1003 – Moeder van Verlossing – Deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het Woord van God zal velen ertoe brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament
Maandag 23 december 2013, 18.36

Mijn kind, de duisternis zal zo plots over de Kerk van mijn Zoon vallen, dat velen ogenblikkelijk zwijgzaam zullen worden, zo geschokt zullen ze zijn. Men zal verkondigen dat mijn Zoon, Jezus Christus de Koning, niet langer Koning zal zijn. In Zijn plaats zullen er de verhoogde heidense goden komen en alle religies, inbegrepen diegene die niet van God komen, en zij zullen allen plaats nemen in de Kerk van mijn Zoon op aarde.

Voor de wereld zal de nieuwe verkondiging van zogenaamd Christendom als goed nieuws overkomen. De wereld zal zich verheugen omdat velen zullen verwelkomen wat zij zien als  grote verdraagzaamheid tegenover elke soort daad die tot dan toe beoordeeld werd als een zonde in de Ogen van God.

Toen mijn Zoon op aarde rondliep verwierpen de Farizeeën de Waarheid. Zij geloofden alleen in wat hun goed uitkwam en zij geloofden in veel onwaarheden. Zij wilden de uitgestrekte Armen van mijn Zoon niet aanvaarden toen Hij het Heilige Woord van God verkondigde. Voor diegenen die beweren de Waarheid te kennen is de tijd nu opnieuw gekomen om mijn Zoon te verloochenen. Hiermee bedoel Ik Zijn Heilig Woord zoals dat verkondigd is in de Allerheiligste Bijbels. Spoedig zal het Allerheiligste Boek afgedankt worden en een nieuw godslasterlijk surrogaat zal binnen en buiten mijn Zoons Kerk verklaard worden. Velen zullen bedrogen worden.

De vijanden van mijn Zoon zijn zo listig dat deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het Woord van God er velen zal toe brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament. Het Woord van mijn Zoon zal misbruikt en veranderd worden zodat het iets nieuws zal betekenen – iets wat Hij nooit gezegd heeft. De duivel zal, door de vijanden van mijn Zoon, de wereld altijd bedriegen door de Waarheid te benutten als basis voor leugens. Zij zullen altijd dat wat Waar is aanvallen door met de Waarheid te werken met de bedoeling om het Woord van mijn Zoon te belasteren.

Zij zullen eerst met Zijn Woord starten en het vernietigen – in het begin door het te bespotten en nadien door het te verwijderen ten voordele van ketterijen. Dan zullen zij Zijn Vlees aanvallen. Het Woord was Vlees geworden in de gedaante van mijn Zoon. Zij kruisigden mijn Zoon voordien en nu, terwijl Hij terugkomt om de Aarde te vernieuwen, zullen zij de Heilige Eucharistie vernietigen. Allen die het geloof bezitten moeten volharden tijdens deze vreselijke geboortepijnen, omdat wanneer alles voorbij is, de Mensenzoon zal oprijzen en komen om zijn Koninkrijk op Aarde op te eisen. Zij die mijn Zoon beminnen moeten Hem te allen tijde eren en Hem nooit verloochenen.

Jullie moeten voorbereid zijn om in de Waarheid te leven en nooit bezwijken door leugens te aanvaarden die over de hele wereld zullen verspreid worden samen met de spoedig afgekondigde nieuwe een-wereld-religie. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren, wees dan verzekerd dat de tijd nabij zal zijn voor de Tweede Komst van Ene Ware Verlosser – Jezus Christus, de Koning van de mensheid.

Jullie geliefde moeder

Moeder van Verlossing