1043 – Moeder van Verlossing - Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige man is
Vrijdag 7 februari 2014, 15.50 u.

Mijn kind, zou mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd op de aarde rondwandelen, dan zou Hij vermoord worden. Geen enkele ambtsdrager binnen Zijn Kerk zou Hem aanvaarden. Hij zou een voorwerp van bespotting zijn, daarna gevreesd en zo veracht dat zij Hem, net zoals vroeger, zouden kruisigen.

Deze keer komt mijn Zoon alleen in de Geest en op Bevel van mijn Vader, Hij zal niet op Aarde verschijnen als een mens, in het vlees. Ik dring er op aan dat deze Boodschap  duidelijk gemaakt wordt voor allen, want velen zullen komen in Zijn Naam, maar één onder hen zal opstaan en beroemd worden en zeggen dat hij mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.

De antichrist zal oprijzen en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal zal gezien worden. Er zullen standbeelden van hem opgericht worden en zijn gezicht zal voortdurend over de hele wereld in het nieuws en op de televisieschermen te zien zijn.  Hij zal met applaus onthaald worden door de machtigste leiders, maar hij zal zijn invloed op de mensheid pas   echt uitoefenen wanneer hij openlijk verwelkomd en dan bevestigd wordt door de valse profeet.

Zou mijn Zoon Zichzelf opnieuw openbaren in het vlees en aandacht eisen, dan zouden zij Hem vernietigen. De antichrist daarentegen zal in de wereld verwelkomd worden en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden.

Elk Woord dat in de Bijbel staat, met betrekking tot de Tweede Komst van mijn Zoon, zal aangepast en verdraaid worden, om zo de wereld ervan te overtuigen dat zij getuige is van de wederkomst van Jezus Christus. De vijanden van mijn Zoon, die zich mengen onder al die onwetende dienaren van Hem in mijn Zoons Kerken overal, zullen in grote dwaling geleid worden. Hun leiders zullen de antichrist in de armen sluiten en zielen aanmoedigen hem te vereren. Zijn invloed zal velen schokken die trouw blijven aan God en  het is belangrijk dat jullie je zielen beschermen tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht.

De Medaille van Verlossing, indien jullie haar dragen, zal jullie samen met de andere  Genaden die zij belooft, beschermen tegen de macht van de antichrist. Vergis jullie niet, de antichrist zal velen betoveren en hij zal gezien worden als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste leider van alle tijden. Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige man is, omwille van zijn banden met de Kerk van mijn Zoon, miljoenen mensen zullen zich bekeren tot wat zij denken de Waarheid te zijn. Dat valse uiterlijk van heiligheid zal tranen van vreugde brengen bij al diegenen die tot dan toe geen geloof in hun leven hadden, noch geloof in God. Zij zullen deze man bedelven onder lofbetuigingen en in hem hun vertrouwen stellen om hun zielen te redden.

In het begin zal de antichrist gezien worden als een grote leider met aantrekkingskracht, charmant en met een beminnelijke bekoorlijkheid. Na verloop van tijd zal hij starten met het vertonen van genezende krachten en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem te zijn genezen. Velen zullen ook beweren in zijn tegenwoordigheid getuigen te zijn van wonderen. Vervolgens zal er overal een reeks van valse verschijningen plaatsvinden waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest zal gezien worden.

De media zullen van hem een goddelijk beeld ophangen en zeer weinigen zullen hem openlijk durven afkeuren. Door zijn beheersing van vele talen, zal hij in een zeer korte tijdspanne miljoenen erin laten lopen. Dan zullen de geruchten aanvangen dat Jezus Christus een tweede keer gekomen is. Die zullen nog gevoed worden door diegenen die onvermoeibaar voor de  antichrist werken door het verspreiden van leugens, totdat hij uiteindelijk voor mijn Zoon zal gehouden worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer zij allemaal voor jullie ogen zullen ontrafelen, zal het lijken op een reeks natuurlijke gebeurtenissen die door velen als verheffend zullen beschouwd worden.

Dan, net zoals bij elke duivelse valsheid die de wereld door Satan  omgekeerd wordt aangeboden, zal men de antichrist, door satanische rituelen, als het ware ten Hemel zien opstijgen. Bij Zijn wederkomst, zal mijn Zoon gezien worden terwijl Hij neerdaalt op de wolken – in omgekeerde richting van toen Hij ten Hemel opsteeg – juist zoals Hij beloofde.

Dan zullen de antichrist en allen die hem slaafs vereerden, in de vuurpoel geworden worden  en vrede zal jullie deel zijn, lieve kinderen. Want al diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, zullen in een oogwenk opgenomen worden in het Nieuwe Paradijs, wanneer Hemel en Aarde een zullen worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing