1011 - Drie op vier mensen zullen Mij verloochenen
Donderdag 2 januari 2014, 20.40 u.

Mijn dochter,  de tijd is nabij dat de openbare erkenning omtrent wie Ik Ben nog slechts een zwak geflikker zal zijn in de wiek van een kaars, die tot op het einde is opgebrand.

Zij die zeggen tot de Mijnen te behoren zullen nog maar weinig over Mij spreken. Zij die Mij trouw zijn zullen geschokt zijn te zien dat zo velen Mij verloochenen. De tijd dat de getrouwen zullen gescheiden worden van hen die in ernstige dwaling zullen geleid worden, is bijna daar. In die komende dagen, zullen de blinden, de doven en zij die het nagelaten hebben om waakzaam te zijn voor het Ware Woord van God, met miljarden samenkomen en een valse leer aanhangen – die niet van Mij is.

Wanneer jullie horen spreken over de nieuwe vervanging van de plechtige geloofsbelijdenis, die een vorm van het Sacrament van het Vormsel zal zijn, weet dan dat dit mensenwerk is. Dat zal in Mijn Ogen zonder betekenis zijn. Deze zal voorgesteld  worden door de valse profeet en deel uitmaken van zijn wereldwijd plan om alle religies in de wereld met elkaar te verenigen. Mijn Godheid zal aan de kant geschoven worden. Mijn Woord vergeten en begraven, terwijl Mijn Leer zal verdraaid worden, om zo de gelovigen te dwingen een nieuwe vorm van zogenaamde evangelisatie te aanvaarden.

Mijn Woord echter zal overleven, want zij die in Mijn Kerk zullen blijven, zoals zij vanaf het begin opgericht werd, zullen Mij niet verloochenen. Drie van de vier zullen Mij verloochenen. Alleen Mijn Rest zal bij Mij blijven en Mijn Woord in ere houden en velen onder hen zullen verbijsterd zijn. Die arme zielen, die in Mijn Kerk zullen blijven wanneer zij door de nieuwe leer zal gebonden zijn, zullen niet meer weten waar naartoe. Tot hen zeg Ik het volgende.   Weest sterk. Weest dapper. Verloochen Mij niet. Bid om Mijn Leiding en blijf Mij dienen, zoals jullie dat altijd deden. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen door diegenen die beweren te handelen voor het welzijn van allen – van alle religies – keer jullie dan om, want er zal jullie gevraagd worden het heidendom te omarmen, dat als Christendom zal vermomd zijn.

Wanneer die bedriegers, vijanden van God, Mijn Kerk binnendringen, binnen haar hiërarchie, zal Mijn Vader een verschrikkelijke Kastijding laten neerkomen. Hij zal de wereld doen kantelen en niet één man, vrouw of kind zal in staat zijn deze omwentelingen te negeren. Wanneer Mijn vijanden Mijn Mystiek Lichaam aanvallen, zullen zij veel schade aanrichten, veel verwarring en velen van de Waarheid wegleiden. Maar zij zullen Mijn Kerk nooit vernietigen, omdat Mijn Restleger de Waarheid nooit zal verlaten of gedwongen zal worden om trouw te zweren aan Satan en zijn agenten.

Vele oorlogen zullen nu escaleren en stormen en aardbevingen zullen toenemen, totdat het Gebulder van Mijn Vaders Toorn overal gevoeld wordt.

Tot die vijanden van Mij die onder jullie wandelen en Mijn Kerk misleiden, weet dit. Ik zal jullie nooit toestaan deze zielen te overwinnen voor wie Ik Mijn Leven gaf. Jullie arrogantie zal van korte duur zijn, jullie boosaardige daden zullen gestopt worden en jullie pogingen om de zielen te kwetsen die jullie gemerkt hebben, zullen tot een abrupt einde komen.  Jullie zullen nooit opstaan tegen het Woord van God, zonder Goddelijke Tussenkomst  die op jullie zal neerkomen. Jullie verbond met de duivel zal eindigen in een totale mislukking voor jullie en allen die jullie weten te misleiden. Wanneer jullie proberen de Poorten van de Hemel te naderen om te pochen over jullie verbond met Satan, zullen jullie weggerukt worden, geketend en in de afgrond geworpen worden, zonder dat jullie enige Barmhartigheid getoond wordt.

Ga nu, jullie allen die getuigen zijn van deze komende dingen, en blijf altijd waakzaam. Jullie moeten Mij blijven dienen, want er kan slechts één Meester zijn.

Jullie Jezus.