Heerlijkheid van Mijn Koninkrijk nooit zien. In plaats daarvan zullen jullie eeuwige scheiding van Mij moeten verduren. Jullie enige gezelschap zal een meute wolven zijn nijdige demonen in de afgrond waar de verblijfplaats is van het beest. Al diegenen die bezwijken voor het kwaad, ongeacht op welke schaal, zullen steeds verder van Mij afdrijven en des te meer het Woord van God negeren.

Deze tijd werd aan de mensen gegeven, zodat zij zichzelf passend zouden voorbereiden. Mijn Zending is het de spinnenwebben voor jullie ogen te verwijderen, zodat Ik jullie kan tonen wat jullie moeten doen, opdat Ik jullie in Mijn Nieuw Paradijs zou kunnen verwelkomen.

Deze Zending kan jullie enige kans zijn om jullie in staat te stellen Mijn Hand te grijpen, voordat jullie ondergedompeld worden in een grote leegte van bedrog.  Satan heeft gesteld dat hij de zielen van hen die Mij beminnen zal blijven stelen. Zijn enige focus in deze tijd, is diegenen die Mij werkelijk beminnen van Mij weg te sleuren. Dus zal hij elke mogelijke twijfel, leugen en godslastering in die zielen brengen die hun leven leiden in overeenstemming met de Waarheid. Door zijn invloed zullen deze mensen Mij verlaten. Satan beschimpt Mij hooghartig, nu en elke keer dat Ik een ziel aan hem verlies, hij zweert dat hij nooit zal stoppen zich te bemoeien met elke Missie op Aarde, die door Mij gezegend werd om de zielen te redden.

Jullie moeten je nooit inlaten met Mijn vijanden of Mij tegen hen verdedigen. Verlies nooit de Allerheiligste Bijbel uit het oog. Laat niemand ermee knoeien. Negeer hen die jullie ervan proberen te overtuigen dat God het zou goedvinden om een woord, een profetie, een enkel Gebod te veranderen, want dat is de grootste zonde. Verbreek nooit het Eerste Gebod. Niemand kan zich boven God plaatsen.

Wie van jullie ook zondigt, moet naar Mij blijven toekomen, telkens weer. Wees nooit beschaamd om naar Mij toe te lopen. Sta jullie zelf niet toe om met het even welke soort haat gevuld te worden. Het is jullie zonde die Ik verafschuw toch vergeef Ik haar. Ik bemin jullie en zal jullie blijven beminnen. Het is omdat Ik jullie bemin dat deze tijd Mij is  toegestaan om jullie allen samen te brengen. Sta het kwade niet toe jullie te scheiden van jullie broeder of zuster. Luister naar niets of niemand die jullie van Mijn Werk deze Missie van Verlossing probeert weg te trekken.

Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het zijn jullie, Mijn Restleger, die behulpzaam zullen zijn bij het behoeden van de rest van de wereld voor het ondergaan van hetzelfde lot van de mensen die weigerden naar Noach te luisteren. Gelijk wie verantwoordelijk is voor het wegnemen van een enkele ziel van Mij zal daarvoor boeten. Mijn Toorn is het meest te duchten wanneer jullie, niet tevreden met jullie toe te leggen op de staat van jullie eigen ziel, opzettelijk pogen om een ander met jullie mee te trekken, weg van Mijn Liefde en Mijn Koninkrijk.

Jullie werden op voorhand voor de gevolgen gewaarschuwd. Nu herinner Ik jullie er  nogmaals aan. Neem een ziel een leven weg van Mij en jullie eigen leven Eeuwige Zaligheid zal niet langer jullie recht zijn.

Jullie Jezus