970 - Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken heeft betrekking op de zon die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien.
Dinsdag, 12 november 2013, 20:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Tijd nadert, zullen velen in slaap zijn, maar diegenen die gezegend zijn met hun ogen open voor Mijn Licht, zullen de tekenen kennen. De zegeningen zullen hun ook gegeven worden om zich voor te bereiden en alleen diegenen die zich aan Mij vastklampen zullen in staat zijn om de veranderingen te doorstaan.

Hoe dichter de Dag van Mijn Grote Komst nadert, hoe meer mensen, die zeggen dat ze God liefhebben, zich van Mij zullen terugtrekken. Zelfs diegenen die beweren dat ze heilig zijn en die zich verheffen binnen de hiërarchie van Mijn Kerk op Aarde, zullen niet in staat zijn om de Waarheid te zien. Ze zullen de Waarheid niet zien omdat ze zo druk doende zullen zijn om zaken en ceremoniën bij te wonen die beledigend (zullen) zijn voor Mij.

Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken heeft betrekking op de zon, die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien. Ernaast zullen jullie een tweede zon zien. Dan zal het weer ervoor zorgen dat de wereld schudt en de veranderingen zullen meebrengen dat grote delen van de Aarde vernietigd zullen worden. Deze bestraffingen - en er zullen er vele zijn - zal de mensheid van haar arrogantie ontdoen, zodat de zielen zullen smeken om de Genade van God. Niets anders zal de  harten van steen beroeren van diegenen die de Liefde van God uit hun leven hebben buitengesloten.

De zonde van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij zal zich drievoudig  rond de Aarde wikkelen. Heidendom, opgedirkt als een koninklijke alleenheerschappij, zal Mijn Kerk op Aarde infiltreren. Wanneer de heidenen Mijn Kerk omarmen, zal het niet zijn  om God te aanbidden. Wanneer heidenen, atheïsten en andere ongelovigen, die naar buiten het Bestaan van God afwijzen, Mijn Kerk omhelzen, zal het niet voor Mij, Jezus Christus, zijn dat ze hun knie zullen buigen. Wanneer Mijn Kerk verklaart dat zij allen verwelkomt, laat jullie niet misleiden. Dat zal niet betekenen dat zij de heidenen in Mijn Kerk verwelkomen, zodat ze voor Mijn Tabernakel kunnen buigen. Neen, het zal zijn om vóór Mij met afgoderij te pronken, veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, om de Heilige en Gewijde Tabernakels te ontheiligen. Zij zullen heidense symbolen op Mijn Altaren plaatsen en vragen dat nietsvermoedende groepen parochianen ervoor buigen en hun medebroeders en zusters aanvaarden met vriendelijkheid en edelmoedigheid. Aan allen zal worden gevraagd om de Waarheid te ontkennen, om zo valse aanbidders te verwelkomen, die Mijn Altaren zullen vertrappen. Op dat ogenblik zal de Hand van God vallen.

Oorlogen zullen zich verspreiden; aardbevingen zullen de vier hoeken van de aarde doen beven en hongersnood zal de mensheid in zijn greep houden en elk goddeloos gebaar en elke belediging tegenover God, zal uitlopen op een vreselijke straf. Wanneer diegenen die Mijn Barmhartigheid accepteren Mijn Kerk leiden – zal elke demon deze kinderen van God vervloeken. Om hen te beschermen, zal God tussenbeide komen en wee diegenen die in het Aangezicht van hun Schepper spuwen.

De tijd is gekomen. Diegenen die Mij vervloeken zullen lijden. Diegenen die Mij volgen zullen doorheen deze vervolging leven, tot de Dag wanneer Ik kom om hen in Mijn Barmhartige Armen te sluiten. En dan zullen alleen diegenen die achterblijven omdat ze Mijn Hand van Genade weigerden, overgeleverd worden aan het beest dat zij verafgoodden en bij wie zij hun plezier zochten.

Zoveel mensen zullen Mij afwijzen, bijna tot aan het einde. Twee derden zullen op Mij spuwen, Mijn Tussenkomst bestrijden en elke vorm van obsceniteit naar Mij schreeuwen. Terwijl de Dag dichter en dichterbij komt, zal de haat tegen Mij, voor iedereen duidelijk te zien zijn. Zelfs diegenen die de wereld de indruk geven dat ze God eren zullen Mij stilletjes vervloeken.

De dag waarop de misleiding van het beest voor iedereen zal ontmaskerd worden, zal een dag zijn die niemand zal vergeten. Want die dag waarop de wereld de bedrieger, de antichrist zich zal zien verheffen met Mijn Kroon op zijn hoofd – gekleed in de rode gewaden – zal de dag zijn waarop vuur uit zijn mond zal stromen. Naarmate de ontsteltenis eindelijk inslaat, zal vuur hem omhullen en hij en al diegenen die hem trouw beloofden zullen in de afgrond worden geworpen. En dan zal Ik komen zoals Ik jullie verteld heb. Ik zal Mijn Kerk laten opstaan en de wereld samenbrengen in eenheid met de Heilige Wil van Mijn Vader en eindelijk zal de vrede heersen.

Al wat Ik jullie gezegd heb is waar. Dat alles zal gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Het zal snel gebeuren, want ondanks Mijn Toorn, die veroorzaakt is door de hypocrisie en de ondankbaarheid van de mens, kom Ik enkel om ten slotte dit lijden tot een einde te brengen. Ik kom om alle zondaars te redden, maar velen zullen niet gered willen worden.

Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars beschermen, die Mijn Hand van Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing accepteren. Dus elk kind van God, gelovigen en ongelovigen, zal ingesloten worden in deze Grote Tussenkomst van de Hemel. Maar na deze tijd zal de engel van God de goeden van de slechten scheiden. De tijd is kort.

Jullie Jezus