959 – Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven
Vrijdag 1 november 2013, 23.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en tast al diegenen aan die zich hevig tegen deze Boodschappen verzetten. Dat zal leiden tot nog meer boosaardigheid, leugens en uitgewerkte plannen om deze Missie te stoppen. Jij moet de boosaardige tongen negeren en diegenen die verteerd worden van geestelijke jaloersheid, die er alles zouden aan doen om te proberen deze Missie, Mijn Missie om redding aan allen te brengen, te vernietigen.

Ik zeg tot jullie, tot allen die Mij volgen, deze Boodschappen zijn te belangrijk voor jullie om aandacht te schenken aan hen die jullie haten in Mijn Naam. Want Ik Ben het, Jezus Christus, die zij willen treffen. Houd dat voor ogen. Desondanks zal hun hoogmoed hen doen geloven dat zij zo handelen omdat zij Mij beminnen. Zij moeten weten dat Ik nooit iemand zou toelaten zulke leugens te vertellen of gemene geruchten te verspreiden over een andere ziel in Mijn Naam.

Ik, Jezus Christus, het Lam van God, Ik alleen heb het Gezag om jullie in deze tijden de Waarheid te openbaren. De Waarheid zal velen schokken en de Waarheid zal bitter om te slikken zijn, want zij is van  zo’n omvang dat enkel zij die sterk zijn in hun liefde voor Mij, in staat zullen zijn haar te aanvaarden. De Waarheid, ongeacht hoe moeilijk ook voor jullie om te verteren, zal jullie vrijmaken. Zij zal jullie ogen openen voor het kwaad wanneer het zich voordoet als goed, voor boosaardige mensen die godslasteringen verspreiden wanneer zij zeggen dat zijn Mijn Woord spreken en voor Mijn vijanden die Gods kinderen willen vernietigen.

Vele valse profeten, verspreid over alle naties, zullen opstaan om te zeggen dat de leugens die voortkomen uit de mond van de antichrist, de waarheid zijn. Zij zullen ook zeggen dat de antichrist Mij is. Zij zullen van alles zeggen over de Evangelies, dat schijnbaar zuiver zal lijken en zij zullen uittreksels van de Heilige Bijbel nemen, inclusief citaten van Mij, om hun ellendige missies te rechtvaardigen. Maar jullie die Mij kennen, jullie zullen altijd de leugen en de ketterij vinden die verscholen zitten in hun zogenaamde profetische woorden. Zij zullen deze Boodschappen tegenspreken en zeggen dat Mijn Woord ketterij is. Nu is het de tijd om al deze stemmen buiten te sluiten, die jullie dringend oproepen om naar hen te luisteren in plaats van naar Mij. Jullie moeten jezelf de Waarheid van de Heilige Evangelies blijven  in herinnering houden.  Jullie moeten naar Mij luisteren, wanneer Ik jullie onderricht.

Spoedig zullen al diegenen die Mijn Kerk in het verleden geleid hebben, al diegenen die Gods kinderen voorzien van het Ware Woord van God binnen Mijn Kerk, en al diegenen die trouw zullen blijven aan de Waarheid, aan de kant geschoven worden. De Katholieke Kerk zal een aantal alarmerende verklaringen afleggen, over het waarom zij moet veranderen en elk deel van haar structuur wijzigen. Zij zullen de zonden van diegenen in Mijn Kerk gebruiken en van hen die Mij verraadden, als rechtvaardiging om Mijn Kerk binnenstebuiten te keren. Vele van Mijn gewijde dienaren zullen verwijderd en tot zondebokken gemaakt worden. Velen zullen uitgezocht worden en onwaarheden, alsook andere beweringen, zullen tegen hun goede naam ingebracht worden alvorens zij zullen weggestuurd worden. Dat is de wijze waarop vele gewijde dienaren van Mijn Kerk zullen verwijderd  worden om de vijanden van God toe te laten om er binnenin de volledige controle te nemen.

Alle laster door Gods vijanden bedreven tegen Mijn gewijde dienaren zal in het openbaar op applaus onthaald worden en voorgesteld worden als een goede zaak, zodat de goede naam van de Kerk intact blijft.

O hoezeer zullen jullie allemaal bedrogen worden en hoe zal de Waarheid bedekt, verborgen en vervolgens genegeerd worden. Al deze veranderingen zullen vlug in de toekomst plaatsvinden en de verspreiding van deze dingen zal velen verbazen. Te midden van dat alles, zal er grote verwarring heersen, angst, droefheid en grote smart. Mijn Kerk zal zo verbrokkelen dat alle vertrouwen binnen haar muren zal verbroken worden. Dat zal een grote angst veroorzaken en dan, op een manier die in het begin niet duidelijk zal zijn, zal de Katholieke Kerk een leidende kracht worden in de nieuwe wereldreligie. Die nieuwe gruwel zal een grote liefde verklaren voor de armen en hongerigen in de wereld. Maar Mijn Woord zal hij niet prediken, noch zal hij trouw blijven aan Mijn Kerk. Mijn Kerk zal echter blijven leven.

Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en de gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven. Mijn rest zal de test van de tijd doorstaan en zij kan nooit sterven, want Ik Ben de Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.

Jullie Jezus