1021 – Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden al een plaats die niet bestaat
Zondag 12 januari 2014, 20.28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien Ik, Jezus Christus, vandaag niet tot de wereld zou spreken, dan zouden vele zielen nooit de Poorten van het Paradijs binnengaan.

Zo vele ondankbare zielen gehoorzamen niet langer Mijn Wetten en aldus maken zij hun eigen interpretatie, die Ik weerzinwekkend vind. Er werden Regels gegeven in verband met de Waarheid - een Geschenk voor de mensheid - als middelen om de mens in staat te stellen het recht op verlossing te verdienen. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven naar jullie eigen interpretatie van de Wetten van God en vervolgens verwachten het Paradijs binnen te gaan?

De arrogantie van de mens heeft het gewonnen op de geest van nederigheid. De mens dient God niet langer op de manier die hem was opgedragen. In plaats daarvan maakt hij door zijn eigen verbeelding een visie over wat hij gelooft dat de Hemel is. Geen van Mijn dienaren – zij die aangesteld werden om Mij te dienen – verwijst vandaag nog naar het bestaan van de Hel. De geringste vermelding van het woord Hel brengt Mijn gewijde dienaren van hun stuk, want zij vrezen de bespottingen waarmee zij zouden te maken krijgen vanwege een geseculariseerde maatschappij, die misleid werd. De Hel is de thuis van vele arme zielen en hoe pijnigt het Mij wanneer Ik niets vermoedende zielen in de afgrond van verschrikking zie duiken op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen gezegd worden dringend te bidden voor de zielen die blind zijn voor de Waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat. Aan de zielen zal verteld worden dat al Gods kinderen, eens zij een schappelijk en waardig leven geleid hebben – ongeacht of zij nu geloven in God of niet, het Eeuwig Leven zullen ontvangen. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor eeuwig.

Vele zielen die Mij naar buiten toe verwerpen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de Hel. Hun bittere spijt wordt nog erger door hun verschrikkelijk pijnlijk lijden en de haat van Satan. Eens in de Hel, openbaart Satan zich aan hen in al zijn boosaardige en walgelijke vormen en zijn haat voor hen vult hen elke seconde. Hun afkeer voor hem – hetzelfde beest dat zij tijdens hun leven op Aarde vereerden – is in zichzelf de oorzaak van veel van hun lijden. Maar het is hun gescheiden zijn van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die de grootste smart veroorzaken.

Wie het ook is die jullie, in Mijn Naam, vertelt dat de Hel niet bestaat, die heeft geen belangstelling om jullie ziel te helpen redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan veronderstellen jullie ten onrechte dat de zonde zonder betekenis is.

Jullie kunnen Mij niet dienen indien jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen geen verheerlijkt leven leiden voor alle eeuwigheid in Mijn Koninkrijk, indien jullie Mij niet vragen om vergeving van jullie zonden. Dat is de essentie van de nieuwe leer, die weldra zal geïntroduceerd worden en die jullie zullen gedwongen worden te slikken. Dan zullen  jullie misleid worden om de voorbereiding van jullie ziel voor de Grote Dag van de Heer te veronachtzamen, Dag waarop Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.

Ik zeg jullie dit om jullie te waarschuwen – niet om jullie vrees aan te jagen. Ik smeek jullie te aanvaarden dat de zonde deel uitmaakt van jullie levens, maar Ik roep jullie dringend op de zeven doodzonden te blijven vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn Gunst staan. Jullie moeten jullie zonden altijd belijden. Doe dat dagelijks. Spreek met Mij en vraag Mij jullie te vergeven. Diegenen onder jullie die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen – jullie die vele geloofsovertuigingen en religies volgen - moeten in plaats daarvan het Geschenk aanvaarden van de Volle Aflaat dat Ik jullie gaf.

www.hetboekderwaarheid.net/gebete_nl/kr24nl.htm

Zorg voor jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen leven in slechts één van de twee plaatsen, en dat voor eeuwig – ofwel in de Hel ofwel in Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus