1008 - Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is te lastig.
Zondag 29 december 2013, 19.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid onthulde, vanaf het begin, zei Ik je dat het Boek voorspeld was geweest aan de profeten– een totaal van drie – de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigend. Ik vertel je deze dingen niet om je bang te maken. Ik vertel je deze feiten, opdat je Mij volledig zal vertrouwen.

Mijn dochter, het Plan van Mijn Vader om bekering te verspreiden begon op het moment dat deze Missie begon. Deze bekering, in een tijd van grote geloofsafval, apathie en schandelijke onverschilligheid voor het Woord van God, is hard nodig. Aan Gods kinderen werd de Waarheid gegeven in het Allerheiligste Boek, maar veel van wat daarin is opgenomen heeft weinig invloed op de mensen in de wereld van vandaag. Hoe zou het kunnen? Zo velen worden afgeleid door entertainment, zijn gemakkelijk geamuseerd en er snel bij om alles te grijpen wat prikkelt. Zelfs de Waarheid van de Schepping van de mens heeft men ontkend. In plaats daarvan, vervangen ze de Waarheid door belachelijk geloof in vele valse goden die ze zelf maken. Hun praktijken van magie en kwaad die ploeteren in het occulte, hebben de aandacht van velen getrokken en de verbeelding aangestoken van diegenen die naar sensatie zoek in hun leven.

Dan zijn er diegenen die hun kennis van de geestelijke wereld misbruiken en die ervoor gezorgd hebben dat vele zielen van Mij afdwalen. Om zichzelf met geestelijke gaven te machtigen, nodigen deze arme zielen in plaats daarvan de geest van het kwaad uit, wanneer zij de geesten oproepen van diegenen die de hel zijn binnengegaan. Deze geesten zullen hen alleen maar in een web trekken van waaruit zij zichzelf nooit zullen bevrijden. Diegenen die liefhebberen in new-age praktijken, hekserij, tarotkaarten en helderziendheid, zullen de oorzaak zijn van verschrikkelijke ellende bij anderen, hoewel ze, in veel gevallen, geen kennis hebben van de schade die ze aanrichten. Al zulke mensen, die valse goden vóór de Ene Ware God plaatsen, maken zich schuldig aan heidendom – een gruwelijke misdaad – omdat ze de Waarheid kenden vooraleer ze zich ervan afwendden.

Dan zijn er diegenen die anderen vervloeken wanneer ze rondploeteren in Satanisme. Zo verdorven zijn zij, dat ze Mij voortdurend beschimpen en zulke slechte daden aanvoeren omdat ze al een pact met de duivel hebben gesloten. Niets van wat Ik doe zal hen veranderen. Oh, hoe ween Ik bittere Tranen over die arme misleide zielen.

Dan zijn er diegenen die Me wel kennen, maar die weinig tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap. Ze brengen Mij groot verdriet, want ze nemen hun ziel voor lief. Ze geloven dat ze een natuurlijk gegeven recht op Eeuwig Leven hebben, maar ze geloven niet dat ze het moeten verdienen. Velen van hen zijn zo zelfgenoegzaam dat ze geen moeite doen voor de Sacramenten en zelden aandacht schenken aan de Tien Geboden, omdat ze van mening zijn dat die vandaag de dag niet op hen van toepassing zijn. De meesten geloven niet in de Hel of het Vagevuur. Ze bewandelen een zeer gevaarlijk pad. Binnenkort zullen ze nog verder bedrogen worden, wanneer ze worden gevoed met een nieuwe verwaterde doctrine, die door Mijn vijanden zal worden ingevoerd. Ze hebben nu veel gebed nodig.

Ten slotte zijn er diegenen die het dichtst bij Mij zijn en die geleerd zijn in alle Heilige dingen. Dat zijn de zielen die Mij veel troost schenken en op wie Ik kan steunen. Toch zijn er onder hen die niet naar de Waarheid leven. Zij prediken de Waarheid, maar brengen de grondregels van Mijn Onderrichtingen niet in de praktijk. Ze beminnen anderen niet zoals ze zouden moeten doen. Ze kijken neer op diegenen die zij als minder goed geïnformeerd over alle heilige zaken beschouwen dan zij zijn. Sommigen beschouwen zichzelf boven anderen verheven en meer begunstigd bij God. Deze huichelaars maken Mij het meest vertoornd, omdat ze niet zien hoe ze zondigen in Mijn Ogen.

Zo zie je maar, de Waarheid mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig – té tijdrovend – want velen van jullie zien de Waarheid als iets dat niet meer relevant is in jullie drukke leven van vandaag. Velen van jullie zullen Mij ontkennen en Mij  ten slotte helemaal verwerpen, wanneer jullie gevoed worden met leugens door diegenen die jullie van het heil willen wegleiden. Dat is waarom jullie de Waarheid helemaal opnieuw moeten leren.

Er kan maar één Waarheid zijn en dat is de Waarheid vastgelegd door God vanaf het begin.

Jullie Jezus