1053 - Moeder van Verlossing De antichrist zal al zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is
Zaterdag 15 februari 2014, 17.14 u.

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de antichrist de zielen overspoelt, dan zullen de mensen door vele handelingen, daden en woorden die van hem komen, bedrogen worden. Zacht en kalmerend en met een rustig optreden, zal hij elke zonde tegen God onbevangen rechtvaardigen. Zelfs de meest boosaardige zonde tegen de mensheid zal beminnelijk goedgepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat het wegnemen van het leven voor het welzijn van anderen is en een belangrijk onderdeel van de rechten van de mens. Godslasteringen, die uit zijn mond zullen komen, zullen  gerechtvaardigd en passend geacht worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift te citeren, maar achterstevoren. Zij die elk woord van hem zullen aanhangen zullen niet voldoende kennis hebben omtrent het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Vervolgens zal hij de indruk wekken dat hij voortdurend bidt en zal hij beweren geestelijk begiftigd te zijn.

De antichrist zal het gezelschap opzoeken van hen die aangezien worden groten werken van naastenliefde te verrichten en hij zal diegenen opzoeken die beschouwd worden heilig te zijn in Gods Ogen.

Met de tijd, zullen mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte verlichte ene-wereldreligie te zijn, waarin de antichrist een grote rol zal spelen. Dan zal hij elke duivelse macht gebruiken, die hem door Satan gegeven wordt, om de wereld ervan te overtuigen dat hij de stigmata heeft, wat geassocieerd wordt met de heiligen. De antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij gekomen is om de wereld te redden. Vervolgens zal hij zeggen dat hij de Tweede Komst aankondigt en zij die in aanbidding aan zijn voeten neervallen, zullen met hem weggevaagd worden door de Engel van de Heer, die hen in de vuurpoel zal werpen.

Jullie Moeder

Moeder van Verlossing