984. Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen
Zondag 1 december 2013, 16.12u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden:

Kruistochtgebed (130) ‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing, verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding, door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus. Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.

Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen, Hem kwetsen met hun onverschilligheid en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden, barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.

Wij bidden U, lieve Moeder, te smeken om de genaden om het hart te openen van die zielen die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing