1027 – Moeder van Verlossing: deze laatste medaille die door Mij naar jullie gebracht wordt, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden mensen naar Eeuwig Leven brengen.
Maandag 20 januari 2014, 12.09 u.

Mijn lieve dochter, God wil elke persoon afzonderlijk redden, van welke geloofsovertuiging ook, evenals diegenen die Zijn Bestaan en dat van Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. Dat is de reden waarom mensen van elke leeftijd, elke cultuur en elke gezindte, een Medaille van Redding moeten ontvangen.

Elke mens die een Medaille krijgt, zelfs al kan die niet gezegend worden, zal een buitengewone Gave ontvangen. Kort daarna zal God een Genade in hem uitstorten, een inzicht in zijn eigen hulpeloosheid en een bewustzijn van Gods Almachtige Liefde. Hij zal zelfs de meest koppige onder de zielen verlichten en diegenen die een hart van steen hebben. Weldra zullen zij de Waarheid zoeken en dan zullen zij tot God roepen, Hem smekend hun harten te willen bevrijden en te vullen met Zijn Grote Barmhartigheid.

Verwerp het Geschenk van de Medaille van Redding niet, want deze laatste Medaille door mij aan jullie gegeven, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden zielen naar het Eeuwig Leven trekken. Toen Mijn Vader mij de opdracht gaf de wereld de Allerheiligste Rozenkrans aan te bieden door de H. Dominicus, verwierpen velen hem. Dat doen ze vandaag nog steeds, omdat zij denken dat hij door mij in het leven werd geroepen. Hij werd mij gegeven, zodat ieder die hem zou bidden zichzelf zou kunnen beschermen tegen de duivel. Het is door mijn voorspraak dat bijzondere Genaden en bescherming aan zielen overgemaakt worden, tegen de invloed van de duivel.

Bega niet de fout deze Medaille te verwerpen want zij is bestemd voor de hele wereld en vele wonderen zullen ermee gepaard gaan. Zij die haar wel verwerpen of proberen anderen ervan te weerhouden haar te ontvangen zullen redding ontzeggen – vooral aan atheïsten, die in grote nood verkeren naar Goddelijke Tussenkomst. Jullie moeten deze mensen, die God verwerpen, altijd voor Mijn Vaders Troon brengen en om Barmhartigheid smeken voor hun zielen.

Alstublieft, zorg ervoor dat de Medaille van Redding aan zoveel mogelijk mensen bezorgd wordt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

 

 

 

1028 - God de Vader - De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken
Dinsdag 21 januari 2014, 15.44 u.

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, naarmate de tijd voor de vrije keuze van de mens om te doen wat hij wil, volgens zijn eigen verlangens, ten einde loopt.

Ik gaf de mens een vrije wil. Het is een Gave. Ik liet deze Gave aan Mijn kinderen na, samen met vele andere. Hoewel ze ervoor kiezen om hun eigen wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wilde, respecteer Ik nog steeds hun vrije wil.

Ik hou onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen houden, hoewel zij Mij op zoveel manieren beledigen. De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken, in het voordeel van de betoverende beloften waarmee ze dagelijks verleid worden, wanneer ze schoonheid, rijkdom, roem en macht begeren die hen allemaal van Me wegleiden.

Ik ben hun Toevlucht, maar zij begrijpen dat niet. In Mij zullen ze het begin en het einde vinden van alles wat hun welbehagen, vrede en liefde kan brengen.

Hoewel de Boze de vrije wil die Ik aan de mens gaf, gebruikt heeft om hem te verleiden, zal Ik alle zondaars terug in Mijn Koninkrijk opnemen, wanneer ze zullen beseffen dat al wat ze gezocht hadden om hen vrede te brengen, mislukt is om hen te vervullen. De tijd is dichtbij voor Mijn Koninkrijk om voltooid te worden. Zielen zullen, dat Beloof Ik jullie, zich gedwongen voelen om naar Mij, hun geliefde Vader, toe te rennen wanneer de tijd komt. Dan zullen ze de spinnenwebben uit hun ogen, de verharde schelpen van hun hart en de duisternis in hun ziel wegvegen en Mij zoeken.

Mijn kinderen, heb altijd vertrouwen in mijn Grote Liefde voor ieder van jullie, want hoe zou het ook anders kunnen? Jullie zijn van Mij, als een ledemaat, een stukje van Mijn Hart.  Jullie wegduwen en verbannen zou zijn alsof Ik een stuk van Mijzelf verloor. Dus wanneer Ik de laatste Oproep maak en nadat alle maatregelen zijn genomen om jullie harten te winnen, haast jullie dan. Ik zal wachten. Ik zal jullie meenemen en jullie overspoelen in Mijn Heilig Koninkrijk, weg van alle kwaad.

Op die Dag zullen jullie je wil vergeten en verweven worden met de Mijne, omdat het van geen nut, van geen belang voor jullie zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen we verenigd worden tot één.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

 

 

 

1029 – Moeder van Verlossing: Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals Mijn Zoon heeft opgedragen.
Vrijdag 24 januari 2014, 20.05 u.

Mijn lieve kind, maak het bekend dat Ik nog eenmaal zal verschijnen in al de Mariale grotten, die door Mijn Zoons Kerk goedgekeurd werden, doorheen de eeuwen.

Ik zal mijzelf bekend maken op Heilige Plaatsen waaronder Lourdes, Fatima, La Salette en Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals Mijn Zoon heeft opgedragen.

Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden met de zon achter mijn hoofd. Er omheen zullen twaalf sterren staan, verweven rond de doornenkroon die door mijn Zoon tijdens Zijn Kruisiging gedragen werd, en die op mijn hoofd is geplaatst als een teken voor allen om mijn voorbeeld te volgen. Mijn rol is het al Gods kinderen te leiden op het Pad van Waarheid en hen naar mijn Zoon te brengen.

Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er geen twijfel meer zijn, vooral onder hen die mij vereren, dat Ik de Waarheid spreek wanneer Ik zeg dat weldra het laatste Pad, dat jullie in deze eindtijden naar mijn Zoon zal brengen, zal leiden langs het Boek

Wanneer jullie mij, jullie Moeder volgen, zal ik jullie bij de hand nemen en geleiden naar mijn Zoon. Mijn Zoon heeft vele wonderen beloofd, zodat Hij jullie ogen kan openen voor de profetieën die Hij aan de wereld gaf, door mijn eigen Zending. Velen aanvaarden niet dat Ik op deze bijzondere verschijningsplaatsen verscheen en verwerpen hun belangrijkheide bij de redding van zielen.

Wanneer Ik nog eenmaal verschijn op deze plaatsen en mezelf voorstel als de Moeder van Verlossing, dan zullen jullie weten dat deze Zending mijn laatste is en dat alle verschijningen geleid hebben tot deze laatste om de wereld de Verlossing te brengen, die het geboorterecht is van elke mens in het bijzonder.

Verheug jullie, want deze dagen zijn nabij en wanneer jullie over deze dingen zullen horen, weet dan dat deze profetie, eens vervuld, enkel van mij is kunnen komen, jullie geliefde Moeder, de Moeder van Verlossing, Moeder van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing